O MESTESAMOSPRÁVAOBČAN... V MESTEDOKUMENTYNÁVŠTEVNÍKFOTOGRAFIE Z ...
       

meniny oslavuje:
dnes:
zajtra:


Úvodná stránka

Naše mesto kliká zodpovedne.sk
Počasie Spišské Vlachy - Svieti.com
Webmail
Administrácia
D E T A I L Y   O Z N A M U

<< späť na úvod   /   << späť do archívu

Tlačivo pre právnické osoby - PO
Publikované:16.01.2014 14:03Termín:do odvolaniaPríloha:
Predmetom dane z nehnuteľností sú pozemky, stavby, byty a nebytové priestory.

Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom (ďalej len „vlastník“) nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane. Ak sa daňovník stane vlastníkom nehnuteľnosti 1. januára bežného zdaňovacieho obdobia, vzniká daňová povinnosť týmto dňom. V prípade nadobudnutia nehnuteľnosti vydražením v priebehu roka daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti alebo prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni schválenia príklepu súdom.
Daňová povinnosť vzniká na základe:
-    povolenia vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností na základe kúpnej alebo darovacej zmluvy),
-    nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o dedení nehnuteľnosti,
-    nadobudnutia nehnuteľnosti vydražením na základe právoplatnosti dražby alebo na základe schválenia príklepu súdom,
-    vysporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov,
-    vydania právoplatného stavebného povolenia,
-    na základe právoplatného rozhodnutia o povolení zmeny stavby pred dokončením,
-    dodatočného povolenia stavby,
-    právoplatného kolaudačného rozhodnutia,
-    ukončenia výstavby drobnej stavby,
-    povolenia zmeny užívania stavby alebo zmeny užívania stavby alebo bytu,
-    zmenou užívania stavby na iné účely ako sa stavba užívala,
-    podpísania dlhodobého nájomného vzťahu k nehnuteľnosti zapísaného v katastri nehnuteľností,
-    zmeny druhu pôdy v katastri nehnuteľnosti,
-    zmeny výmery nehnuteľnosti, rozdelenia parcely, prečíslovania parcely.

Daňová povinnosť zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti. Pri zániku vlastníckych práv vydražením daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom zanikli vlastnícke práva k vydraženej nehnuteľnosti.
Daňová povinnosť zaniká na základe:
-    povolenia vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností na základe kúpnej alebo darovacej zmluvy,
-    vydraženia nehnuteľnosti,
-    zrušenia bezpodielového spoluvlastníctva manželov,
-    zmeny výmery nehnuteľnosti,
-    povolenia zmeny užívania stavby, bytu alebo časti bytu,
-    zrušenia dlhodobého nájomného vzťahu k nehnuteľnosti v katastri nehnuteľností,
-    zbúranie resp. odstránenie stavby na základe povolenia búracích prác stavby a následným výmazom stavby z listu vlastníctva.

Priznanie
Priznanie k dani z nehnuteľnosti je daňovník povinný podať do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť  podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.
Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť vydražením, je povinný podať priznanie k dani z nehnuteľností do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.
Priznanie sa podáva na tlačive, ktorého vzor určilo Ministerstvo financií Slovenskej republiky: „Priznanie k dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje“.
Ak zanikne daňová povinnosť k dani z nehnuteľnosti, v priebehu zdaňovacieho obdobia, daňovník je povinný podať čiastkové priznanie k dani, do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu zanikla daňová povinnosť na tlačive: „Priznanie k dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje“.
Ak daňovník zistí, že v priznaní neuviedol správne údaje na vyrubenie dane je povinný podať dodatočné priznanie k dani, najneskôr do štyroch rokov od konca roka, v ktorom vznikla povinnosť podať priznanie k dani z nehnuteľností na tlačive: „ Priznanie k dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje“.

Sankcia za nesplnenie oznamovacej povinnosti
Daňový subjekt sa dopustí správneho deliktu, ak nepodá priznanie k dani z nehnuteľností v ustanovenej lehote alebo v lehote určenej správcom dane vo výzve. Za nesplnenie tejto povinnosti, podľa daňového poriadku, správca dane uloží pokutu.

Doplňujúce informácie
Daň z nehnuteľností vyrubuje správca dane každoročne podľa stavu k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia na celé zdaňovacie obdobie jedným rozhodnutím spolu s daňou za psa, daňou za predajné automaty a daňou za nevýherné hracie prístroje. Rozhodnutia sa stávajú právoplatným, ak uplynula lehota na odvolanie. Na podanie odvolania je stanovená 15-dňová lehota odo dňa doručenia rozhodnutia.
Na vyrubenie dane z nehnuteľností je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia, sa neprihliada, ak tento zákon neustanovuje inak.
Podľa daňového poriadku, ak nebola fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej má byť písomnosť doručená do vlastných rúk, zastihnutá v mieste doručenia, upovedomí ju doručovateľ vhodným spôsobom, že písomnosť príde doručiť znovu v určený deň a hodinu. Ak bude nový pokus o doručenie bezvýsledný, uloží doručovateľ písomnosť na pošte a fyzickú osobu o tom vhodným spôsobom vyrozumie. Ak si nevyzdvihne fyzická osoba písomnosť do 15 dní od jej uloženia, považuje sa posledný deň tejto lehoty za deň doručenia, aj keď sa osoba o uložení nedozvedela. Ak ide o také miesto doručenia, na ktoré nemožno doručiť písomnosť určenú do vlastných rúk, považuje sa písomnosť za doručenú v deň jej vrátenia správcovi dane, a to aj vtedy, ak sa adresát, ktorému mala byť písomnosť doručená, o tom nedozvie.

Splatnosť dane
Splatnosť dane je určená v rozhodnutí.

Platenie dane
Daň sa platí na účet správcu dane číslo 3440021001/5600, ktorý je uvedený v rozhodnutí alebo v hotovosti v pokladni Mestského úradu v Spišských Vlachoch. Pri platbe na účet správcu dane je potrebné uvádzať variabilný symbol, ktorý je uvedený v rozhodnutí o vyrubení dane.
Pri platbe zo zahraničia sa uvádza:
IBAN: SK64 5600 0000 0034 4002 1001; BIC kód banky: KOMASK2X.

Viac v prílohe.
© mesto Spišské Vlachy 2007 / admin(zav)spisskevlachy.sk