O MESTESAMOSPRÁVAOBČAN... V MESTEDOKUMENTYNÁVŠTEVNÍKFOTOGRAFIE Z ...
       

meniny oslavuje:
dnes:
zajtra:


Úvodná stránka

Naše mesto kliká zodpovedne.sk
Počasie Spišské Vlachy - Svieti.com
Webmail
Administrácia
A U D I O Z Á Z N A M   Z O   Z A S A D N U T I A

<< späť na zoznam

36. zasadnutie 1. Otvorenie zasadnutia 2. Schválenie programu rokovania 00:01:24 3. Správa o plnení uznesení 00:02:16 4. Pripomienky občanov 00:04:23 5. Schválenie spoluúčasti v rámci žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie telocvične na rok 2017 00:04:30 6. Činnosť komisií - výstupy 00:32:45 7. Rôzne 00:32:57 8. Interpelácie 00:33:02
37. zasadnutie 1. Otvorenie zasadnutia 00:33:21 2. Schválenie programu rokovania 00:33:31 3. Správa o plnení uznesení 00:37:00 4. Pripomienky občanov 00:41:28 5. Návrh na predaj pozemku vo vlastníctve mesta Spišské Vlachy obci Žehra, ako prípad hodny osobitného zreteľa 00:42:45 6. Schválenie dohody o vysporiadaní duplicitného vlastníctva 01:11:55 7. Zmluva o zriadení vecného bremena v súvislosti s zrealizovaním stavby elektroenergetického zariadenia „Spišské Vlachy – úprava na ul. Požiarnická“ na parcelách vo vlastníctve mesta 01:20:40 8. Schvaľovanie prevodu pozemku vo vlastníctve mesta Spišské Vlachy p. Farkašovej 01:31:22 9. Vyhodnotenie a schválenie prevodu pozemku priamym predajom 01:36:22 10. Koncepcia rozvoja športu mesta Spišské Vlachy na roky 2017-2021 01:48:50 11. Konsolidovaná závierka za rok 2016 02:33:04 12. Monitorovacia správa 02:35:10 13. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2 02:37:32 14. Správa z vykonanej kontroly č. 04/2017 03:01:50 15. Činnosť komisií - výstupy 04:01:20 16. Rôzne 04:08:00 17. Interpelácie 04:32:28 18. Záver
© mesto Spišské Vlachy 2007 / admin(zav)spisskevlachy.sk