O MESTESAMOSPRÁVAOBČAN... V MESTEDOKUMENTYNÁVŠTEVNÍKFOTOGRAFIE Z ...
       

meniny oslavuje:
dnes:
zajtra:


Úvodná stránka

Naše mesto kliká zodpovedne.sk
Počasie Spišské Vlachy - Svieti.com
Slobodný prístup k informáciam

Dňa 29.12.2005 bol v Zbierke zákonov SR uverejnený zákon č. 628/2005 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zák. č. 747/2004 Z.z. a zmene a doplnení niektorých zákonov.

V súlade s ust. § 5, ods. 6 zákona NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, je Mesto Spišské Vlachy, ako povinná osoba, cit.:

„Povinná osoba je povinná zverejniť označenie nehnuteľnej veci vrátane bytov a nebytových priestorov a hnuteľnej veci, ktorej nadobúdacia cena bola vyššia ako 20-násobok minimálnej mzdy vo vlastníctve štátu, verejnoprávnej inštitúcie, obce, vyššieho územného celku alebo orgánu verejnej moci, dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva a právny titul, ako aj informácie o osobných údajoch a iných identifikačných údajov osôb, ktoré nadobudli tento majetok do vlastníctva, a to v rozsahu

a) meno a priezvisko, názov alebo obchodné meno,
b) adresa pobytu alebo sídlo,
c) identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu – podnikateľa.“

Poznámka:
Platná od:Minimálna mesačná mzda v €Minimálna mesačná mzda v Sk20-násobok min. mzdy v €20-násobok min. mzdy v Sk
01.01.2008268,87 €8.100 Sk5.377,40 €162.000 Sk
01.01.2009295,50 €8.902,23 Sk5.910 €178.044,60 Sk
01.01.2010307,70 € 6.154 € 


Mesto Spišské Vlachy vedie zákonom stanovenú evidenciu prevodov a prechodov hnuteľného a nehnuteľného majetku, ktorú povinne zverejňuje na tejto stránke.

Evidencia prevodu a prechodu vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam

Vyberte si rok: | rok 2008 | | rok 2009 | | rok 2010 |
rok 2010
P.č.Označenie hnuteľného a nehnuteľného majetkuDátum prevoduPrávny titul Údaje o nadobúdateľovi, meno a
priezvisko, resp. obchodné meno
Adresa pobytu, resp. sídlaIČO
1Zastavané plochy a nádvoria, ostatná plocha a stavba so súpisným číslom 11708.04.2010kúpna zmluvaEugeniusz WojakStara Wies 646, Limanovabez
2TTP - Zahura19.08.2010kúpna zmluvaMilan Hadbavný
Anna Hadbavná
Krátka 2/300, Smižany
Krátka 2/300, Smižany
bez
bez
3TTP - Zahura24.09.2010kúpna zmluvaKamil MalíčekVajanského 87, Spišské Vlachybez

rok 2009
P.č.Označenie hnuteľného a nehnuteľného majetkuDátum prevoduPrávny titul Údaje o nadobúdateľovi, meno a
priezvisko, resp. obchodné meno
Adresa pobytu, resp. sídlaIČO
1.Obytný dom s.č. 32214.7.2009kúpna zmluvaTomáš Kočiš9. mája 29, Spišské Vlachybez
2.Ostatná plocha - ZaHura10.8.2009kúpna zmluvaMiroslav Lorinc a
Antónia Lorincová
Spišský Hrušov 308
Spišský Hrušov 308
bez
bez
3.Ostatná plocha - ZaHura25.9.2009kúpna zmluvaMgr. Adriana TimčíkováŠtúrova 12/3, Spišské Podhradiebez
4.Ostatná plocha - ZaHura16.10.2009kúpna zmluvaIng. Radoslav Keltoš
a Ľudmila Keltošová
9. mája 21, Spišské Vlachy
9. mája 21, Spišské Vlachy
bez
bez

rok 2008
P.č.Označenie hnuteľného a nehnuteľného majetkuDátum prevoduPrávny titul Údaje o nadobúdateľovi, meno a priezvisko, resp. obchodné menoAdresa pobytu, resp. sídlaIČO
1.Dom Služieb s.č. 10141.1.2008kúpna zmluvaSlovenská pošta a.s.Partizánska cesta 9, Banská Bystrica36631124
2.Stavba maštaľ - koniareň s.č. 159312.11.2008kúpna zmluvaMichal Kekeľ a
Stanislava Kekeľová
Spišský Hrušov č. 347
Spišský Hrušov č. 347
bez
bez
3.Admin.-obchod.-prev. budova s.č. 29731.12.2008kúpna zmluvaMVDr. Peter Pekarčík a
Mgr. Želmíra Pekarčíková
Vodárenská 3, Levoča
Vodárenská 3, Levoča
bez
bez
© mesto Spišské Vlachy 2007 / admin(zav)spisskevlachy.sk