O MESTESAMOSPRÁVAOBČAN... V MESTEDOKUMENTYNÁVŠTEVNÍKFOTOGRAFIE Z ...
       

meniny oslavuje:
dnes:
zajtra:


Úvodná stránka

Naše mesto kliká zodpovedne.sk
Počasie Spišské Vlachy - Svieti.com
Slobodný prístup k informáciám

Žiadosť o sprístupnenie informácií

Žiadosť podaná žiadateľom

Žiadosť možno podať:

- písomne na adresu mesta Spišské Vlachy alebo osobne do podateľne MsÚ počas úradných hodín.

Adresa podania žiadosti

Mesto Spišské Vlachy
Mestský úrad (podateľňa)
SNP č. 34
053 61 Spišské Vlachy

(ak nie je žiadosť podaná na vzorovom formulári do žiadosti uviesť: „Žiadosť o poskytnutie informácie˝)

- faxom - číslo faxu – 053/417 42 18
- elektronickou poštou - e-mailová adresa: msuspv(at)spisskevlachy.sk
- žiadosť možno podať aj iným technicky vykonateľným spôsobom

Náležitosti žiadosti Zo žiadosti musí byť zrejmé

- že je určená mestu Spišské Vlachy,

- meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa,

- adresa pobytu alebo sídlo žiadateľa,

- ktorých informácií sa žiadosť týka,

- aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje (písomne, e-mailom).

Odstránenie nedostatkov žiadosti

- ak žiadosť nemá predpísané náležitosti - mesto Spišské Vlachy bezodkladne vyzve žiadateľa, aby v určenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako sedem dní, neúplnú žiadosť doplnil, poučí žiadateľa aj o tom, ako treba doplnenie urobiť,

- ak napriek výzve mesta Spišské Vlachy žiadateľ žiadosť nedoplní a informáciu nemožno pre tento nedostatok sprístupniť, mesto žiadosť odloží.

Formulár žiadosti o sprístupnenie informácií (*.doc)

© mesto Spišské Vlachy 2007 / admin(zav)spisskevlachy.sk