O MESTESAMOSPRÁVAOBČAN... V MESTEDOKUMENTYNÁVŠTEVNÍKFOTOGRAFIE Z ...
       

meniny oslavuje:
dnes:
zajtra:


Úvodná stránka

Naše mesto kliká zodpovedne.sk
Počasie Spišské Vlachy - Svieti.com
Slobodný prístup k informáciám

Postup mesta Spišské Vlachy pri vybavení žiadosti žiadateľa

Postúpenie žiadosti

- ak mesto Spišské Vlachy nemá požadované informácie k dispozícii a ak má vedomosť o tom, kde možno požadovanú informáciu získať, postúpi žiadosť do piatich dní odo dňa doručenia žiadosti povinnej osobe, ktorá má požadované informácie k dispozícii, inak žiadosť rozhodnutím odmietne.

Spôsob sprístupnenia informácií je najmä - ústne,

- nahliadnutím do spisu vrátane možnosti vyhotoviť si odpis alebo výpis,

- odkopírovaním informácií na technický nosič dát,

- sprístupnením kópií predlôh s požadovanými informáciami,

- telefonicky,

- faxom,

- poštou,

- elektronickou poštou.

- ak informáciu nemožno sprístupniť spôsobom určeným žiadateľom, dohodne povinná osoba so žiadateľom iný spôsob sprístupnenia informácie.

Lehoty na vybavenie žiadosti

- žiadosť o sprístupnenie informácií mesto Spišské Vlachy vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do ôsmich pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti a do 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme,

- zo závažných dôvodov môže mesto predĺžiť lehotu najviac však o osem pracovných dní a o 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme,

- predĺženie lehoty mesto oznámi žiadateľovi bezodkladne, najneskôr pred uplynutím osem / pätnásť dňovej lehoty. V oznámení uvedie dôvody, ktoré viedli k predĺženiu lehoty.

Vybavenie žiadosti a vydanie rozhodnutia

- ak mesto Spišské Vlachy poskytne žiadateľovi informácie , urobí rozhodnutie zápisom v spise (proti takému rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok),

- ak mesto Spišské Vlachy žiadosti nevyhovie hoci len sčasti, vydá o tom písomné rozhodnutie (rozhodnutie nevydá v prípade, ak žiadosť bola odložená),

- ak mesto Spišské Vlachy v lehote na vybavenie žiadosti neposkytla informácie či nevydala rozhodnutie a ani informáciu nesprístupnila, predpokladá sa, že vydala rozhodnutie, ktorým odmietla poskytnúť informáciu – tzv. fikcia negatívneho rozhodnutia (za deň doručenia rozhodnutia sa v tomto prípade považuje tretí deň od uplynutia lehoty na vybavenie žiadosti).

© mesto Spišské Vlachy 2007 / admin(zav)spisskevlachy.sk