O MESTESAMOSPRÁVAOBČAN... V MESTEDOKUMENTYNÁVŠTEVNÍKFOTOGRAFIE Z ...
       

meniny oslavuje:
dnes:
zajtra:


Úvodná stránka

Naše mesto kliká zodpovedne.sk
Počasie Spišské Vlachy - Svieti.com
Investícia do vzdelávania – kľúč k pokroku


pozrite si fotografie z projektu

publicita a informovanosť projektu:
Záverečná správa, vyhodnotenie projektu pre poslancov MsZ
5.5.2009 - Projekt vzdelávania zamestnancov
2.5.2009 - Odštartovali projekt vzdelávania na vlašskom magistráte
5.2.2009 - Zamestnanci mesta sa budú vzdelávať


Tento projekt sa zrealizoval vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

V posledný júlový deň skončil v Meste Spišské Vlachy po niekoľkomesačnom trvaní projekt vzdelávania zamestnancov mestského úradu s názvom „Investícia do vzdelávania – kľúč k pokroku“. Projekt sa uskutočnil v rámci Operačného programu zamestnanosť a sociálna inklúzia. Na jeho realizáciu získalo mesto nenávratný finančný príspevok 42 047,89 EUR, čo predstavuje 95 % z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu. Spoluúčať mesta bola vo výške 5%.
Do projektu boli zapojení všetci zamestnanci mestského úradu, ktorí tvorili cieľovú skupinu a spĺňali podmienku zamestnania u prijímateľa na pracovnú zmluvu. Vzdelávanie zamestnancov prispelo k zvýšeniu vzdelanostného potenciálu a kľúčových zručností, čo je aj výstupom tohoto projektu. Zamestnanci počas trvania projektu nadobudli rôznorodé informácie, vedomosti a zručnosti v rôznych oblastiach, ktoré boli súčasťou kurzov a tým získali širší vzdelanostný záber a vyššiu kvalitu svojich zručností týkajúcich sa verejnej správy. Lektori zapojení do tohoto projektu odovzdávali kvalitné informácie vo vybraných oblastiach. V rámci projektu prebehlo 9 kurzov – vzdelávacích aktivít pre zamestnancov MsÚ. Išlo o tieto kurzy: kurz Výpočtovej techniky, kurz Anglického jazyka, kurz Komunikačné zručnosti, kurz Protokol a Spoločenská etika, kurz Riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, kurz Finančný manažment, kurz Strategický manažment, kurz Time management. Zároveň si mesto navýšilo svoj majetek o plne vybavenú účebňu
s IKT technikou. Projekt sa začal v mesiaci apríl 2009 a ukončil sa v mesiaci júl 2010.

V prípade záujmu o ďalšie informácie o ukončenom projekte možno kontaktovať projektovú manažérku Mgr. Markétu Klapáčovú, ktorá je zamestnankyňou mestského úradu osobne alebo na tel. čísle 053-4174210, resp. prostredníctvom e-mailu: msuspv@spisskevlachy.sk. Riadiacim orgánom zodpovedným za realizáciu projektu je MPSVaR SR / www.employment.gov.sk/, sprostredkovateľkým orgánom pod OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia je Sociálna implementačná agentúra / www.sia.gov.sk / .

Mgr. Markéta Klapáčová , MsÚ Sp. Vlachy, projektová manažerka
053-4174210

© mesto Spišské Vlachy 2007 / admin(zav)spisskevlachy.sk