Zasadnutia MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

<< späť na zoznam

03.05.2017

Zvukový záznam z MsZ - 26. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 03.05.2017
Zápisnica z MsZ - 26. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 03.05.2017
Uznesenia z MsZ - 26. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 03.05.2017
Pozvánka na MsZ - 26. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 03.05.2017

Bod č. 5. - Správa o činnosti OO PZ SR a situácii v meste Spišské Vlachy
Bod č. 6. - Koncepcia rozvoja športu mesta Spišské Vlachy na roky 2017-2021
Bod č. 7. - Návrh na čerpanie rezervného fondu na rekonštrukciu Cintorínskej ulice
Bod č. 8. - Návrh na prenájom bytového priestoru vo výlučnom vlastníctve mesta Spišské Vlachy na ulici SNP 19
Bod č. 9. - Návrh na predaj pozemku vo vlastníctve mesta Spišské Vlachy žiadateľovi p. Daliborovi Horváthovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa
Bod č. 10. - Návrh na predaj pozemku vo vlastníctve mesta Spišské Vlachy žiadateľom p. Ing. Jane Pobieckej a manželovi Petrovi Pobieckemu, ako prípad hodný osobitného zreteľa
Bod č. 11. - Návrh na predaj pozemku vo vlastníctve mesta Spišské Vlachy žiadateľom p. Ľudovítovi Piklovi a manželke Gabriele Piklovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa
Bod č. 12. - Schvaľovanie prevodu pozemku vo vlastníctve mesta Spišské Vlachy p. Farkašovej
Bod č. 13. - Súhlas k vzniku vlastníckeho práva
Bod č. 14. - Prehlaď žiadosti o informácie a podnetov
Bod č. 15. - Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1
Bod č. 16. - Návrh príloh č. 1,2,3 k VZN č. 1/2013
Bod č. 17. - Správa z vykonanej kontroly č. 01/2017