Zasadnutia MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

<< späť na zoznam

29.09.2017

Zvukový záznam z MsZ - 36. a 37. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 29.09.2017
Zápisnica z MsZ - 37. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 29.09.2017
Zápisnica z MsZ - 36. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 29.09.2017
Uznesenia z MsZ - 37. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 29.09.2017
Uznesenia z MsZ - 36. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 29.09.2017
Pozvánka na MsZ - 37. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 29.09.2017
Pozvánka na MsZ - 36. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 29.09.2017

Bod č. 5. - Návrh na predaj pozemku vo vlastníctve mesta Spišské Vlachy obci Žehra
Bod č. 5. - Schválenie spoluúčasti v rámci žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov - opakované MsZ zo dňa 27.9.2017
Bod č. 6. - Schválenie dohody o vysporiadaní duplicitného vlastníctva
Bod č. 7. - Zmluva o zriadení vecného bremena v súvislosti s zrealizovaním stavby elektroenergetického zariadenia „Spišské Vlachy – úprava na ul. Požiarnická“
Bod č. 8. - Schvaľovanie prevodu pozemku vo vlastníctve mesta Spišské Vlachy p. Farkašovej
Bod č. 9. - Vyhodnotenie a schválenie prevodu pozemku priamym predajom
Bod č. 9. - Vyhodnotenie a schválenie prevodu pozemku priamym predajom - doplnenie bodu
Bod č. 10. - Koncepcia rozvoja športu mesta Spišské Vlachy na roky 2017-2021
Bod č. 11. - Konsolidovaná závierka za rok 2016
Bod č. 12. - Monitorovacia správa
Bod č. 13. - Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2
Bod č. 14. - Správa z vykonanej kontroly č. 04/2017