O MESTESAMOSPRÁVAOBČAN... V MESTEDOKUMENTYNÁVŠTEVNÍKFOTOGRAFIE Z ...
       

meniny oslavuje:
dnes:
zajtra:


Úvodná stránka

Naše mesto kliká zodpovedne.sk
Počasie Spišské Vlachy - Svieti.com
V Z N
NázovPredmetTypVyvesenéZvesené
Prílohy k VZN č. 1/2013Schválené prílohy k VZN č.1/2013 o financov.škôl,škols.zariadní v pôsob.mesta Spišské Vlachyškolský úrad17.05.2017--
Prílohy 1, 2, 3 k VZN č. 1/2013Prílohy 1, 2, 3 k VZN č. 1/2013 o financovaní ZUŠ, MŠ a školských zariadeníškolský úrad22.02.2017--
Prílohy 1, 2, 3 k VZN č. 1/2013Prílohy 1, 2, 3 k VZN č. 1/2013 o financovaní ZUŠ, MŠ a školských zariadeníškolský úrad27.09.2016--
VZN č. 4/2016VZN č. 4/2016 o nakladaní s KO a s DSO na území mesta Spišské Vlachymesto16.06.2016--
VZN č. 3/2016VZN č. 3/2016 o podmienkach poskytovania dotáciímesto09.03.2016--
VZN č. 2/2016VZN č. 2/2016 o mieste a čase zápisu detí do ZŠškolský úrad09.03.2016--
Prílohy k VZN č. 1/2013Prílohy k VZN č. 1/2013 o financov.škôl, školsk.zariad. v pôsob.mesta Spišské Vlachyškolský úrad08.02.2016--
VZN č. 1/2016 VZN č. 1/2016 o umiestňovaní volebných plagátov počas volebnej kampanemesto08.02.2016--
Doplnok č. 2 k VZN č. 4/2013 Doplnok č. 2 k VZN č. 4/2013 o poskytov.soc.služiebsociálne oddelenie28.09.2015--
VZN č. 4/2015VZN č. 4/2015 o určení mesač.príspevku na čiast.úhradu nákladovškolský úrad15.06.2015--
VZN 3/2015 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území mesta Spišské Vlachymesto27.03.2015--
VZN 1/2015 o výstavbe, správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebiska na území mesta Spišské Vlachymesto27.03.2015--
VZN 02/2015VZN č. 2/2015 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom pôsobiacim na území mesta Spišské Vlachymesto27.03.2015--
Doplnok č. 1 k VZN č. 4/2013Doplnok č. 1 k VZN č. 4/2013 o poskytovaní soc.služieb a úhrad za sociálne službysociálne oddelenie17.09.2014--
VZN č. 01/2001VZN č. 01/2001 o zbere,preprave a zneškod.KO v mestemesto28.03.2014--
Výpočet EON za rok 2013Výpočet ekonomicky oprávnených nákladov za rok 2013sociálne oddelenie31.01.2014--
VZN č. 4/2013VZN č. 4/2013 O poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne službysociálne oddelenie16.12.2013--
VZN č. 5/2013VZN mesta Spišské Vlachy o určení názvu ulice v mestskej časti Dobrá Voľamesto12.12.201327.12.2013
VZN č. 3/2013 VZN č. 3/2013 o určení názvu námestiamesto01.07.201316.07.2013
VZN č. 2/2013VZN č. 2/2013 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladovškolský úrad19.06.201304.07.2013
VZN č. 01/2013o financovaní základnej umeleckej školy, materskej školy a školských zariadení zriadených na území mesta Spišské Vlachy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišské Vlachy a zriaďovateľskej pôsobnosti cirkevného zriaďovateľaškolský úrad02.05.201317.05.2013
 Prílohy č. 1, 2, 3Prílohy č. 1, 2, 3 k VZN č. 01/2013školský úrad27.03.2015--
VZN 02/2012o poplatku mesta Spišské Vlachymesto06.12.201224.12.2012
VZN 01/2012o miestnych daniachmesto06.12.201224.12.2012
Návrh VZN č. 2/2012 Návrh VZN o poplatku v meste Spišské Vlachymesto16.11.201203.12.2012
Návrh VZN č. 1/2012 Návrh VZN o miestnych daniach v meste Spišské Vlachymesto16.11.201203.12.2012
VZN 05/2011ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psovmesto22.08.201101.10.2011
VZN 03/2011o postupe a podmienkach pri poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a jednorazovej dávky sociálnej pomocisociálne oddelenie06.04.201104.05.2011
VZN 2/2010o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta Spišské Vlachymesto24.05.201008.06.2010
VZN 2/2009o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej školeškolský úrad25.11.200801.01.2009
VZN 2/2008trhový poriadokmesto21.04.200829.05.2008
VZN 03/2006o výstavbe, správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebiska na území mesta Spišské Vlachy zo dňa 2.11.2006mesto03.11.200620.11.2006
VZN 02/2004o určení školského obvodu základných škol mesta Spišské Vlachyškolský úrad23.05.200424.06.2004
VZN 01/2004o poskytovaní dotácií a návratných finančných výpomocimesto25.01.200401.03.2004
© mesto Spišské Vlachy 2007 / admin(zav)spisskevlachy.sk