O MESTESAMOSPRÁVAOBČAN... V MESTEDOKUMENTYNÁVŠTEVNÍKFOTOGRAFIE Z ...
       

meniny oslavuje:
dnes:
zajtra:


Úvodná stránka

Naše mesto kliká zodpovedne.sk
Počasie Spišské Vlachy - Svieti.com
V E D E N I E     M E S T A
primátor


Primátor mesta je predstaviteľom a najvyšším výkonným orgánom mesta, ktorého volia obyvatelia mesta v priamych voľbách. Primátor mesta je štatutárnym orgánom mesta v majetkovoprávnych vzťahoch mesta a v pracovno-právnych vzťahoch zamestnancov mesta, v administratívnych vzťahoch je správnym orgánom, v daňových a poplatkových vzťahoch je daňovým orgánom.

ĽUBOMÍR FIFIK

Tel.: 053 417 42 12
E-mail: primatorspisskevlachy.skNovoročný príhovor 2015
Príhovor k znovuzvoleniu v Komunálných voľbách 2014
Novoročný príhovor 2013
Príhovor primátora mesta Spišské Vlachy k úmrtiu Otca Biskupa Novoročný príhovor 2009
Novoročný príhovor 2008
Vianočný príhovor 2008
765. vvýročie mesta
Sumár 2007
Vianočný vinš 2007


P r i m á t o r     m e s t a

1. Predstaviteľom mesta a najvyšším výkonným orgánom mesta je primátor mesta, ktorého volia obyvatelia mesta v priamych voľbách. Funkčné obdobie primátora sa skončí zvolením nového primátora a zložením sľubu, funkcia primátora je funkciou verejnou. Text sľubu stanovuje zákon o obecnom zriadení v platnom znení.
2. Primátor mesta je štatutárnym orgánom mesta v majetkovoprávnych vzťahoch mesta a v pracovno-právnych vzťahoch zamestnancov mesta, v administratívnych vzťahoch je správnym orgánom, v daňových a poplatkových vzťahoch je daňovým orgánom.
3. Nezlučiteľnosť funkcie primátora mesta s inými funkciami stanovuje zákon o obecnom zriadení v platnom znení.
4. Primátor najmä:
a) nariaďuje vykonať inventarizáciu majetku mesta,
b) schvaľuje zmluvné prevody vlastníctva hnuteľného majetku v hodnote do 100 000,-Sk, vrátane prevodov majetku v takej hodnote medzi subjektami mesta,
c) odníma zverený majetok, pokiaľ ho správca užíva v rozpore so zmluvou o zverení do správy, platnými právnymi predpismi a týmito zásadami,
d) nakladá s majetkovými právami mesta do 100 000,-Sk,
e) prenecháva majetok mesta do užívanie fyzickým a právnickým osobám v zmysle $8 týchto zásad,
f) uzatvára nájomné zmluvy na nájom majetku na dobu do 5 rokov,
g) upustí od vymáhania dlhu podľa $4 ods. 5 pokiaľ nepresahuje sumu 20 000,-Sk,
h) povolí zaplatenie dlhu v splátkach alebo jeho odklad po písomnom uznaní dlhu dlžníkom. Ak hodnota dlhu presahuje 10 000,-Sk je povinný o tom informovať mestské zastupiteľstvo.
5. Do rozhodovacej právomoci primátora mesta patrí uzatvárať zmluvy o dočasnom užívaní neupotrebiteľného a prebytočného majetku inej právnickej alebo fyzickej osobe a to:
a) pri nebytových priestoroch do výmery 100 m2,
b) pri pozemkoch do 100 m2 celkovej výmery,
c) s celkovou dobou prenájmu do 5 rokov.© mesto Spišské Vlachy 2007 / admin(zav)spisskevlachy.sk