O MESTESAMOSPRÁVAOBČAN... V MESTEDOKUMENTYNÁVŠTEVNÍKFOTOGRAFIE Z ...
       

meniny oslavuje:
dnes:
zajtra:


Úvodná stránka

Naše mesto kliká zodpovedne.sk
Počasie Spišské Vlachy - Svieti.com
Webmail
Administrácia
Š K O L S K Ý   Ú R A D

Informácie Školského úradu pre školy a školské zariadenia, rodičov, verejnosť


na stiahnutie
finančné pásmanákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov a príspevok zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka vo výške nákladov na nákup potravín s účinnosťou od 1. 9. 2011
DysCom SK - o programeprogram pre deti so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami, ale aj pre deti bez špeciálnych potrieb v slovenskom jazyku.
DysCom SK - manualprogram pre deti so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami, ale aj pre deti bez špeciálnych potrieb v slovenskom jazyku.
zákon 245/2008 z 22. mája 2008o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Všeobecne záväzné nariadenia
NázovPredmetVyvesenéZvesené
Prílohy k VZN č. 1/2013Schválené prílohy k VZN č.1/2013 o financov.škôl,škols.zariadní v pôsob.mesta Spišské Vlachy17.05.2017--
Návrh príloh k VZN č.1/2013Návrh príloh k VZN č. 1/2013 o financov.škôl, škols.zariadení v pôsob.mesta Spišské Vlachy07.03.2017--
Prílohy 1, 2, 3 k VZN č. 1/2013Prílohy 1, 2, 3 k VZN č. 1/2013 o financovaní ZUŠ, MŠ a školských zariadení22.02.2017--
Návrh príloh k VZN č.1/2013Návrh príloh k VZN č. 1/2013 o financov.škôl, škols.zariadení v pôsob.mesta Spišské Vlachy24.01.2017--
Návrh príloh k VZN č.1/2013Návrh príloh k VZN č. 1/2013 o financov.škôl, škols.zariadení v pôsob.mesta Spišské Vlachy27.09.2016--
Prílohy 1, 2, 3 k VZN č. 1/2013Prílohy 1, 2, 3 k VZN č. 1/2013 o financovaní ZUŠ, MŠ a školských zariadení27.09.2016--
VZN č. 2/2016VZN č. 2/2016 o mieste a čase zápisu detí do ZŠ09.03.2016--
Návrh VZN o zápise detí do ZŠNávrh VZN o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ12.02.201602.03.2016
Prílohy k VZN č. 1/2013Prílohy k VZN č. 1/2013 o financov.škôl, školsk.zariad. v pôsob.mesta Spišské Vlachy08.02.2016--
Návrh príloh k VZN č.1/2013Návrh príloh k VZN č. 1/2013 o financov.škôl, škols.zariadení v pôsob.mesta Spišské Vlachy13.01.201629.01.2016
VZN č. 4/2015VZN č. 4/2015 o určení mesač.príspevku na čiast.úhradu nákladov15.06.2015--
Návrh VZNNávrh VZN o určenie mesač.príspevku27.05.2015--
Návrh príloh k VZN č. 1/2013Návrh príloh k VZN č. 1/2013 o financovaní zákl.umeleckej školy, materskej školy a školských zariadení na území mesta Spišské Vlachy04.03.2015--
VZN č. 2/2013VZN č. 2/2013 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov19.06.201304.07.2013
VZN č. 01/2013o financovaní základnej umeleckej školy, materskej školy a školských zariadení zriadených na území mesta Spišské Vlachy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišské Vlachy a zriaďovateľskej pôsobnosti cirkevného zriaďovateľa02.05.201317.05.2013
 Prílohy č. 1, 2, 3Prílohy č. 1, 2, 3 k VZN č. 01/201327.03.2015--
Návrh VZN č. 2/2013Návrh VZN o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení18.04.201318.06.2013
Návrh VZN č. 1/2013Návrh VZN o financovaní základnej umeleckej školy, materskej školy a školských zariadení zriadených na území mesta12.04.201330.04.2013
NávrhVZN2013návrh VZN o určení výšky mesačnéhopríspevku na čiastočnú úhradu nákladov16.11.201218.06.2013
VZN 1/2011o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Spišské Vlachy30.03.201114.04.2011
 Návrh PRIL. 1,2 VZNdotácie na rok 2012 na prevádzku a mzdy pre MŠ a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce a cirkvi29.03.2011--
VZN 1/2010o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Spišské Vlachy23.11.200908.12.2009
VZN 03/2009o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení28.07.200911.08.2009
 dod1 VZN 3/2009sa upravuje § 3 ods. 1, § 4 ods. 1 písm. a), § 4 ods. 1 písm. b), § 5 ods. 1 písm. a)28.09.200913.10.2009
 dod2 VZN 3/2009mení v § 5 ods. 1 písm. a) Školská jedáleň23.11.200908.12.2009
 dod3 VZN 3/2009upravuje sumy životného minima12.07.201011.08.2010
 dod. 4 VZN č.3/2009upravuje sumy životného minima14.07.201106.09.2011
 dod.5 VZN č.3/2009upravuje sumy životného minima26.07.201204.09.2012
 navrh dod. 5upravuje sumy životného minima26.07.201205.09.2012
VZN 2/2009o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole25.11.200801.01.2009
VZN 03/2008 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení01.08.200826.08.2008
 dod1 VZN 3/2008sa upravuje § 5 ods. 1 písm. a) v zmysle Finančných pásiem10.12.200829.12.2008
 navr dod2 VZN 3/2008sa upravuje § 2, ktorý sa dopĺňa odsekom 5 písm. a) a písm. b) a odsekom 6 písm. a) a písm. b)12.03.2009--
VZN 02/2004o určení školského obvodu základných škol mesta Spišské Vlachy23.05.200424.06.2004
© mesto Spišské Vlachy 2007 / admin(zav)spisskevlachy.sk