O MESTESAMOSPRÁVAOBČAN... V MESTEDOKUMENTYNÁVŠTEVNÍKFOTOGRAFIE Z ...
       

meniny oslavuje:
dnes:
zajtra:


Úvodná stránka

Naše mesto kliká zodpovedne.sk
Počasie Spišské Vlachy - Svieti.com
Webmail
Administrácia
M A T R I Č N Ý   Ú R A D

Smernica č. 3/2016 o paušálnych náhradách za administratívne výdavky spojené s činnosťou MsÚ v Spišských Vlachoch a zariadení Mesta Sp. Vlachy.
Poučenie pre snúbencov
Splnomocnenie
Čestné vyhlásenie

1. Vykonáva prenesený výkon štátnej správy na úseku matričnej agendy pre územný obvod Matričného úradu Spišské Vlachy.
Územný obvod Matričného úradu Spišské Vlachy tvoria:
- mesto Spišské Vlachy
- obec Bystrany
- obec Olcnava
- obec Oľšavka
- obec Slatvina
- obec Vojkovce
- obec Žehra

V zmysle zák.č. 154/1994 Z.z. o matrikách v znení neskorších predpisov, Vyhlášky MV SR č. 302/1994, ktorou sa vykonávajú niekoré ustanovenia NR SR o matrikách a v zmysle ďalších súvisiacich predpisov, zabezpečuje hlavne:
- vedie knihy narodení pre každú obec
- vedie knihu manželstiev pre matričný obvod
- vedie knihy úmrtí pre každú obec
- vedie indexy zápisov do matričných kníh
- vykonáva dodatočné záznamy do matrík, týkajúce sa zmien alebo doplnení údajov v zápisoch na základe verejných listín vydaných štátnymi orgánmi a súdmi
- vydáva výpisy z matričných kníh na použitie v SR i v cudzine
- plní úlohy súvisiace s uzavretím manželstva na základe dokladov, predložených snúbencami
- vykonáva obrady uzavretia manželstva pred matričným úradom
- pripravuje a posudzuje doklady na uzavretie manželstva pred orgánmi cirkvi alebo náboženskej spoločnosti
- povoľuje na žiadosť uzavretie manželstva na inom ako príslušnom matričnom úrade alebo na inom vhodnom mieste
- vydáva potvrdenie o prijatí skoršieho priezviska na základe prijatia oznámenia manžela po rozvode manželstva
- podáva žiadosť o povolenie zápisu matričných udalostí vydaných cudzími štátnymi orgánmi
- pripravuje na odovzdanie zbierky listín o zápisoch matričných udalostí do matričných kníh za uplynulý rok
- vykonáva matričnú agendu v centrálnom registri obyvateľov SR
- spolupracuje so Zborom pre občianske záležitosti.

2. Vykonáva osvedčovanie podpisov a listín a overuje správnosť údajov v žiadostiach o výpis a odpis z registra trestov.

3. Vykonáva agendu pobytu obyvateľov mesta:
- vykonáva zmeny v evidencii pobytu obyčanov
- pripravuje a vydáva doklady na vyhotovenie občianskeho preukazu a jeho zmeny
- vyhotovuje potvrdenia o trvalom a prechodnom pobyte občanov
- vyhotovuje správy o občanoch pre orgány činné v trestnom, súdnom a inom konaní
- vykonáva agendu hlásenia pobytu občanov v centrálnom registri obyvateľov SR.

© mesto Spišské Vlachy 2007 / admin(zav)spisskevlachy.sk