O MESTESAMOSPRÁVAOBČAN... V MESTEDOKUMENTYNÁVŠTEVNÍKFOTOGRAFIE Z ...
       

meniny oslavuje:
dnes:
zajtra:


Úvodná stránka

Naše mesto kliká zodpovedne.sk
Počasie Spišské Vlachy - Svieti.com
Webmail
Administrácia
H L A V N Ý     K O N T R O L Ó R

Oddelenie:Kontakt:Úradné hodiny:
Mgr. Margita ŠefčíkováTel: 053 417 42 27
kontrolorspisskevlachy.sk
Po: 7:30-11:30 12:00-17:30
Pia: 7:30-11:30 12:00-17:30

Návrh plánu kontrolnej činnosti HKM Spišské Vlachy na 1. polrok 2018 [11.12.2017]
Návrh plánu kontrolnej činnosti HKM Spišské Vlachy na 2. polrok 2017 [25.05.2017]
Smernica č. 01/2015 o vybavovaní podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti [15.06.2015]
Správa o kontrolnej činnosti za rok 2014 [20.01.2015]

Hlavného kontrolóra mesta volí a odvoláva mestské zastupiteľstvo na dobu určitú na šesť rokov a po uplynutí tohto obdobia sa jeho pracovnoprávny vzťah k mestu skončí. Hlavný kontrolór je zamestnancom mesta. Jeho postavenie, predpoklady na výkon funkcie, voľba a skončenie výkonu funkcie, plat, rozsah kontrolnej činnosti, pravidlá kontrolnej činnosti, úlohy hlavného kontrolóra, postavenie útvaru hlavného kontrolóra a ostatné súvisiace náležitosti upravuje § 18 a nasl. zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a súvisiaca legislatíva.
Hlavný kontrolór pri každej kontrolnej akcii postupuje podľa procesných pravidiel obsiahnutých v § 13 až § 25 zákona NR SR č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Kontrolnou činnosťou hlavného kontrolóra sa rozumie kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami mesta, ako aj s majetkom, ktorý mesto užíva podľa osobitných predpisov, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií mesta, kontrola vybavovania sťažností a petícií, kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení mesta, kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov mesta a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.

© mesto Spišské Vlachy 2007 / admin(zav)spisskevlachy.sk