O MESTESAMOSPRÁVAOBČAN... V MESTEDOKUMENTYNÁVŠTEVNÍKFOTOGRAFIE Z ...
       

meniny oslavuje:
dnes:
zajtra:


Úvodná stránka

Naše mesto kliká zodpovedne.sk
Počasie Spišské Vlachy - Svieti.com
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav

... fotografie ...


História skúšobnej stanice Spišské Vlachy

Skúšobná stanica Spišské Vlachy je jednou zo 16 skúšobných staníc Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho so sídlom v Bratislave, organizačne začlenená pod Odbor odrodového skúšobníctva. Vykonáva skúšobnú a pokusnícku činnosť v podmienkach rezortu poľnohospodárstva.

Skúšobná stanica Spišské Vlachy bola zriadená v zemiakárskej výrobnej oblasti v roku 1957 v osade Dobrá vôľa a zachytáva región Spiša. Organizačné záležitosti pri zakladaní stanice v jeseni 1956 a zakladanie pokusov na jar 1957 zabezpečoval pán Zoltán Takáč, rodák zo Sp. Vlách. Od apríla 1957 až do septembra 1957 vykonával funkciu vedúceho p. František Richtarčík. Od septembra 1957 nastúpil ako vedúci odrodovej stanice Ing. Ján Hančovský z Košíc. Pre stanicu bol prevzatý majetok patriaci MNV – Spišské Vlachy s hospodárskym dvorom a pozemkami o celkovej výmere 59 ha, ktoré predtým malo v prenájme miestné JRD. Hospodárske stavby a administratívna budova boli v dezolátnom stave. V roku 1958 sa pristúpilo ku generálnej oprave, ktorú prevádzal OSP Sp. Nová Ves. V roku 1961 sa datuje jej ukončenie. V rokoch 1963 – 1980 bol vedúcim skúšobnej stanice Ing. Ján Čižmár, ktorého vo funkcii vystriedal Ing. Eugen Pavlík.
V roku 2006 nastala výmena na poste vedúceho skúšobnej stanice, kedy odišiel do dôchodku Ing. Pavlík po 43 rokoch odpracovaných na Ss Sp. Vlachy a za koordinátora skúšobnej stanice bol menovaný Ing. Jozef Odziomek.

Skúšobná stanica sa nachádza v nadmorskej výške 400 m n.m. , pričom priemerná ročná teplota je 6,8 °C a ročný úhrn zrážok 623 mm. S prevádzkovaním odrodových pokusov sa začalo hneď v roku 1957, kedy stanica prevádzala celkom 12 odrodových pokusov s celkovou výmerou 2,10 ha. V roku 1958 počet pokusov stúpol na 22. Sortiment skúšaných plodín zahŕňal pšenicu, jačmeň, ovos, raž, viku, pelušku, bôb, pohánku, mak, ľan, zemiaky a ďatelinoviny (ďatelina lúčna, biela, švédska a ľadenec rožkatý). Celková výmera pokusov sa zvýšila na 3,39 ha. V roku 1959 pribudli pokusy s trávami, takže počet pokusov stúpol na 32.
Výmera prevádzkových plôch v roku 1957 bola 59 ha, v roku 1961 klesla na 54,5 ha, z toho ornej pôdy 44,75 ha, lúky a pasienky 9,28 ha. V tom čase bol 8 honový osevný postup.
Úrody z prevádzkových plôch a pokusov v rokoch 1960–1975 boli využívané pre výkrm býkov (maštaľný hnoj na hnojenie), prípadne ako odpredaj do PNZP. Po presťahovaní do nových objektov sa ukončil výkrm býkov.
V roku 1970 bol zahájený výber pozemkov pre výstavbu novej stanice. Výstavba bola ukončená v roku 1976, aj s 3 bytovými jednotkami. V tom istom roku sa stanica presťahovala do nových objektov. K zásadnej zmene došlo vo výmere v roku 1978, po výmene pozemkov a odovzdaní časti pozemkov SŠM Sp. Vlachy, na súčasný stav 37,89 ha.

K 1.1. 2007 má Ss Spišské Vlachy 35,21 ha ornej pôdy a 5 honový osevný postup.
V súčasnosti je na stanici založených 77 maloparcelných pokusov – skúšky na hospodársku hodnotu 24, skúšky na odlišnosť, vyrovnanosť a stálosť 25, agrotechnických pokusov 5, doplnkových pokusov 11, firemných skúšok 12 – to všetko na výmere 6,7 ha. Druhové zloženie pokusov pozostáva okrem hlavného zamerania stanice na skúšky tráv a ďatelín, zo skúšok pšenice ozimnej, pšenice jarnej, jačmeňa jarného, jačmeňa ozimného, zemiakov, maku siateho, rasce lúčnej, fungicídnych a výživárskych pokusov.
Túto činnosť vykonáva 8 pracovníkov THP a 11 manuálnych pracovníkov v rastlinnej výrobe.

Hlavná odrodová skúšobňa (HOS) pre trávy a ďateliny

HOS pre ďateliny a trávy v rámci SR bola založená v roku 1974, s koordinačnými centrami v rámci federácie pre ďateliny – Měšice – hlavný referent Ing. Blahout
pre trávy – Rožnov p/Radh. – hlavný referent Ing. Mrkvica

Na začiatku pracovali 2 THP – hlavný referent Ing. Eugen Pavlík , asistent p. Lukáčová – od roku 1978 p. Dzurová. Úlohou bolo koordinovať a metodicky riadiť pokusy ďatelín a tráv v rámci SR – spracovať výsledky a podkladové materiály zasielať na koordinačné centrá, ktoré spracovávali výsledky za celé Československo a vydávali osvedčenia o registrácii. Od roku 1993 je skúšobná stanica Spišské Vlachy Hlavnou odrodovou skúšobňou s celoslovenskou pôsobnosťou zameranou na ďateliny a trávy so všetkou zodpovednosťou. Na základe žiadosti do skúšok zabezpečuje skúšanie našich a zahraničných odrôd, pre zaradenie odrôd do Spoločného katalógu EÚ a národných listín jednotlivých štátov. Od roku 2006 je hlavným referentom pre trávy a ďateliny Ing. Ľubomír Bašta, ktorý prevzal túto funkciu po odchádzajúcom Ing. Eugenovi Pavlíkovi.

Štátne odrodové skúšky u ďatelín a tráv pozostávajú z:
1. Registračných skúšok DUS - prevádzajú sa testy odlišnosti, vyrovnanosti a stálosti, Od roku 1990 podľa metodiky UPOV (Medzinárodnej únie pre ochranu práv nových odrôd rastlín) sa testuje 60 samostatných rastlín jednotlivých odrôd v 15-25 rastových znakoch u 13 druhov ďatelín a tráv. U vybraných druhov sa na základe medzinárodnej spolupráce prevádzajú skúšky DUS i pre Česko, Maďarsko, Dánsko, očakáva sa spolupráca so Slovinskom a Poľskom. V zásevnom roku 2007 je v skúškach DUS 343 odrôd ďatelinovín a tráv z 13 krajín Európskej únie, USA a Nového Zélandu.
2. Skúšok na hospodársku hodnotu - metodicky zabezpečujeme na našej skúšobnej stanici, ale aj na vybraných lokalitách Slovenska. Overuje sa vhodnosť odrôd pre lúčne a pastevné využitie - skúšky na úrodu zelenej hmoty, sena, stráviteľnú kvalitu, skorosť, zdravotný stav, vytrvalosť, zimuvzdornosť). Skúšky sa prevádzajú v maloparcelných pokusoch na výmere 10 m2 v 4 opakovaniach.
3. Trávnikových pokusov – trávniky intenzívne – pre parkové, záhradné, športové, golfové využitie, extenzívne - okolie komunikácií, letiskové plochy, vinohrady, zaťažované trávnaté plochy. Sledujú sa estetické vlastnosti trávnikov, ako je hustota, jemnosť, farba, náročnosť na kosenie a údržbu, vzhľad počas roka, prezimovanie, vytrvalosť, odolnosť proti chorobám,...
4. Vegetačných skúšok – zakladáme ich od roku 1998 pre odbor osív a sadív, pričom sa posudzuje odrodová pravosť, čistota, výskyt prímesí, škodcov a zdravotný stav u osiva odrôd z množiteľských plôch Slovenskej republiky a z dovážaných osív zo zahraničia.
5. Firemných skúšok – skúšajú sa nové, ale aj staršie odrody pre potreby šľachtiteľských a obchodných firiem zo zahraničia ale aj zo Slovenska, ktoré obchodujú s osivom tráv a ďatelín neregistrovaných na Slovensku. Firmy takto môžu ponúknuť zákazníkom osivá odrôd, ktorých kvalitu a vhodnosť pre slovenské podmienky môžu potvrdiť aj naše firemné skúšky.

Štátne odrodové skúšky trvajú u krátkodobých druhov 3, u viacročných 4 -5 rokov. Po ukončení skúšania sa vypracovávajú návrhy na registráciu, zrušenie registrácie, predĺženie registrácie alebo ukončenie skúšania. Všetky druhy ďatelín a tráv sa registrujú na obdobie 10 rokov.
V slovenskej Listine registrovaných odrôd pre rok 2007 máme 43 odrôd ďatelinovín a 200 odrôd tráv. V súčasnosti (rok 2007) máme v skúškach pre Slovenskú republiku prihlásených 67 odrôd – zo Slovenska, Českej republiky, Holandska, Nemecka. Ďalších 41 odrôd skúšame pre Maďarsko a Česko.

© mesto Spišské Vlachy 2007 / admin(zav)spisskevlachy.sk