DETSKÝ DOMOV

ZO ŽIVOTA DETSKÉHO DOMOVA V SPIŠSKÝCH VLACHOCH:

História založenia Detského domova Spišské Vlachy siaha do roku 1947. V priebehu 60 rokov došlo k niekoľkým zmenám, od pomocnej školy pre žiakov s nedostatkom duševných schopností (1947) cez osobitnú školu (1949), osobitnú školu internátnu (1961), detský domov pri osobitnej škole internátnej až po Detský domov Spišské Vlachy. Na základe metodického usmernenia MŠ SR a MPSV z dôvodov plnenia úloh ,,Akčného plánu“ pre deti – aby mali všetky deti s nariadenou ústavnou starostlivosťou rovnaké podmienky výchovy a vzdelávania a ich život sa čo najviac podobal rodinnému životu, transformoval sa internát školy 31.8. 2006 na detský domov Spišské Vlachy.
Od februára 2007, transformácia detského domova pokračuje z internátneho typu na detský domov rodinného typu. Detský domov zakúpil v roku 2007 2 rodinné domy – satelity v obci Kolinovce a v meste Spišské Vlachy, ktorých interiér zrekonštruoval a v roku 2008 odišlo do týchto satelitov 21 detí.
V roku 2008 boli zakúpené ďalšie tri domy. Dva v meste Spišské Vlachy a jeden v obci Spišská Teplička. Do prvého satelitu v meste Spišské Vlachy na Vajanského ulici 90, sa sťahovali deti 1. novembra 2008. V ďalších dvoch satelitoch prebieha rekonštrukcia. Sťahovanie do týchto satelitov je naplánované začiatkom roka 2009.


Bohatá je aj činnosť Detského domova Spišské Vlachy, ktorého deti sa aktívne zúčastňujú rôznych kultúrnych, športových a spoločenských akcií. Detský domov Spišské Vlachy od svojho vzniku podal 5 projektov. Z toho dva boli neúspešné a dva úspešné. Na výsledok piateho projektu sa ešte čaká.
Prvý úspešný bol z grantového programu Konta Orange v rámci programu Darujte Vianoce. Názov projektu – Vianoce po celý rok, výška finančnej podpory bola 13 000 Sk. Deti počas Vianoc sa zúčastnili detského divadelného predstavenia Pinocchio v Košiciach a zakúpil sa materiál na zhotovovanie vianočných darčekov.


Druhý úspešný projekt sa realizoval vďaka Nadácii pre deti Slovenska, kde sme sa zapojili do 9. ročníka grantového programu Hodina deťom. Názov projektu: ,, ...domov sú ruky, na ktorých smieš plakať...“ M. Válek; Vytvorme deťom z detského domova skutočný domov. Výška podpory 50 000 Sk. Tento projekt sa realizuje v satelite v obci Kolinovce.


Cieľom tohto projektu bolo vytvoriť podmienky pre trávenie voľného času, získavanie manuálnych zručností a návykov, ktoré im pomôžu pri ich integrácii z detského domova, aby ich integrácia do prirodzeného prostredia bola úplná a čo najviac sa približovala životu v reálnej rodine.

Aktivity, ktoré sa uskutočnili pri realizácii projektu:

  • 1. Vyčistenie starej stodoly od komunálneho odpadu
  • 2. Rozobratie starej stodoly z bezpečnostných dôvodov
  • 3. Likvidácia a natiahnutie nového pletiva na plot
  • 4. Urobili sa terénne úpravy, výsadba kríkov, stromov, výsev trávnika
  • 5. Úprava skalky pri dome
  • 6. Zakúpenie komponentov športovej a oddychovej časti záhrady

 

Všetky tieto aktivity boli realizované za účasti detí z detského domova, ich vychovávateľov, zamestnancov a rodinných príslušníkov.
Tento projekt bude slúžiť aj na športové a spoločenské aktivity, posedenie s priateľmi, záhradné párty a prípravu na vyučovanie.

Mgr. Agnesa Olekšákova