Kto bol kto ...

Okrem pamiatok a krásnej prírody sa naše mesto môže chváliť aj mnohými významnými ľuďmi, ktorí robia dobré meno mestu v rôznych oblastiach života:

pplk. Emanuel Boháč (* 9.12.1923 † 12.12.2016)

Publicista, literát, vojak z povolania v hodnosti podplukovníka. Narodil sa v roku 1923 v Spišských Vlachoch. Študovať začal na reálnom gymnáziu v Spišskej Novej Vsi, maturoval v Prahe. Počas štúdií dejín svetovej literatúry a estetiky na Filozofickej fakulte Karlovej Univerzity v Prahe prijal na Slovensku prácu novinára kultúrneho časopisu pre stredné školy Mladá tvorba a stal sa tiež kultúrnym redaktorom mládežníckych novín Smena. Pracoval v printových médiách aj s vojenskou tematikou, v niektorých na šéfovskom poste. Na vyše dve desaťročia zakotvil v Slovenskom rozhlase v Bratislave, kde o.i. profiloval a moderoval poslucháčsky známe relácie vojenskej redakcie, napr. Plná poľná dobrých správ, Vitajte a zaraďte sa! a Na modrej vlne. Je autorom zbierky básní Orchestrion, v ktorej reflektuje hrôzy druhej svetovej vojny. Pre vydavateľstvá detskej literatúry prekladal knihy ruských básnikov. Z češtiny prebásnil výber starej čínskej poézie Perlový záves. V mladosti bol primášom kapely, v ktorej hral na husliach a celoživotne fotografoval.


PhDr. Ján Olejník, CSc. (* 10.5.1921 † 20.04.2017)

Etnograf, muzeológ. Narodil sa v Spišských Vlachoch, kde prežil detstvo a získal základné vzdelanie. V rokoch 1936 – 1941 absolvoval štúdium na Učiteľskom ústave v Spišskej Novej Vsi , 1941 – 1954 sa venoval učiteľskému povolaniu. 1954 – 1958 bol vedúci odboru kultúry pri Mestskom národnom výbore Vysoké Tatry, 1.7. 1958 nastúpil do funkcie etnografa Múzea Tatranského národného parku v Tatranskej Lomnici, kde zotrval až odchodu svojho dôchodku. V rokoch 1956 – 1961 absolvoval štúdium na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe, získal diplom promovaného etnografa, akademický titul doktor, v roku 1968 získal vedeckú hodnosť kandidáta historických vied na Univerzite J.E.Purkyně v Brne. Vo svojej vedecko-výskumnej práci sa orientoval na duchovnú kultúru podtatranského ľudu a na etnosociológiu. Spolupracoval s rozhlasom, televíziou, podieľal sa na tvorbe scenárov výstav rôznych expozícií. Je autorom vyše 50 vedeckých štúdií, 600 populárnych článkov, 500 prednášok a inštruktáží, autor monografie „ Ľud pod Tatrami“. Martin 1978. Od roku 1960 bol Členom Medzinárodnej komisie pre výskum kultúry ľudu v Karpatoch a na Balkáne, člen Société Internationale d Ethnologie die Folklore v Lunde ( Švédsko), Nordic Institut of Folklore v Turku ( Fínsko), Nationale Geographic Society vo Washingtone (USA),Gessellschaft fur Vor und Fruhgeschichte v Bone (SRN). Pri príležitosti 768. výročia prvej písomnej zmienky o meste Spišské Vlachy mu bolo na slávnostnom zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 24.06.2011 udelený titul čestného občana mesta Spišské Vlachy, kde predniesol báseň, ktorú venoval svojmu rodnému mestu Spišské Vlachy v spišskom nárečí. Zomrel vo veku nedožitých 96 rokov, pochovaný je na cintoríne v Novom Smokovci. Tu-viď báseň

František Tondra (1936 - 2012)

Spišský biskup. Narodil sa v r. 1936 v Spišských Vlachoch. JSŠ ( dnes gymnázium) v Sp. Novej Vsi ukončil v r. 1954. V štúdiu pokračoval na RK bohosloveckej fakulte UK v Bratislave. Vysvätený za kňaza bol v r. 1962. Na prvé kaplánske miesto nastúpil do Levoče, neskôr pôsobil v Hnilci, Zázrivej. Roku 1978 bol promovaný za doktora teológie na RKBF UK v Bratislave, kde do r. 1983 prednášal morálnu teológiu. V r. 1983 bol preložený do Tvrdošína, odtiaľ odišiel za dekana do Levoče. Stal sa prodekanom a dekanom dekanátu v Spišskej Novej Vsi. V r. 1989 ho pápež Ján Pavol II. Vymenoval za biskupa Spišskej diecézy. Konsekrovaný bol 9. 9. 1989 v Katedrále sv. Martina v Spišskom Podhradí. Člen redakčnej rady Katolíckych novín,od r. 2000 predseda Konferencie biskupov Slovenska. Od 24. júna 1996 je čestným občanom nášho mesta. Zomrel 3. mája 2012 v Košiciach.

Vojtech Bača, pseud. Dušan Žehran (1914 – 1959)

Nnovinár. Narodil sa v r.1914 v Spišských Vlachoch. Do r. 1933 študoval na gymnáziu v Sp. Novej Vsi. V r. 1933- 1938 na Právnickej fakulte KU v Prahe. Ako redaktor pôsobil v Čs. rozhlase v Prahe, v slovenskom rozhlase v Bratislave. Po vojne pracoval ako redaktor v novinách Práca, Ľud. Zomrel v r. 1959 v Bratislave.

Jozef Fabini ( 1908 – 1984)

Maliar, národný umelec. Narodil sa v r. 1908 v Olcnave. V rokoch 1920 – 1928 študoval na gymnáziu v Levoči, Sp. N. Vsi ( chcel sa stať žiakom J. Hanulu) a Košiciach, v r.1928 – 1932 na právnickej fakulte UK v Bratislave. Od r. 1936 navštevoval večerné kurzy kreslenia, súkromne sa vzdelával v Bratislave, od r. 1940 na oddelení kreslenia a maľovania SVŠT, súbežne absolvoval na FF UK dejiny umenia a archeológiu. Maliarstvo sa postupne stávalo jeho hlavným povolaním, stal sa riaditeľom Štátneho východoslovenského múzea v Košiciach. V jeho tvorbe prevládala krajinomaľba Zemplína a Spiša. Počas jeho života mu boli udelené ceny : Tvaru (1952), Ministerstva kultúry na 1. bienále maľby (1969), na 1. medzinárodnom bienále maľby v Košiciach (1972), V r. 1973 získal titul zaslúžilý umelec, v r. 1979 národný umelec. Zomrel v r. 1984 v Košiciach, pochovaný je na mestskom cintoríne v Spišských Vlachoch.

Irena Fischerová (1913 – 1980)

Pedagóg. Narodila sa v r. 1913 v Spišských Vlachoch. Ako 1. Vlašanka absolvovala gymnázium v Sp. N. Vsi v r. 1932. V štúdiu pokračovala vna FF v Bratislave, odbor slavistika a germanistika. Poskonšení štúdií pôsobila ako profesorka na gymnáziu v Martine, neskôr v Sp. Novej Vsi (1958 – 1954) ako riaditeľka Rehoľného dievčenského gymnázia (1943 – 1945), neskôr v Krompachoch. Od r. 1960 odchádza na Pedagogický inštitút do Košíc, v r. 1964 na Pedagogickú fakultu v Prešove. Od r. 1978 bola na dôchodku. Zomrela v r. 1996. Je pochovaná na Mestskom cintoríne v Spišských Vlachoch.

Imrich Jenča (1918 – 1980)

– rozhlasový publicista, režisér. Narodil sa v r. 1918 v Spišských Vlachoch. V r. 1937 – 1937 študoval na gymnáziu v Nitre, Spišskej Novej Vsi a Košiciach.Od r. 1937 pôsobil ako hlásateľ rádiožurnálu v Košiciach, neskôr ako hlásateľ, redaktor, režisér, zástupca šéfredaktora slov. rozhlasu v Bratislave. Vynikol jazykovo bezchybným prejavom a výbornou hlasovou dispozíciou. Presadil sa aj ako režisér rozhlasových hier aj ako herec v televíznom dabingu. Za svoju prácu získal viaceré ocenenia, napr. v r. 1967 bol vyznamenaný za vynikajúcu prácu, r.1970 získal čestný odznak ČSTV, r. 1974 sa stal nositeľom ceny ZSDU za vynikajúce výkony v rozhlase r. 1977 získal titul zaslúžilý pracovník rozhlasu. Zomrel r. 1980 v Bratislave.

Ladislav Kiczko ( 1951 – )

– pedagóg, vedecký pracovník. Narodil sa v r. 1951 v Krompachoch. V r. 1967 – 1970 študoval na gymnáziu v Sp. Novej Vsi, v r. 1970 – 1975 na FF UK v Bratislave filozofiu – nemčinu. Od r. 1975 pracuje na Katedre filozofie a dejín filozofie FF UK v Bratislave. V pedagogickej a vedeckej činnosti sa venuje dejinám filozofie 19. a 20. storočia, osobitne dejinám nemeckej filozofie. Je spoluautorom knižných publikácií : Konfrontácia s pozitivizmom, Za zrkadlom moderny. Venuje sa prekladateľskej činnosti odbornej filozofickej literatúry z nemčiny a ruštiny.

Ján Štiavnický (1937 – 1993)

– spisovateľ. Narodil sa v r. 1937 v Spišských Vlachoch. Po maturite na gymnáziu v Spišskej Novej Vsi študoval na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach ( pre chorobu nedokončil ). V rokoch 1961 – 1966 pracoval ako vedúci laboratória v kúpeľoch vo Vyšných Ružbachoch. Od r. 1966 pôsobil v Slovenskej televízii v Košiciach ako vedúci literárnodramatického vysielania, redaktor Lastovičky a Magazínu pre deti. Sústavnejšie sa literárnej tvorbe začal venovať od r. 1961. Popri knižnej tvorbe je autorom niekoľkých desiatok drobných literárnych útvarov publikovaných časopisecky. Patrí medzi najproduktívnejších slovenských spisovateľov. Knižne vydal okolo 30 titulov. Najviac jeho diel je určených pre deti. Za svoju literárnu činnosť získal Cenu slov. literárneho fondu 1985 za Povesti z dávnych vekov, II. Cenu literárnej súťaže v zobrazení skutočnostiv r. 1985, Cenu mesta

Elemír Terray (1922 – 1998)

– germanista, pedagóg, vedecký pracovník. Narodil sa v r. 1922 v Spišských Vlachoch. Gymnázium v Spišskej Novej Vsi ukončil v r. 1941, vysokoškolské štúdia na FF UK v Bratislave absolvoval v r. 1945. Pracoval ako profesor na učiteľskej akadémii v Sp. Novej Vsi (1945 – 46), neskôr ako pracovník Univerzitnej knižnice v Bratislave (1952), ako vysokoškolský učiteľ na FF UK v Bratislave (1953-1990). Zaoberal sa problematikou nemeckej literatúry v 18. a 20. stor. Bol autorom a spoluautorom niekoľkých vedeckých prác, štúdií, článkov, ktoré publikoval v našich a zahraničných časopisoch. Výsledky výskumu prezentoval na rôznych vedeckých kongresoch, konferenciách, sympóziách, seminároch. Ako hosť prednášal na univerzitách v Halle, Jene, Lipsku, Berlíne, Londýne, Viedni, Salzburgu, Insbrucku, Glazi, Krakove, Cambrige a i. Zomrel v r. 1998 v Spišských Vlachoch, pochovaný je v Bratislave.

Simonides Ján (1648 - 1708)

- narodil sa v Spišských Vlachoch, farár, v roku 1674 bol odsúdený na smrť počas náboženských nepokojov. Rozsudok však nevykonali, ale poslali ho na galeje. Po 30 ročnom exile sa vrátil a pôsobil v Banskej Bystrici. Písal svoje príhody z vyhnanstva. Jeho dielo reprezentuje najlepšiu slovenskú memoárovú prózu v 17. storočí.

Böhm Jozef Daniel (1794 – 1865)

– sochár, maliar, roku 1831pôsobil ako dvorný medailér vo Viedni, roku 1836 ako riaditeľ ryteckej akadémie. Predstaviteľ viedenského klasicizmu v medailérstve.

Kalchbrenner Karol ( 1807 – 1886)

– mykológ, od roku 1832 evanjelický farár v Spišských Vlachoch. Spracoval huby zo Spiša, Uhorska, Austrálie, Oceánie, Tibetu, Číny...Jeho herbár obsahoval desaťtisíce rastlín. Bol členom Uhorskej akadémie vied, člen austrálskej botanickej spoločnosti New South Wales Linnean Society.

Kamenická Elena (1917 – 1953)

– vlastným menom Valéria Lukáčová – spisovateľka, písala básne, črty, fejtóny, poviedky, novely. Pre československý rozhlas v Košiciach pripravovala dramatizácie literárnych diel.

Dulai Emil

– narodil sa roku 1915 v Spišských Vlachoch. Ako 15 ročný odchádza do Francúzska. Pôsobil ako profesor francúzštiny a angličtiny, no popri tom aj maľuje. Mal mnoho výstav vo Francúzsku a v roku 1986 aj v Bratislave.

Minarčíková Anna ( 1908 – 1977)

– narodila sa v Spišských Vlachoch, kde ako učiteľka hrávala divadlo. Od roku 1950 pôsobila v Divadle Jonáša Záborského ako herečka. Stvárnila asi 50 charakterových postáv našej aj svetovej dramatiky.

Cpin Štefan (1919 – 1971)

– maliar, grafik. V maliarskej tvorbe, v akvareloch a gvašoch, tvoril obrázky dedinského života. Venoval sa ilustráciám kníh pre deti a mládež.

Jablonowski Jozef (1863 – 1943)

– entomológ, priekopník biologického boja proti škodcom v poľnohospodárstve, autor monografií a brožúrok pre poľnohospodársku prax.

Vásárrhelyi Pavol (1795 – 1846)

– zememerač, vodohospodár, inžinier, člen Uhorskej akadémie vied. Vypracoval spádovú mapu Uhorska, jeho triangulačné, nivelizačné, hydraulicko-meračské a riečno-regulačné plány a merania boli publikované v Budapešti.

Salaj Ladislav (1921 – 1988)

– upravovateľ ľudovej hudby, rozhlasový pracovník. Pracoval ako hudobný režisér a externe vyučoval hru na akordeón na konzervatóriu v Košiciach. Zbieral a upravoval ľudové piesne.

Fabini Jozef (1908 – 1984)

– maliar, národný umelec. Vyštudoval Právnickú fakultu UK v Bratislave. V rokoch 1926- 27 navštevoval večerný kurz kreslenia, neskôr u profesora M.Schurmana, skončil štúdium na Oddelení kreslenia a maľovania SVŠT a súbežne absolvoval na Filozofickej fakulte UK dejiny umenia a archeológiu.

Förster Eugen (1879 – 1919)

–historik, archivár. V rokoch 1904-19 archivár Spišskej župy v Levoči. Vypracoval skartačný poriadok a zoznam šľachtických erbov – armálesov. Spoluvydavateľ Hainovej levočskej kroniky.

Fuzák Ľudovít (1898 – 1971)

–administratívno-správny pracovník. Ako notár pracoval na rôznych miestach Slovenska i v Poľsku. V rokoch 1922 – 45 pôsobil ako notár v Spišských Vlachoch. Vydával rôzne príručky, prispieval do časopisov, vydal monografie o Spišských Vlachoch a protireformačných bojoch v Spišských Vlachoch.

Jenča Imrich (1918 – 1980)

– rozhlasový publicista, režisér. V rozhlase pôsobil od roku 1937, najprv ako hlásateľ, neskôr ako reportér rozhlasového spravodajstva, napokon ako vedúci relácie rozhlasové noviny. Pôsobil aj ako ochotnícky herec, ako herec v dabingu.>

Kušinský Arnold (1833 – 1918)

– náboženský spisovateľ, pedagóg. Profesor latinčiny, nemčiny, maďarčiny, zemepisu a matematiky na rehoľných gymnáziách v Rožňave, Košiciach, Oradei. Autor učebníc, modlitebnej knižky pre mládež.

Petrek Michal (1922 – 1972)

– maliar, výtvarný pedagóg. V rokoch 1951 – 56 študoval na VŠVU v Bratislave u profesora J.Mudrocha. Od roku 1962 odborný asistent na Katedre výtvarnej výchovy UPJŠ v Prešove.

Posewitz Samuel (1800 – 1871)

– lekár. Absolvoval medicínu na peštianskej a viedenskej univerzite. Od roku 1830 hlavný lekár provincie 16 spišských miest. Zriadil v Tatranskej Lomnici prvý vodoliečebný ústav v Uhorsku.

Volný Jozef (1819 – 1878)

– banský inžinier, odborník v železiarstve. Študoval na Banskej a lesníckej akadémii v Banskej Štiavnici. V rokoch 1844-49 tajomník kráľovského komisára pre banské mestá, 1850 vedúci železiarne v Kružlovej Huti pri Bardejove, 1852riaditeľ železiarní grófa Nádasdyho v Betliari, od roku 1872 generálny riaditeľ Salgotarjáskej železiarskej spoločnosti.