Formuláre, tlačivá, zákony

Dôležité formuláre a tlačivá

Žiadosť o vrátenie preplatku na miestnom poplatku (dani)
Žiadosť o zníženie alebo odpustenie poplatku za komunálny odpad
Ohlásenie k určeniu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - fyzická osoba
Ohlásenie k určeniu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - právnická osoba
Príloha č. 2 k VZN č. 1/2019 mesta Spišské Vlachy - Žiadosť o dotáciu
Oznámenie o usporiadaní verejného športového podujatia
Oznámenie o usporiadaní verejného kultúrneho podujatia

Štát

Daňové doklady
Ústava Slovenskej Republiky

Mesto a samospráva

Zákon o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb.
Zákon o voľbách do orgánov samosprávy obcí č. 346/1990 Zb.
Zákon o majetku obcí č. 138/1991 Zb.
Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 582/2004 Z.z.
Zákon o správnych poplatkoch č. 145/1995 Z.z.

Poskytovanie informácii a ochrana osobných údajov

Zákon o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií) č. 211/2000 Z.z.
Zákon o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z.z.

Bývanie a výstavba

Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) č. 50/1976 Zb.
Zákon o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) č. 162/1995 Z.z.
Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov č. 182/1993 Z.z.
Zákon o nájme a podnájme nebytových priestorov č. 116/1990 Zb.

Školstvo a kultúra

Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 245/2008 Z.z.
Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve č. 596/2003 Z.z.
Zákon o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení č. 600/2003 Z.z
Zákon o verejných kultúrnych podujatiach č. 96/1991 Zb.

Ďalšie zákony a legislatíva

www.slov-lex.sk