Matričný úrad

Matričný obvod: Mesto Spišské Vlachy,
Obce:
Bystrany, Olcnava, Oľšavka, Slatvina, Vojkovce, Žehra, do 31. 12. 1974 Kolinovce

Odborný zamestnanec: Kontakt:
Renáta Ferenčákova Tel: 053 417 42 26, 053 417 42 10

Po: 7:30-11:30 , 13:00-15:30

Ut: 7:30-11:30 , 13:00-15:30

St: 7:30-11:30 , 13:00-17:30

Št: 7:30-11:30 , 13:00-15:30

Pia: nestránkový deň

Smernica č. 1/2024 o paušálnych náhradách za administratívne výdavky spojené s činnosťou Mestského úradu v Spišských Vlachoch pri sobášnych obradoch a uvítaní novorodencov
Poučenie pre snúbencov
Uzavretie manželstva - poplatky
Splnomocnenie
Čestné vyhlásenie


ČO VYBAVÍTE NA MATRIČNOM ÚRADE A ČO K TOMU POTREBUJETE:

VÝPIS Z KNIHY NARODENÍ, MANŽELSTIEV A ÚMRTÍ

 • platný občiansky preukaz alebo cestovný pas
 • doklad môže prevziať len osoba, ktorej sa zápis týka, resp. blízki rodinní príbuzní (otec, matka, brat, sestra, deti, manžel, manželka, starí rodičia, opatrovníci - ak majú rozhodnutie súdu o zverení do opatery)
 • ak žiadateľ žiada matričný doklad rodinného príslušníka, je potrebné zdokladovať príbuzenský pomer

ÚMRTIE V RODINE:

Úradné záležitosti súvisiace s úmrtím vybavuje Matričný úrad podľa miesta úmrtia zomrelého. Čo potrebujete:
 • 4 x list o prehliadke mŕtveho potvrdený prehliadajúcim a ošetrujúcim lekárom, občiansky preukaz nebohého a občiansky preukaz osoby, ktorá úmrtie vybavuje.
Čo obdržíte na matrike:
 • úmrtný list
 • tlačivo žiadosti o príspevok na pohreb
 • informácie o ďalšom postupe pri vybavovaní vdovského, vdoveckého a sirotského dôchodku
 • informácie o následnom zaslaní a oznámení o úmrtí jednotlivým úradom

ŽIADOSŤ O UZAVRETIE MANŽELSTVA

Žiadatelia predložia najmenej sedem dní pred uzavretím manželstva :
 • rodné listy
 • rozvedení aj rozsudok o rozvode, vdovci - úmrtný list manžela/ky
 • platné občianske preukazy
 • ak je jeden zo snúbencov cudzinec, je povinný predložiť úradu najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva tieto doklady:
  • rodný list
  • doklad o spôsobilosti na uzavretie manželstva
  • doklad o štátnom občianstve
  • doklad o pobyte (trvalé bydlisko)
  • potvrdenie o osobnom stave (slobodný/á, vdovec/a, rozvedený/á)
  • úmrtný list zomrelého manžela, prípadne aj sobášny list zaniknutého manželstva, ak ide o ovdoveného cudzinca
  • právoplatný rozsudok o rozvode manželstva (Osvedčenie podľa č. 33 nariadenia ES č. 1347/ 2000 vo veci rozsudku v manželských veciach), ak je cudzinec, ktorý chce uzavrieť manželstvo, rozvedený
  • doklad, ktorým možno preukázať totožnosť
  • ak je ustanovená povinnosť predložiť rozsudok o rozvode manželstva vydaný súdom cudzieho štátu, možno ho pokladať za verejnú listinu iba vtedy, ak je uznaný podľa osobitného zákona; tým nie je dotknuté ustanovenie osobitného zákona o odpustení predloženia uvedených dokladov
  • všetky predložené doklady vyžadujú osvedčenie "Apostille" (ak s príslušným štátom nemá SR uzavretú "Zmluvu o právnej pomoci" alebo Dohovor...), alebo superlegalizáciu (osvedčenie Veľvyslanectvom SR v príslušnom štáte, ak štát nepristúpil k predmetnému Dohovoru..)
  • originál dokladu (nie fotokópiu) vydaný príslušným úradom cudzieho štátu preložený súdnym prekladateľom v SR
  • cudzinec predloží čestné vyhlásenie, spísané u notára, že ovláda slovenský jazyk slovom aj písmom, v opačnom prípade je potrebné na sobášny obrad zabezpečiť súdneho tlmočníka
  • ak rodný list cudzinca neobsahuje údaje o jeho rodičoch, t. j. dátum a miesto narodenia, je potrebné predložiť sobášny list rodičov
  • osvedčenie o spôsobilosti na uzavretie manželstva platí šesť mesiacov, ak štát, ktorý ho vydáva, neobmedzí jeho platnosť
  • ak cudzí štát tento doklad nevydáva, predloží cudzinec potvrdenie o nevydávaní dokladu a zároveň spíše čestné vyhlásenie pred notárom, že je spôsobilý uzavrieť manželstvo

POTVRDENIE K UZAVRETIU MANŽELSTVA V CUDZINE

(štátnym občanom SR) – potvrdenie v znení, že Osvedčenie o spôsobilosti k uzavretiu manželstva Slovenská republika nevydáva Žiadateľ/ka predloží:
 • fotokópia občianskeho preukazu
 • občiansky preukaz rodiča (ak vybavuje v zastúpení)
 • uviesť meno, priezvisko, dátum narodenia, trvalý pobyt, štát v ktorom sa bude manželstvo uzatvárať, č. OP, kedy a kým bol vydaný, dátum platnosti

ZMENA PRIEZVISKA NA PREDCHÁDZAJÚCE PRIEZVISKO PO ROZVODE MANŽELSTVA

ustanovenie § 7 ods. 2 zák. č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov v spojitosti s ustanovením § 27 ods. 1, zák. č. 36/2005 Z. z. o rodine v znení neskorších predpisov
 • manžel, ktorý prijal priezvisko druhého manžela pri uzavretí manželstva, môže do troch mesiacov od právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva oznámiť, že opäť prijíma svoje predošlé priezvisko
Žiadateľ/ka predloží:
 • občiansky preukaz
 • právoplatný rozsudok o rozvode
 • sobášny list
 • rodný list, prípadne predchádzajúci sobášny list
 • k rodnému priezvisku je možné vrátiť sa len, ak bola pred rozvodom tohto manželstva nevesta slobodná, alebo sa aj po predchádzajúcom rozvode (rozvodoch) vrátila k predchádzajúcemu t.j. rodnému priezvisku

ZMENA MENA, PRIEZVISKA NA ZÁKLADE PRÁVOPLATNÉHO ROZHODNUTIA

Žiadateľ/ka predloží:
 • rozhodnutie
 • pôvodný rodný list
 • pôvodný sobášny list
 • občiansky preukaz

ZÁPIS URČENÝCH MIEN

 • určené meno na zápis do knihy narodení - v poradí druhé, resp. tretie) – ustanovenie § 2a) zák. č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov
Žiadateľ/ka predloží:
 • rodný list a občiansky preukaz
 • za dieťa do 15 rokov podáva žiadosť rodič
 • pri dieťati nad 15 rokov musí byť súhlas dieťaťa (podpis osvedčený)

OPRAVA RODNÉHO ČÍSLA

ustanovenie § 26, zák. č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších zmien a doplnkov a § 16 ods. 1 a 2 Vyhl. MV SR č. 302/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov Žiadateľ/ka predloží:
 • občiansky preukaz
 • rodný list

OPRAVA MATRIČNÉHO ZÁPISU

- oprava mena, priezviska, dátumu narodenia, miesta narodenia..) – ustanovenie § 16 ods. 1 a 2 Vyhl. MV SR č. 302/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov Žiadateľ/ka predloží:
 • chybný matričný doklad
 • matričné doklady, na základe ktorých sa oprava vykoná
 • občiansky preukaz

ZÁPIS NARODENIA DO OSOBITNEJ MATRIKY

 • narodenie štátneho občana SR v cudzine
Žiadateľ/ka predloží:
 • rodný list (originál, v prípade potreby opatrený pečiatkou Apostille, resp. superlegalizovaný, preložený súdnym prekladateľom v SR)
 • osvedčenie o štátnom občianstve SR resp. občiansky preukaz SR, cestovný pas
 • listina o udelení štátneho občianstva SR - u bývalých cudzincov
 • potvrdenie MV SR, Migračný úrad - pre osoby so štatútom azylanta
 • sobášny list rodičov dieťaťa
 • právoplatný rozsudok o rozvode, platný pre územie SR, ak je matka dieťaťa rozvedená
 • úmrtný list otca dieťaťa, ak je matka vdova + sobášny list rodičov
 • súhlasné vyhlásenie rodičov o určení otcovstva, ak rodičia dieťaťa nie sú manželia
 • žiadosť o zápis priezviska ženského tvaru bez koncovky slovenského prechyľovania, resp. vyhlásenie o národnosti
 • žiadosť o zápis jedného alebo viac mien (u osôb narodených pred 1.7.1994 podľa cudzozemského rodného listu)
 • splnomocnenie - ak zápis vybavuje osoba splnomocnená
 • údaje žiadateľov musia súhlasiť vo všetkých predložených dokladoch

ZÁPIS UZAVRETIA MANŽELSTVA DO OSOBITNEJ MATRIKY

 • ak občan SR uzavrel manželstvo v cudzine
Žiadateľ/ka predloží:
 • sobášny list (originál, v prípade potreby opatrený pečiatkou Apostille, resp. superlegalizovaný, preložený súdnym prekladateľom v SR)
 • občiansky preukaz, resp. cestovný pas
 • rodný list (ak bol stav pred uzavretím manželstva "slobodný", taktiež cudzieho občana, ak sa narodil v SR)
 • údaje o svedkoch – meno, priezvisko a rodné číslo
 • právoplatný rozsudok o rozvode predchádzajúceho manželstva (ak bol stav pred uzavretím manželstva "rozvedený", príp. potvrdenie o späťvzatí priezviska)
 • úmrtný list manžela/ky (ak bol stav pred uzavretím manželstva "vdovec")
 • žiadosť o zápis (spoločného) priezviska manželky bez koncovky slovenského prechyľovania
 • splnomocnenie - ak zápis vybavuje osoba splnomocnená
 • údaje žiadateľov musia súhlasiť vo všetkých predložených dokladoch

ZÁPIS ÚMRTIA DO OSOBITNEJ MATRIKY

 • úmrtie občana SR v zahraničí
Žiadateľ/ka predloží:
 • úmrtný list (originál, v prípade potreby opatrený pečiatkou Apostille, resp. superlegalizovaný, preložený súdnym prekladateľom v SR )
 • rodný list, sobášny list alebo úmrtný list manžela
 • osvedčenie o štátnom občianstve (platný občiansky preukaz, resp. cestovný pas)
 • občiansky preukaz nebohého
 • občiansky preukaz vybavovateľa zápisu

ZÁPIS ROZVODU MANŽELSTVA

ustanovenie § 26 zák. č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov Žiadateľ/ka predloží:
 • sobášny list
 • právoplatný rozsudok o rozvode
 • občiansky preukaz

ZÁPIS ROZVODU MANŽELSTVA V CUDZINE

ustanovenie § 30 ods. 4 Vyh. 302/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov Žiadateľ/ka predloží:
 • právoplatný rozsudok súdu (ak je vydaný súdom členského štátu Európskej únie pred 1. 5. 2004, je potrebné uznanie Krajským súdom v Bratislave + Apostille)
 • občiansky preukaz

URČENIE OTCOVSTVA SÚHLASNÝM VYHLÁSENÍM

ustanovenie § 91 ods. 2 zák. č. 36/2005 Z. z. o rodine v znení neskorších predpisov Žiadatelia predložia:
 • občianske preukazy obidvoch rodičov dieťaťa
 • rodné listy obidvoch rodičov dieťaťa
 • právoplatný rozsudok o rozvode manželstva (ak je matka rozvedená)
 • úmrtný list manžela (ak je matka vdova)
 • ak jeden z rodičov cudzinec povolenie na pobyt pre cudzinca, resp. cestovný pas
 • ak jeden z rodičov neovláda slovenský jazyk, je potrebná prítomnosť súdneho tlmočníka