Komisie pri Mestskom zastupiteľstve

Štatút komisií MsZ sa vzťahuje na štruktúru, činnosť a rokovanie komisií zriadených na základe § 15 ods 1 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Štatútu mesta Spišské Vlachy podľa § 11 ods. 2 pism. a.
Podľa § 15 zákona o obecnom zriadení mestské zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Komisie pri MsZ v Spišských Vlachoch (ďalej len komisie) sú poradnými, iniciatívnymi a kontrolnými orgánmi MsZ. Komisie nemajú rozhodovaciu a výkonnú právomoc.
Komisie plnia úlohy podľa zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v rozsahu vymedzenia úloh komisií, schválenom MsZ a tohto štatútu.
Zložením sľubu novozvolených poslancov MsZ zanikajú všetky komisie zriadené v predchádzajúcom volebnom období. Funkčné obdobie všetkých členov komisie je zhodné s funkčným obdobím poslancov miestneho zastupiteľstva.

Mesto Spišské Vlachy má vytvorené podľa uznesenia MsZ č. 10/ VII / 2015 pre príslušné funkčné obdobie 2014-2018 tieto stále komisie:

  • Finančno-hospodárska
  • Kultúrno-športovo-vzdelávacia
  • Stavebno-plánovacia
  • Sociálna
  • Na ochranu verejného záujmu
Štatút komisií pri Mestskom zastupiteľstve v Spišských Vlachoch

Výstupy z komisií:

Názov Vyvesené od Pripomienkovať do Zvesené od timestamp
Komisia Stavebná - Zápisnica z 1. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 15.01.2019 30.01.2019 1547506800
Komisia Stavebná - Pozvánka na 1. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 03.01.2019 09.01.2019 10.01.2019 1546470000