Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávateľa

V zmysle § 22 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriaďuje mesto Spišské Vlachy na svojom webovom sídle svoj „Profil verejného obstarávateľa“, v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania, t.j. , predbežné oznámenia, výzvy na predkladanie ponúk, informácie o plánovaných nákupoch, informácie o uzavretých zmluvách, informácie o dôvodoch zrušenia použitého postupu zadávania zákazky a ďalšie všeobecné informácie.

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa

Názov: Mesto Spišské Vlachy
IČO: 00329657
Bankové spojenie: PRIMA banka Slovensko, a.s., 3440021001/5600
Sídlo: Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy
tel.: +421 53 417 42 10 fax: +421 53 417 42 18
e-mail: web: www.spisskevlachy.sk


Evidencia výziev a zákaziek Vyvesené od Zvesené od timestamp
Verejné obstarávanie - výzvy: Minibus (Tatran) 02.10.2020 13.10.2020 1601589600
Verejné obstarávanie - výzvy: OVS - Pozemok par. č. 5694/28, par. r. „C“ – trvalý trávnatý porast o výmere 162 m² 17.08.2020 09.09.2020 1597615200
Verejné obstarávanie - zákazky: Zadanie zákazky typu: "Mimoriadna udalosť" 15.05.2014 15.06.2014 1400104800
Verejné obstarávanie - výzvy: na predloženie cenovej ponuky na statický prieskum národnej kultúrnej pamiatky 07.03.2014 13.03.2014 1394146800
Verejné obstarávanie - výzvy: na predloženie cenovej ponuky na zameranie a štúdiu využitia národnej kultúrnej pamiatky 05.03.2014 11.03.2014 1393974000
Verejné obstarávanie - zákazky: Súhrnná správa za 4.kvartál 2013 (október - december 2013) 16.01.2014 17.02.2014 1389826800
Verejné obstarávanie - zákazky: Súhrnná správa za 3. kvartál 2013 (júl - september 2013) 28.10.2013 29.11.2013 1382914800
Verejné obstarávanie - výzvy: na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky: "Oprava cestnej infraštruktúry - ul. Jilemnického" 07.10.2013 12.10.2013 1381096800
Verejné obstarávanie - výzvy: na predloženie cenovej ponuky na predmet zakázky „Zariadenie pre detské ihrisko" 01.08.2013 10.08.2013 1375308000