Ostatné dokumenty

OSTATNÉ

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA MESTSKÉHO ÚRADU V SPIŠSKÝCH VLACHOCH od 01.05.2024
Dodatok č. 7 k Organizačnému poriadku Mestského úradu Spišské Vlachy
ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA MESTSKÉHO ÚRADU V SPIŠSKÝCH VLACHOCH od 12.02.2024
Dodatok č. 6 k Organizačnému poriadku Mestského úradu Spišské Vlachy
Organizačná štruktúra Mestského úradu v Spišských Vlachoch od 2.01.2024
Dodatok č. 5 k Organizačnému poriadku Mestského úradu Spišské Vlachy
Dodatok č. 4 k Organizačnému poriadku Mestského úradu Spišské Vlachy
Organizačná štruktúra Mestského úradu v Spišských Vlachoch od 1.11.2023
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Spišské Vlachy na roky 2022-2028
Organizačná štruktúra Mestského úradu v Spišských Vlachoch
Dodatok č. 3 k Organizačnému poriadku Mestského úradu Spišské Vlachy
Dodatok č. 2 k Organizačnému poriadku Mestského úradu Spišské Vlachy
Zásady prenajímania nájomných bytov 2021
Knižničný a vypožičný poriadok Mestskej knižnice
Zásady rozpočtového hospodárenia mesta Spišské Vlachy
Dodatok č. 1 k Organizačnému poriadku Mestského úradu Spišské Vlachy
Zásady odmeňovania poslancov MsZ, zástupcu primátora,predsedov a členov komisií a zapisovateľa MsZ
ORGANIZAČNÝ PORIADOK Mestského úradu Spišské Vlachy
Smernica o vybavovaní sťažností a petícií 2017
Štatút mestkej knižnice
Štatút krízového štábu mesta Spišské Vlachy
Štatút komisií pri Mestskom zastupiteľstve v Spišských Vlachoch 2018
Štatút mesta Spišské Vlachy
Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mikroregiónu MILOJ SPIŠ
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mikroregiónu MILOJ SPIŠ

ARCHÍV

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Spišské Vlachy
Organizačná štruktúra Mestského úradu v Spišských Vlachoch 2020
Zásady prenajímania nájomných bytov 2007
Zásady rozpočtového hospodárenia mesta Spišské Vlachy
Organizačná štruktúra Mestského úradu v Spišských Vlachoch 2018
Zásady odmeňovania poslancov MsZ, zástupcu primátora,predsedov a členov komisií a zapisovateľa MsZ
Štatút komisií pri Mestskom zastupiteľstve v Spišských Vlachoch 2015
Smernica o vybavovaní sťažností a petícií 2016
Smernica o vybavovaní sťažností a petícií 2013
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Spišské Vlachy
Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva
Zásady odmeňovania poslancov MsZ, zástupcu primátora, predsedov a členov komisií a zapisovateľa MsZ
Smernica o sťažnostiach a petíciách doručených Mestu Spišské Vlachy
Zásady prenajímania nájomných bytov