Sociálne oddelenie

Odborný zamestnanec: Kontakt:
Mgr. Mária Dzurillová Tel: 053 417 42 27

Po: 7:30-11:30 , 13:00-15:30

Ut: 7:30-11:30 , 13:00-15:30

St: 7:30-11:30 , 13:00-17:30

Št: 7:30-11:30 , 13:00-15:30

Pia: nestránkový deň

Správa o plnení komunitného plánu sociálych služieb mesta na roky 2011 - 2031 k 31.12.2023
Výpočet ekonomicky oprávnených nákladov za rok 2023
Správa o plnení komunitného plánu sociálych služieb mesta na roky 2011 - 2031 k 31.12.2022
Správa o plnení komunitného plánu sociálych služieb mesta na roky 2011 - 2031 k 31.12.2021
Výpočet ekonomicky oprávnených nákladov za rok 2022
Výpočet ekonomicky oprávnených nákladov za rok 2021
Správa o plnení komunitného plánu sociálych služieb mesta na roky 2011 - 2018(2020) k 31.12.2020
Komunitný plán sociálnych služieb mesta Spišské Vlachy na obdobie rokov 2021-2031
Výpočet ekonomicky oprávnených nákladov za rok 2020
Správa o plnení komunitného plánu sociálych služieb mesta na roky 2011 - 2018(2020) k 31.12.2019
Výpočet ekonomicky oprávnených nákladov za rok 2019
Výpočet ekonomicky oprávnených nákladov za rok 2018
Aktualizácia KPSS Mesta Spišské Vlachy na roky 2011-2018 (2020)
Harmonogram procesu aktualizácie KPSS Mesta Spišské Vlachy na roky 2011-2018 (2020)
Správa o plnení komunitného plánu sociálych služieb mesta na roky 2011 - 2018 k 31.12.2018
Výpočet ekonomicky oprávnených nákladov za rok 2017
Správa o plnení komunitného plánu sociálych služieb mesta na roky 2011 - 2018 k 31.10.2017
Výpočet ekonomicky oprávnených nákladov za rok 2016
Výpočet ekonomicky oprávnených nákladov za rok 2015
Výpočet ekonomicky oprávnených nákladov za rok 2014
Komunitný plán sociálnych služieb
Správa o plnení komunitného plánu sociálych služieb mesta na roky 2011 - 2018 k 31.10.2016
Správa o plnení komunitného plánu sociálych služieb mesta na roky 2011 - 2018 k 31.10.2015
Správa o plnení komunitného plánu sociálych služieb mesta na roky 2011 - 2018 k 31.10.2014
Správa o plnení komunitného plánu sociálych služieb mesta na roky 2011 - 2018 k 31.10.2013
Správa o plnení komunitného plánu sociálych služieb mesta na roky 2011 - 2018 k 31.10.2012
Zákon 448/2008 o sociálnych službách
Zákon 551/2010, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách


Sociálne oddelenie mesta poskytuje občanom základné sociálne poradenstvo v medziach zákona a v rámci komplexných poradenských služieb. Zabezpečuje pomoc občanovi v nepriaznivej životnej situácii a voľbu postupov riešenia sociálnej pomoci občanovi pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov v zariadení sociálnych služieb. Najčastejšie sa jedná o prípady distribúcie k odborníkom počas vybavovania príspevkov za opatrovanie, príspevkov na kompenzáciu ŤZP, riešenie príspevkov občanom v hmotnej núdzi cez ÚPSVaR, ďalej sú to prípady žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, kedy zdravotný stav žiadateľa zodpovedá posúdeniu na VÚC Košice.

Sociálne oddelenie vykonáva sociálnu posudkovú činnosť za účelom posúdenia odkázanosti osoby na pomoc inej fyzickej osoby, je poverené vykonávať funkciu hmotnoprávneho opatrovníka u občanov pozbavených spôsobilosti na právne úkony. Vykonáva funkciu osobitného príjemcu štátnych sociálnych dávok pri zanedbávaní povinnej školskej dochádzky. Rieši priestupky na úseku školstva – zanedbávanie povinnej školskej dochádzky. Spolupracuje s ÚPSVaR Krompachy a Spišská Nová Ves pri zabezpečovaní dotácie na podporu výchovy k plneniu školských povinností a podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením.

Organizačne zabezpečuje, metodicky usmerňuje a riadi poskytovanie sociálnych služieb v meste. Vedie evidenciu prijímateľov sociálnych služieb, žiadosti o poskytnutie sociálnych služieb, žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby a zmlúv o poskytovaní OSL. Spolupracuje s ostatnými poskytovateľmi sociálnych služieb v meste, v okrese, vo VÚC KE a na Slovensku za účelom zabezpečenia poskytovania sociálnych služieb našim občanom.

VZN - Sociálne oddelenieNázov Vyvesené od Pripomienkovať do Zvesené od Typ timestamp
VZN 5/2023 - VZN mesta Spišské Vlachy č. 5/2023 o postupe pri poskytovaní finanč. príspevkov na vykon. opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately - schválené 02.11.2023 21.11.2023 platné 1698879600
VZN x/2023 - VZN mesta Spišské Vlachy č. /2023 o postupe pri poskytovaní finančných príspevkov na vykonávanie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately - návrh 03.10.2023 13.10.2023 27.10.2023 návrh 1696284000
VZN 1/2021 - VZN č. 1/2021 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby 13.07.2021 09.08.2021 platné 1626127200
VZN 0/2021 - VZN o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby x/2021 - návrh 11.06.2021 22.06.2021 01.07.2021 návrh 1623362400
VZN 4/2013 - Doplnok č. 4 o poskytovaní sociálnych služieb - schválené 02.04.2020 28.04.2020 platné 1585778400
VZN 4/2013 - Návrh Doplnku č. 4 k VZN č. 4/2013 o poskytovaní soc. služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby 03.03.2020 16.03.2020 09.04.2020 platné 1583190000
VZN 4/2013 - Doplnok č. 3 k VZN č. 4/2013 o poskytovaní sociálnych služieb 14.03.2018 24.03.2018 06.06.2018 platné 1520982000
VZN 4/2013 - Návrh doplnku č. 3 k VZN č. 4/2013 16.02.2018 05.03.2018 26.03.2018 návrh 1518735600
VZN 4/2013 - doplnok č. 2 o poskytovaní soc. služieb 28.09.2015 18.10.2015 28.10.2015 platné 1443391200
VZN 4/2013 - doplnok č. 2 28.08.2015 28.09.2015 28.10.2015 návrh 1440712800
VZN 4/2013 - doplnok č.1 o poskytovaní soc.služieb a úhrad za sociálne služby 17.09.2014 17.10.2014 17.11.2014 platné 1410904800
VZN 4/2013 - doplnok č. 1 31.07.2014 31.08.2014 17.09.2014 návrh 1406757600
VZN EON/2013 - výpočet ekonomicky oprávnených nákladov za rok 2013 31.01.2014 21.02.2014 28.02.2014 platné 1391122800
VZN 4/2013 - o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby 16.12.2013 26.12.2013 16.01.2014 platné 1387148400
VZN 4/2013 - o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby 06.11.2013 06.12.2013 31.12.2013 návrh 1383692400
VZN 4/2011 - o poskytovaní sociálnej služby v jedálni 15.04.2011 25.04.2011 04.05.2011 archív 1302818400
VZN 3/2011 - o postupe a podmienkach pri poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a jednorazovej dávky sociálnej pomoci 06.04.2011 26.04.2011 04.05.2011 platné 1302040800
VZN 2/2011 - o opatrovateľskej službe 14.02.2011 14.03.2011 30.03.2011 archív 1297638000