dotácie

NÁZOV PROJEKTU: POPIS PROJEKTU: SUMA [EUR] STAV
Rekonštrukcia a dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v meste Spišské Vlachy Projekt je zameraný na skvalitnenie životných podmienok obyvateľov z MRK. V súčasnosti v meste žije 210 občanov z MRK, ktorí nemajú zabezpečenú dobrú dostupnosť k základným službám v centre mesta. V rámci projektu dobudujeme základnú technickú infraštruktúru, a teda uskutočníme rekonštrukciu miestnych komunikácií a výstavbu chodníkov, čím dosiahneme zlepšenie dostupnosti k službám pre segregovanú rómsku komunitu ako aj pre obyvateľov separovanej rómskej komunity. Navrhovanými aktivitami zvýšime aj bezpečnosť a komfort pre našich obyvateľov MRK. 468 302,50
Národný projekt Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby (NP TOS) Hlavným cieľom projektu je zvýšenie dostupnosti opatrovateľskej služby pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, s nepriaznivým zdravotným stavom a pre seniorov v malých obciach do 1000 obyvateľov vrátane. 4 875
Riešenie migračných výziev v meste Spišské Vlachy Mesto Spišské Vlachy v rokoch 2022 – 2023 poskytlo služby utečencom z Ukrajiny. Nenávratný finančný príspevok slúži na refundáciu nákladov. 33 800
Nákup knižničného fondu do Mestskej knižnice Mesto aj v roku 2023 využilo možnosť získať podporu na nákup knižničného fondu do Mestskej knižnice, ktorú poskytuje Fond na podporu umenia. 1 400

V rámci programu 5.1.4 Akvizícia knižníc podalo v projekt pod názvom „Nové knihy pre čitateľov zo Spišských Vlách a okolia“. Boli sme úspešní a získali sme od FPU dotáciu 1400,00 € s podmienkou spolufinancovania 10 %. Za tieto finančné prostriedky sa počas obdobia 8/2023 – 6/2023 nakúpia nové knižné tituly v rámci požiadaviek čitateľov, ktoré budú k dispozícii čitateľom všetkých vekových kategórii. Veríme, že nové prírastky do knižnice zakúpené z tejto dotácie budú našim čitateľom na prospech.

Atletický ovál Spišské Vlachy Účelom predkladaného projektu je výstavba plnohodnotného multifunkčného športového areálu pri Základnej škole na ulici Komenského 6 v meste Spišské Vlachy. V rámci predkladaného projektu plánujeme uskutočniť výstavbu atletického oválu podobe dvoch dráh o dĺžke 200 m, na severozápadnej strane je navrhovaná štvordráhová trať na beh 60 m. Navrhovaný je samostatný sektor pre skok do diaľky a sektor pre hod guľou, granátom príp. kriketovou loptičkou. V strede oválu je navrhované futbalové ihrisko o rozmeroch 50 x 32 m. V severovýchodnej časti je navrhovaná spevnená plocha prekrytá gumovými rohožami. Nami predkladaný projekt rieši teda vybudovanie bezpečného multifunkčného športového areálu, ktoré by umožnilo nielen žiakom školy, ale aj širokej verejnosti zapojiť sa do aktívnej športovej činnosti. 102 781,54
Podpora enviromentálnej výchovy v meste Spišské Vlachy Hlavnými prínosmi realizácie projektu bude dlhodobé riešenie aktuálnej problematiky v meste. Navrhnuté opatrenia sú efektívnym spôsobom ako zvýšiť environmentálne povedomie a podporiť činnosť smerujúcu k ochrane životného prostredia a trvalo udržateľnému využívaniu jeho zložiek a ochrane prírody v našom meste. Nakúpeným materiálno-technickým vybavením a následnou realizáciou edukačných a informačných aktivít dosiahneme ochranu životného prostredia a prispejeme k zvýšeniu environmentálneho povedomia a povedomia o ochrane životného prostredia. 126 256
Obnova cykloturistického chodníka v meste Spišské Vlachy, časť Zahura Zvyšovanie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb v meste Spišské Vlachy 385 832,15
Zníženie nákladov na energie prostredníctvom inštalácie tepelných čerpadiel v Základnej škole SNP 13 v meste Spišské Vlachy Predmetom projektu je modernizácia existujúceho zdroja tepla pre zabezpečenie dodávky tepla pre objekt ZŠ a Spišské Vlachy. Modernizácia rieši integrovanie kaskády plynového tepelného čerpadla do existujúceho zdroja tepla, čím sa zníži primárna energetická náročnosť. 156 064,42
Novostavba materskej školy v meste Spišské Vlachy Prostredníctvom výstavby novej budovy materskej školy v meste zlepšiť prístup ku kvalitnému vzdelávaniu detí v predškolskom veku s dôrazom na deti z marginalizovanej rómskej komunity. 1 522 300,11
Pokračovanie opatrovateľskej služby v meste Spišské Vlachy Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu ľudské zdroje 106 080,00
Stavebné úpravy požiarnej zbrojnice v Spišských Vlachoch Rekonštrukcia a zateplenie strechy garáže. Tento projekt bol finančne podporený z verejných zdrojov prostredníctvom Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. 11 138,29
Obnova fasády a strechy objektu futbalového klubu s športovom areáli mesta Spišské Vlachy Modernizácia, rekonštrukcia a investície súvisiace so zlepšením kvality športovej infraštruktúry. Tento projekt finančne podporil Slovenský futbalový zväz. 11000
Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v meste Spišské Vlachy Skvalitniť životné a prírodné prostredie mesta Spišské Vlachy, zvýšiť biodiverzitu a posilniť ekologickú stabilitu riešených území a to regeneráciou mestských vnútroblokových priestorov, doplnením a opravou kompozície zelene a ozdravením existujúcich porastov zelene. 282 072,10
Moderná knižnica = atraktívna cesta k poznaniu Skvalitnenie poskytovania knižničných služieb a vzdelávaco –osvetových aktivít v Mestskej knižnici v Spišských Vlachoch. Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia. 34 600
Detské ihrisko v meste Spišské Vlachy Novovybudované ihrisko na ulici Slobody. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore Úradu vlády Slovenskej republiky 8000
Bezpečné mesto Spišské Vlachy - 2 etapa Rozšírenie kamerového systému v meste Spišské Vlachy s cieľom prevencie kriminality. Tento projekt bol podporený Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.“ 30 682,23
Novostavba materskej školy v meste Spišské Vlachy Rozšírenie kapacity predškolského zariadenia prostredníctvom výstavby novej budovy materskej školy v meste. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. 1 303 588,38
Miestne občianske poriadkové služby v meste Spišské Vlachy Zvýšenie finančnej gramotnosti, zamestnateľnosť a zamestnanosť marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov 98 146,94
Bezpečné mesto Spišské Vlachy Tento projekt sa realizuje vďaka podpore Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 10 000,00

Kamerový systém – I. etapa
Mesto Spišské Vlachy bolo úspešné pri poskytovaní dotácie v oblasti prevencie kriminality zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2017. V rámci projektu „Bezpečné mesto Spišské Vlachy“ sa nám podarilo získať dotáciu vo výške 10 000,-EUR a osadiť tri kamerové systémy v našom meste, a to na Cintorínskej ulici, na ulici SNP a námestia pozdĺž Kostolnej ulici a aj v oblasti monitorovania oblasti autobusovej zastávky a časť obchodov slúžiacej občianskej vybavenosti. Tým dôjde k vybudovaniu imidžu bezpečného mesta kde využije svoj potenciál kráľovského mesta a podporí sa rozvoj cestovného ruchu v meste Spišské Vlachy a jeho okolí, zvýšiť zamestnanosť obyvateľov.

Podpora opatrovateľskej služby v meste Spišské Vlachy Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu ľudské zdroje 103 740,00
Zóna pre mamičky s deťmi Z programu Zlepšime SPPoločne Slovensko získal mesto podporu na výstavbu detského ihriska v Rudoľovej záhrade. 7915,00

Fotografie z výstavby      Fotografie z otvorenia
SPP spolu s Nadáciou SPP a EkoFondom v marci 2013 vyhlásili 2. ročník partnerského verejnoprospešného programu SPPoločne, ktorý je založený na adresnej pomoci konkrétnym ľuďom a komunitám vo všetkých regiónoch Slovenska. Cieľom tohto programu je pomôcť ľuďom zlepšiť kvalitu života v ich bezprostrednom okolí, oživiť aktivity, tradície v ich komunite. Od mája do júna 2013 mohla široká verejnosť on-line hlasovať o najprínosnejšie projekty v troch regiónov Slovenska. V júni 2013 boli zverejnené výsledky verejného hlasovania. Projekty mohli získať finančný príspevok vo výške od 3 000 eur do 8 000 eur.
V 2. ročníku programu SPPoločne podporili 48 projektov v celkovej sume 320 000 eur v rámci celého Slovenska, z toho 42 projektov s najvyšším počtom hlasov získaných vo verejnom hlasovaní - 7 projektov v kategórii SPPoločne pre ľudí a 7 projektov v kategórii SPPoločne pre domovinu v každom z 3 regiónov Slovenska a 6 mimoriadne zaujímavých projektov získalo bonusové ceny v celkovej výške 30 000 eur.
S výstavbou sa začalo 15. augusta v spolupráci s Tenisovo hokejovým klubom, a v priebehu 3 týždňov vyrástol v Rudoľovej záhrade veľký hrad s lezeckou stenou, hojdačkou, šmýkalkou..., gymnastické kruhy, kladina, jednopružinové kolísadla, kolotoč a lavičky. Pod kruhami a lezeckou stenou vznikli bezpečnostné dopadové zóny. 31. augusta prebehlo slávnostné otvorenie, plné súťaží pre deti s využívaním prvkov nového ihriska.
Tento projekt sa uskutočnil vďaka podpore z Nadačného fondu SPPoločne pri Nadácii SPP.

Rekonštrukcia verejných priestranstiev v meste Spišské Vlachy 2010 I. fáza - REKONŠTRUKCIA NÁMESTIA SPIŠSKÉ VLACHY 935 004,06

náčrt rekonštrukcie námestia (len farebné vyznačené časti námestia)
rozhodnutie o schváleni žiadosti číslo ROP-4.1a-2009/01, vyhlásenej dňa 16. marca 2009 z ROP
rozhodnutie o schváleni žiadosti číslo ROP-4.1a-2009/01, vyhlásenej dňa 16. marca 2009 z KSK
štúdia - autobusová zastávka pri Kultúrnom dome

- FOTOGRAFIE z rekonštrukcie námestia

  Súčasťou rekonštrukcie sú:
 • parkovacie plochy na uliciach SNP a Hviezdoslavova
 • chodníky na uliciach SNP a Hviezdoslavova
 • autobusová zastávka na ulici SNP
 • verejné osvetlenie na ul. SNP a Hviezdoslavova
 • cyklistický chodník na ul. Hviezdoslavova
 • výsadba nových drevín a novej zelene

KSK ako správca ciest II. A III. Triedy bude zároveň realizovať projekt okružnej križovatky.

Tieto dva na seba nadväzujúce projekty by mali byť zrealizované do konca roka 2010.
Súčasťou projektu okružnej križovatky je aj vyfrézovanie a položenie nového asfaltového koberca od križovatky smerom na Železničnú stanicu.

Rekonštrukcia verejných priestranstiev v meste Spišské Vlachy 2010 II. fáza - REGENERÁCIA OKOLIA KRUHOVEJ KRIŽOVATKY SPIŠSKÉ VLACHY 946 620,45

náčrt regenerácie okolia kruhovej križovatky
rozhodnutie o schváleni žiadosti číslo ROP-4.1a-2010/01, vyhlásenej dňa 30. marca 2010 z ROP.

  Súčasťou rekonštrukcie a regenerácie okolia kruhovej križovatky sú:
 • parkovacie plochy na ulici Kostolná
 • chodníky a cesty na uliciach Kostolná, Jarná, Požiarnícka
 • verejné osvetlenie na uliciach Kostolná, Jarná, Požiarnícka
 • výsadba nových drevín, novej zelene a kvetinových áleí

NÁZOV PROJEKTU: POPIS PROJEKTU: SUMA [EUR] STAV