Primátor mesta


Vladimír BalogaKontakty:

053 417 42 12

Predstaviteľom mesta a najvyšším výkonným orgánom mesta je primátor. Funkcia primátora je verejná funkcia a funkčné obdobie primátora sa končí zložením sľubu novozvoleného primátora.

Primátor najmä:

  • zvoláva a vedie zasadnutia mestského zastupiteľstva, ak tento zákon neustanovuje inak a podpisuje jeho uznesenia,
  • vykonáva mestskú správu,
  • zastupuje mesto vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,
  • vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok mestského úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov mesta, informuje mestské zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného poriadku mestského úradu,
  • rozhoduje o všetkých veciach správy mesta, ktoré nie sú zákonom, alebo iným rozhodnutím mestského zastupiteľstva vyhradené mestskému zastupiteľstvu

Primátor mesta je štatutárnym orgánom mesta. Primátor môže rozhodovaním o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy písomne poveriť zamestnanca mesta. Poverený zamestnanec mesta rozhoduje v mene mesta v rozsahu vymedzenom v písomnom poverení.

Primátor môže pozastaviť výkon uznesenia mestského zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonom alebo je pre mesto zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše do 10 dní od jeho schválenia mestským zastupiteľstvom.

Príhovory primátora