Mestské zastupiteľstvo 2018 - 2022

Informácie

 • Každé riadne zasadnutie MsZ je verejné, na všetky riadne zasadnutia MsZ je umožnený prístup verejnosti. K časovo obmedzeným aktuálnym témam rokovania budú zvolané v priebehu roka podľa potreby mimoriadne zasadnutia MsZ.
 • Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva (*.pdf)
 • Spoločná emailová adresa poslancov MsZ pre verejnosť:

Termíny MsZ

 • .

Stále body programu

 • otvorenie, voľba pracovných komisií, určenie zapisovateľa
 • kontrola plnenia vlastných uznesení
 • pripomienky občanov
 • činnosť komisií
 • interpelácia poslancov
 • diskusia
 • uznesenia

Mestské zastupiteľstvo zvolené na obdobie 2018-2022

Ing. Juraj Jánošík

Poslanecký obvod: Sládkovičová, Štúrová, Slnečná

Nominovaný: - NEKA
Kontakt: xxxxxxxxx

Mgr. Monika Koperdáková

Poslanecký obvod: Včelná, Záhradná, Hornádska

Nominovaný: - NEKA
Kontakt: 0907919157,

Milan Biroščák

Poslanecký obvod: Jarná, Cintorínska, Mlynská

Nominovaný: - KDH
Kontakt: xxxxxxxxx

Ing.arch. Martin Čurilla

Poslanecký obvod: Železničná, Okolie, Zahura, Lipová

Nominovaný: - SAS, OĽANO
Kontakt: xxxxxxxxx

PaedDr. Marcela Satmáryová

Poslanecký obvod: SNP, Požiarnická, Kostolná

Nominovaný: - SME RODINA
Kontakt: 0907932307,

Jozef Lazor

Poslanecký obvod: Hviezdoslavová, J. Fabiniho, 9.mája

Nominovaný: - KDH
Kontakt: xxxxxxxxx

Štefan Labanc

Poslanecký obvod: Spišská, Kukučínová, Tajovského, 1.mája

Nominovaný: - NEKA
Kontakt: xxxxxxxxx

Ing. Svetlana Kočišová

Poslanecký obvod: Jilemnického, Slovenská, Komenského

Nominovaný: - NEKA
Kontakt: xxxxxxxxx

Ing. Rastislav Bečker

Poslanecký obvod: Vajanského, Partizánska, Dobrá Voľa, ul. Slobody

Nominovaný: - KDH
Kontakt: xxx