Komisie pri Mestskom zastupiteľstve

Komisia pre ochranu verejného záujmu

ZOZNAM ČLENOV KOMISIE PRI MsZ MESTA SPIŠSKÉ VLACHY VO VOLEBNOM OBDOBÍ 2022-2026
Predseda Tajomník Členovia poslanci Členovia neposlanci
Milan Biroščák -- Ing. arch. Martin Čurilla
Jozef Šiška
Bc. Dávid Labaš
--

Výstupy z Komisie pre ochranu verejného záujmu:

Názov Vyvesené od Pripomienkovať do Zvesené od timestamp