Komisie pri Mestskom zastupiteľstve

Komisia na ochranu verejného záujmu

ZOZNAM ČLENOV KOMISIE PRI MsZ MESTA SPIŠSKÉ VLACHY VO VOLEBNOM OBDOBÍ 2018-2022
Skratka Predseda Tajomník Členovia poslanci Členovia neposlanci
VZ PaedDr. Marcela Satmáryová -- Mgr. Monika Koperdáková
Ing. arch. Martin Čurilla
Ing. Rastislav Bečker
--

Výstupy z Komisie na ochranu verejného záujmu:

Názov Vyvesené od Pripomienkovať do Zvesené od timestamp