Zasadnutia MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

<< späť na zoznam

10.07.2018

Zápisnica z MsZ - 47. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 10.07.2018
Uznesenia z MsZ - 47. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 10.07.2018
Pozvánka na MsZ - 47. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 10.07.2018

Bod č. 2. - Nastúpenie náhradníkov do funkcie poslancov mestského zastupiteľstva v Spišských Vlachoch
Bod č. 4. - Správa o plnení uznesení
Bod č. 6. - Vybudovanie stojísk na umiestnenie zberných nádob na zmesový komunálny odpad v meste Spišské Vlachy
Bod č. 7. - Návrh aktualizácie komunitného plánu sociálnych služieb 2011-2018 (2020)
Bod č. 9. - Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie primátora mesta Spišské Vlachy na funkčné obdobie 2018-2022
Bod č. 10. - Návrh vysporiadania – kúpa/zámena pozemkov pod navrhovanú čističku odpadových vôd (ČOV)
Bod č. 11. - Určenie volebných obvodov a počtu poslancov v meste Spišské Vlachy pre voľby poslancov vo voľbách do orgánov samosprávy obcí 2018
Bod č. 12. - Vyhlásenie obchodno-verejnej súťaže na priestory kotolne
Bod č. 13. - Podanie správy o priebehu povodní, ich následkoch a vykonaných opatreniach
Bod č. 14. - Návrh na zverenie nehnuteľného majetku mesta Spišské Vlachy do správy Základnej školy Komenského 6
Bod č. 15. - Návrh záverečného účtu mesta za rok 2017
Bod č. 15. - Stanovisko HKM k návrhu záverečného účtu mesta za rok 2017
Bod č. 16. - Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1
Bod č. 17. - Správa o výsledkoch vykonaných kontrol
Bod č. 18. - Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta na 2. polrok 2018