Zasadnutia MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

<< späť na zoznam

27.12.2018

Zápisnica z MsZ - 1. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 27.12.2018
Uznesenia z MsZ - 1. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 27.12.2018
Pozvánka na MsZ - 1. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 27.12.2018

Bod č. 5. - Schválenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok s názvom „Novostavba materskej školy v meste Spišské Vlachy“
Bod č. 6. - Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov, členov a štatútu komisií
Bod č. 6. - Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov, členov a štatútu komisií
Bod č. 7. - Rozdelenie ulíc mesta do poslaneckých obvodov
Bod č. 8. - Schválenie poslanca zastupiteľstva, ktorý bude poverený zvolávať a viesť zasadnutia zastupiteľstva
Bod č. 9. - Schválenie poslancov zastupiteľstva, ktorí budú poverení sobášením
Bod č. 10. - Určenie platu primátora
Bod č. 11. - Poskytnutie náhrady platu za nevyčerpanú dovolenku primátorovi mesta
Bod č. 12. - Určenie zástupcu primátora
Bod č. 13. - Stanovisko mesta k správe o hodnotení činnosti " Chov ošípaných - zefektívnenie prevádzky, farma ošípaných Spišské Vlachy"
Bod č. 14. - Doplnenie návrhu na Zmeny a doplnku č. 3 územného plánu mesta
Bod č. 15. - Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4
Bod č. 15. - Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5 - doplnenie
Bod č. 16. - Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti škôl, školských zariadení za školský rok 2017/2018 - MŠ SNP 1
Bod č. 16. - Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti škôl, školských zariadení za školský rok 2017/2018 - CVČ Komenského 6
Bod č. 16. - Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti škôl, školských zariadení za školský rok 2017/2018 - ZŠ Komenského 6
Bod č. 16. - Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti škôl, školských zariadení za školský rok 2017/2018 - ZŠ SNP 13