Archív úradnej tabule


Názov Vyvesené od Pripomienkovať do Zvesené od timestamp
VZN 1/2024 - Všeobecne záväzné nariadenie mesta Spišské Vlachy č. 1/2024, ktorým sa ruší všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2010 o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta Spišské Vlachy - schválené 21.06.2024 06.07.2024 08.07.2024 1718920800
Uznesenia z MsZ - 18. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 12.06.2024 20.06.2024 08.07.2024 1718834400
Oznámenia Okresného úradu: OZNÁMENIE O ZVEREJNENÍ SPRÁVY O HODNOTENÍ STRATEGICKÉHO DOKUMENTU „Stratégia rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky Košického kraja 2022-2024-2030“ 17.06.2024 08.07.2024 09.07.2024 1718575200
Oznámenia Okresného úradu: OZNÁMENIE O ZVEREJNENÍ SPRÁVY O HODNOTENÍ STRATEGICKÉHO DOKUMENTU „Adaptačná stratégia na dôsledky zmeny klímy v Košickom kraji“ 17.06.2024 08.07.2024 09.07.2024 1718575200
Komisia Finančná - Pozvánka na 11.06.2024. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 10.06.2024 17.06.2024 1717970400
Pozvánka na MsZ - 18. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 12.06.2024 05.06.2024 14.06.2024 1717538400
Verejná vyhláška: Oznámenie o mieste uloženia písomnosti 05.06.2024 20.06.2024 21.06.2024 1717538400
Zápisnica z MsZ - 17. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 20.03.2024 29.05.2024 14.06.2024 1716933600
Verejná vyhláška: Oznámenie o mieste uloženia písomnosti 29.05.2024 13.06.2024 14.06.2024 1716933600
Komisia Stavebná - Zápisnica z 8. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 28.05.2024 17.06.2024 1716847200
VZN 1/2024 - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Spišské Vlachy č. 1/2024, ktorým sa ruší všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2010 o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta Spišské Vlachy 27.05.2024 05.06.2024 21.06.2024 1716760800
NÁVRH PLÁNU kontrolnej činnosti HKM Spišské Vlachy na 2. polrok 2024 27.05.2024 21.06.2024 1716760800
Návrh Záverečného účtu mesta Spišské Vlachy za rok 2023 24.05.2024 21.06.2024 1716501600
VZN 1/2023 - Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Spišské Vlachy č. 1/2023 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišské Vlachy 24.05.2024 03.06.2024 21.06.2024 1716501600
Zápisnica z MsZ - 16. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 05.03.2024 22.05.2024 07.06.2024 1716328800
Verejná vyhláška: "Kanalizácia a ČOV pre 5000 EO v obci Žehra" - oznámenie o začatí konania vo veci predĺženia platnosti stavebného povolenia 22.05.2024 06.06.2024 11.06.2024 1716328800
Oznámenia Okresného úradu: Verejná vyhláška: Rozhdonutie - povolenie na uskutočnenie vodnej stavby: "SO 101- Privádzacie potrubie" realizovanej v rámci stavby "Bystrany - vodovod, kanalizácia ČOV - 1. etapa" 21.05.2024 05.06.2024 06.06.2024 1716242400
Verejná vyhláška: Verejná vyhláška o priamom predaji nehnuteľných vecí 20.05.2024 11.06.2024 13.06.2024 1716156000
Oznámenia KSK: OZNÁMENIE O ZVEREJNENÍ SPRÁVY O HODNOTENÍ STRATEGICKÉHO DOKUMENTU „„Integrovaná územná stratégia Košického kraja 2022-2030“ 15.05.2024 05.06.2024 06.06.2024 1715724000
Oznámenia KSK: OZNÁMENIE O ZVEREJNENÍ SPRÁVY O HODNOTENÍ STRATEGICKÉHO DOKUMENTU „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na roky 2023-2027 (s výhľadom do roku 2030)“ 15.05.2024 05.06.2024 06.06.2024 1715724000
Oznámenia KSK: OZNÁMENIE O ZVEREJNENÍ OZNÁMENIA O STRATEGICKOM DOKUMENTE „Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre aglomeráciu Košice a zónu Košický kraj“ 15.05.2024 30.05.2024 04.06.2024 1715724000
Verejná vyhláška: Oznámenie o mieste uloženia písomnosti 15.05.2024 30.05.2024 28.05.2024 1715724000
Komisia Stavebná - Pozvánka na 8. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 07.05.2024 20.05.2024 1715032800
Verejná vyhláška: Oznámenie o mieste uloženia písomnosti 23.04.2024 08.05.2024 15.05.2024 1713823200
Verejná vyhláška: Oznámenie o mieste uloženia písomnosti 23.04.2024 08.05.2024 15.05.2024 1713823200
Schválený programový rozpočet mesta Spišské Vlachy na roky 2024 - 2026 02.04.2024 25.04.2024 1712008800
Schválený finančný rozpočet mesta Spišské Vlachy na roky 2024 - 2026 28.03.2024 25.04.2024 1711580400
Verejná vyhláška: Výzva na vykonanie výrubu/orezu stromov a iných porastov pri realizácii výrubov v ochrannom pásme VVN/ZVN vedení formou verejnej vyhlášky 22.03.2024 22.04.2024 25.04.2024 1711062000
Uznesenia z MsZ - 17. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 20.03.2024 21.03.2024 10.04.2024 1710975600
Komisia Športová - Zápisnica z 3. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 18.03.2024 08.04.2024 1710716400
Komisia Kultúrno-školská - Zápisnica z 3. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 15.03.2024 08.04.2024 1710457200
Pozvánka na MsZ - 17. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 20.03.2024 13.03.2024 21.03.2024 1710284400
Verejná vyhláška: Oboznámenie účastníkov konania s podkladmi rozhodnutia pre vodoprávne konanie vo veci vydania stavebného povolenia na stavbu „Bystrany – vodovod, kanalizácia ČOV – I. etapa“ 12.03.2024 27.03.2024 28.03.2024 1710198000
Uznesenia z MsZ - 16. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 05.03.2024 11.03.2024 28.03.2024 1710111600
Verejná vyhláška: Oznámenie o mieste uloženia písomnosti 05.03.2024 20.03.2024 21.03.2024 1709593200
Komisia Finančná - Zápisnica z 6. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 05.03.2024 25.03.2024 1709593200
Oznámenia Stavebného úradu: Oznámenie kolaudačného rozhodnutia verejnou vyhláškou 28.02.2024 14.03.2024 18.03.2024 1709074800
Pozvánka na MsZ - 16. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 05.03.2024 27.02.2024 06.03.2024 1708988400
Komisia Kultúrno-školská - Pozvánka na 3. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 27.02.2024 06.03.2024 1708988400
Komisia Finančná - Pozvánka na 6. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 26.02.2024 04.03.2024 1708902000
Komisia Športová - Pozvánka na 3. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 23.02.2024 04.03.2024 1708642800
Oznámenia samosprávy: Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2023 21.02.2024 22.03.2024 25.03.2024 1708470000
Oznámenia samosprávy: Prehlásenie obce pre určenie úrovne vytriedenia komunálneho odpadu a platenia poplatku za komunálne odpady za rok 2023 21.02.2024 22.03.2024 25.03.2024 1708470000
Komisia Stavebná - Zápisnica z 7. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 19.02.2024 06.03.2024 1708297200
Komisia Sociálna - Zápisnica z 3. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 16.02.2024 05.03.2024 1708038000
Návrh finančného rozpočtu mesta Spišské Vlachy na roky 2024 - 2026 13.02.2024 08.04.2024 1707858536
Návrh programového rozpočtu mesta Spišské Vlachy na roky 2024 - 2026 13.02.2024 08.04.2024 1707858536
Komisia Sociálna - Pozvánka na 3. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 05.02.2024 14.02.2024 16.02.2024 1707087600
Komisia Stavebná - Pozvánka na 7. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 02.02.2024 12.02.2024 1706828400
Verejná vyhláška: Oznámenie o mieste uloženia písomnosti 01.02.2024 16.02.2024 19.02.2024 1706742000
Verejná vyhláška: Oznámenie o mieste uloženia písomnosti 01.02.2024 16.02.2024 19.02.2024 1706742000
Schválené rozpočtové opatrenie č. 8/2023 25.01.2024 12.02.2024 1706137200
Zápisnica z MsZ - 14. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 13.12.2023 25.01.2024 12.02.2024 1706137200
Oznámenia Okresného úradu: Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní: „Zhodnocovanie neželezných kovov, prevádzka Spišské Vlachy“ 24.01.2024 08.02.2024 09.02.2024 1706050800
Komisia Finančná - Zápisnica z 5. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 24.01.2024 09.02.2024 1706050800
Zápisnica z MsZ - 15. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 28.12.2023 19.01.2024 07.02.2024 1705618800
Verejná vyhláška: Oznámenie o mieste uloženia písomnosti 17.01.2024 01.02.2024 02.02.2024 1705446000
Komisia Finančná - Pozvánka na 5. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 15.01.2024 25.01.2024 1705273200
Verejná vyhláška: Oznámenie o začatí kolaudačného konania verejnou vyhláškou 10.01.2024 25.01.2024 26.01.2024 1704841200
Uznesenia z MsZ - 15. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 28.12.2023 28.12.2023 15.01.2024 1703718000
Komisia Športová - Zápisnica z 2. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 27.12.2023 15.01.2024 1703631600
Zásady podávania, preverovania a evidovania oznámení týkajúcich sa kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti 21.12.2023 05.01.2024 21.12.2023 1703113200
Pozvánka na MsZ - 15. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 28.12.2023 21.12.2023 05.01.2024 1703113200
Oznámenia Okresného úradu: Rozhodnutie: "Zmeny a doplnky č. 5 Územného plánu mesta Spišské Podhradie" 21.12.2023 05.01.2024 09.01.2024 1703113200
Schválené rozpočtové opatrenie č. 7/2023 19.12.2023 05.01.2024 1702940400
Uznesenia z MsZ - 14_1. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 13.12.2023 19.12.2023 05.01.2024 1702940400
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu 19.12.2023 03.01.2024 05.01.2024 1702940400
Uznesenia z MsZ - 14. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 13.12.2023 15.12.2023 02.01.2024 1702594800
VZN 1/2022 - Prílohy č. 1 k VZN Spišské Vlachy č. 1/2022 zo dňa 22. 12. 2022 o financovaní základnej umeleckej školy, materskej školy a školských zariadení zriadených na území mesta Spišské Vlachy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišské Vlachy - schválené 15.12.2023 02.01.2024 1702594800
VZN 7/2023 - Všeobecne záväzné nariadenie mesta Spišské Vlachy č. 7/2023 ktorým sa ruší všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2022 o financovaní základnej umeleckej školy, materskej školy a školských zariadení zriadených na území mesta Spišské Vlachy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišské Vlachy - schválené 15.12.2023 02.01.2024 1702594800
VZN 6/2023 - Všeobecne záväzné nariadenie mesta Spišské Vlachy č. 6/2023 o miestnych daniach na území mesta Spišské Vlachy - schválené 15.12.2023 02.01.2024 1702594800
VZN 8/2023 - Všeobecne záväzné nariadenie mesta Spišské Vlachy č. 8/2023 o výstavbe, správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebiska na území mesta Spišské Vlachy - schválené 15.12.2023 02.01.2024 1702594800
Komisia Športová - Pozvánka na 2. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 14.12.2023 21.12.2023 1702508400
Komisia Finančná - Zápisnica z 4. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 14.12.2023 02.01.2024 1702508400
Zápisnica z MsZ - 13. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 22.11.2023 14.12.2023 02.01.2024 1702508400
PLÁN KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNEJ KONTROLÓRKY MESTA SPIŠSKÉ VLACHY NA 1. POLROK 2024 12.12.2023 02.01.2024 1702335600
Verejná vyhláška: Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti 08.12.2023 23.12.2023 27.12.2023 1701990000
Pozvánka na MsZ - 14. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 13.12.2023 06.12.2023 14.12.2023 1701817200
Uznesenia z MsZ - 13. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 22.11.2023 02.12.2023 19.12.2023 1701471600
Komisia Finančná - Pozvánka na 4. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 01.12.2023 14.12.2023 1701385200
Komisia Stavebná - Zápisnica z 6. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 28.11.2023 18.12.2023 1701126000
VZN x/2023 - VZN mesta Spišské Vlachy č. x/2023 o výstavbe, správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebiska na území mesta Spišské Vlachy - návrh 28.11.2023 07.12.2023 18.12.2023 1701126000
VZN x/2023 - VZN mesta Spišské Vlachy č. 6/2023 o miestnych daniach na území mesta Spišské Vlachy - návrh 24.11.2023 11.12.2023 18.12.2023 1700780400
VZN x/2023 - Prílohy č. 1 k VZN mesta Spišské Vlachy č. 1/2022 zo dňa 22. 12. 2022 o financovaní ZUŠ, MŠ a šk. zariadení zriadených na území mesta Spišské Vlachy v zriaď. pôsobnosti mesta Spišské Vlachy - návrh 24.11.2023 09.12.2023 18.12.2023 1700780400
VZN x/2023 - VZN mesta Spišské Vlachy č. x/2023, ktorým sa ruší VZN č. 1/2022 zo dňa 22. 12. 2022 o financovaní ZUŠ, MŠ a šk. zariadení zriadených na území mesta Spišské Vlachy v zriaď. pôsobnosti mesta Spišské Vlachy - návrh 24.11.2023 09.12.2023 18.12.2023 1700780400
Verejná vyhláška: Oznámenie o mieste uloženia písomnosti 21.11.2023 06.12.2023 07.12.2023 1700521200
Verejná vyhláška: Oznámenie o mieste uloženia písomnosti 21.11.2023 06.12.2023 07.12.2023 1700521200
Zápisnica z MsZ - 12. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 25.10.2023 21.11.2023 07.12.2023 1700521200
Pozvánka na MsZ - 13. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 22.11.2023 15.11.2023 27.11.2023 1700002800
Komisia Finančná - Zápisnica z 3. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 13.11.2023 29.11.2023 1699830000
Komisia Stavebná - Pozvánka na 6. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 09.11.2023 21.11.2023 1699484400
Oznámenia Okresného úradu: OZNÁMENIE O ZVEREJNENÍ ZÁVEREČNÉHO STANOVISKA K STRATEGICKÉMU DOKUMENTU „Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2021 - 2025“ 08.11.2023 23.11.2023 27.11.2023 1699398000
Schválené rozpočtové opatrenie č. 6/2023 06.11.2023 27.11.2023 1699225200
Verejná vyhláška: Oznámenie o mieste uloženia písomnosti 06.11.2023 21.11.2023 27.11.2023 1699225200
Verejná vyhláška: Oznámenie o mieste uloženia písomnosti 02.11.2023 17.11.2023 20.11.2023 1698879600
VZN 5/2023 - VZN mesta Spišské Vlachy č. 5/2023 o postupe pri poskytovaní finanč. príspevkov na vykon. opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately - schválené 02.11.2023 21.11.2023 1698879600
Uznesenia z MsZ - 12. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 25.10.2023 27.10.2023 13.11.2023 1698357600
Verejná vyhláška: Oznámenie o mieste uloženia písomnosti 27.10.2023 11.11.2023 13.11.2023 1698357600
Verejná vyhláška: Oznámenie o mieste uloženia písomnosti 27.10.2023 11.11.2023 13.11.2023 1698357600
Komisia Sociálna - Zápisnica z 2. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 24.10.2023 13.11.2023 1698098400
Komisia Finančná - Pozvánka na 3. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 20.10.2023 24.10.2023 1697752800
Pozvánka na MsZ - 12. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 25.10.2023 18.10.2023 02.11.2023 1697580000
Verejná vyhláška: Oznámenie o mieste uloženia písomnosti 18.10.2023 02.11.2023 06.11.2023 1697580000
Verejná vyhláška: Oznámenie o mieste uloženia písomnosti 18.10.2023 02.11.2023 06.11.2023 1697580000
Verejná vyhláška: Oznámenie o mieste uloženia písomnosti 18.10.2023 02.11.2023 06.11.2023 1697580000
Verejná vyhláška: Oznámenie o mieste uloženia písomnosti 17.10.2023 01.11.2023 02.11.2023 1697493600
Zápisnica z MsZ - 11. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 20.09.2023 13.10.2023 02.11.2023 1697148000
Komisia Sociálna - Pozvánka na 1. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 12.10.2023 27.10.2023 1697061600
VZN 1/2022 - Prílohy č. 1 k VZN č. 1/2022 o financovaní ZUŠ, MŠ a školských zariadení, zriadených na území mesta Spišské Vlachy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišské Vlachy - schválené 10.10.2023 27.10.2023 1696888800
Monitorovacia správa mesta Spišské Vlachy za rok 2023 10.10.2023 27.10.2023 1696888800
Komisia Kultúrno-školská - Zápisnica z 2. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 06.10.2023 24.10.2023 1696543200
Schválené rozpočtové opatrenie č. 5/2023 05.10.2023 24.10.2023 1696456800
Komisia Finančná - Zápisnica z 2. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 05.10.2023 24.10.2023 1696456800
VZN 4/2023 - VZN č. 4/2023 Zmeny a doplnky č. 4/2021 Územného plánu mesta Spišské Vlachy - schválené 04.10.2023 06.11.2023 1696370400
Územný plán: Záväzná časť Územného plánu mesta Spišské Vlachy ZaD č. 4/2021 04.10.2023 06.11.2023 1696370400
VZN x/2023 - VZN mesta Spišské Vlachy č. /2023 o postupe pri poskytovaní finančných príspevkov na vykonávanie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately - návrh 03.10.2023 13.10.2023 27.10.2023 1696284000
Oznámenia samosprávy: Oznámenie pre žiadateľov o dotáciu na rok 2024 02.10.2023 02.11.2023 1696197600
Výrub drevín / krovia: Oznámenie o začatí konania vo veci vydania rozhodnutia na výrub drevín 02.10.2023 10.10.2023 16.10.2023 1696197600
Výsledky volieb do NR SR - Zápisnica OVK č. 1 02.10.2023 19.10.2023 1696197600
Výsledky volieb do NR SR - Zápisnica OVK č. 2 02.10.2023 20.10.2023 1696197600
Výsledky volieb do NR SR - Zápisnica OVK č. 3 02.10.2023 20.10.2023 1696197600
Uznesenia z MsZ - 11. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 20.09.2023 28.09.2023 16.10.2023 1695852000
Verejná vyhláška: Oznámenie o mieste uloženia písomnosti 27.09.2023 12.10.2023 16.10.2023 1695765600
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu 22.09.2023 07.10.2023 09.10.2023 1695333600
Komisia Stavebná - Zápisnica z 5. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 21.09.2023 10.10.2023 1695247200
Oznámenia KSK: VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE Košického samosprávneho kraja č. 4/2023, ktorým sa vyhlasujú Zmeny a doplnky č. 5/2022 záväznej časti Územného plánu veľkého územného celku Košický kraj 21.09.2023 10.10.2023 1695247200
Výrub drevín / krovia: Oznámenie o začatí konania vo veci vydania rozhodnutia na výrub drevín 19.09.2023 27.09.2023 28.09.2023 1695074400
Pozvánka na MsZ - 11. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 20.09.2023 13.09.2023 22.09.2023 1694556000
Komisia Kultúrno-školská - Pozvánka na 2. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 12.09.2023 22.09.2023 1694469600
Komisia Finančná - Pozvánka na 2. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 08.09.2023 22.09.2023 1694124000
Oznam pre daňovníkov 06.09.2023 02.10.2023 1693951200
Verejná vyhláška: Oznámenie o mieste uloženia písomnosti 06.09.2023 21.09.2023 22.09.2023 1693951200
Komisia Stavebná - Pozvánka na 5. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 06.09.2023 22.09.2023 1693951200
VZN x/2023 - Prílohy č. 1 k VZN mesta Spišské Vlachy č. 1/2022 zo dňa 22. 12. 2022 o financovaní ZUŠ, MŠ a šk. zariadení zriadených na území mesta Spišské Vlachy v zriaď. pôsobnosti mesta Spišské Vlachy 04.09.2023 19.09.2023 03.10.2023 1693778400
VZN x/2023 - VZN mesta Spišské Vlachy č. /2023 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmeny a doplnky č. 4 Územného plánu mesta Spišské Vlachy a dopĺňa všeobecné záväzné nariadenie mesta Spišské Vlachy č. 4/2008 zo dňa 09.10.2008, ktorým sa vyhlásila záväzná časť Územného plánu mesta Spišské Vlachy 31.08.2023 15.09.2023 03.10.2023 1693432800
Oznámenia Okresného úradu: Rozhodnutie - „Regionálna inovačná stratégia Košického kraja 2021-2030“ 21.08.2023 06.09.2023 1692568800
Oznámenia Okresného úradu: Rozhodnutie - „Vodíková stratégia Košického kraja“ 21.08.2023 06.09.2023 1692568800
Zápisnica z MsZ - 10. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 19.07.2023 18.08.2023 07.09.2023 1692309600
Komisia Stavebná - Zápisnica z 4. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 09.08.2023 28.08.2023 1691532000
Verejná vyhláška: Oznámenie o mieste uloženia písomnosti 03.08.2023 18.08.2023 23.08.2023 1691013600
Schválené rozpočtové opatrenie č. 4/2023 02.08.2023 23.08.2023 1690927200
Schválené rozpočtové opatrenie č. 2/2023 01.08.2023 23.08.2023 1690840800
Zápisnica z MsZ - 9. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 29.06.2023 27.07.2023 18.08.2023 1690408800
Voľby do NR SR - ZVEREJNENIE ELEKTRONICKEJ ADRESY NA DORUČOVANIE OZNÁMENIA O DELEGOVANÍ ČLENA A NÁHRADNÍKA DO OKRSKOVEJ VOLEBNEJ KOMISIE 25.07.2023 02.10.2023 1690236000
Voľby do NR SR - ZVEREJNENIE ELEKTRONICKEJ ADRESY NA DORUČOVANIE Žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu 25.07.2023 02.10.2023 1690236000
Komisia Stavebná - Pozvánka na 4. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 20.07.2023 31.07.2023 1689804000
VZN 2/2023 - Všeobecne záväzné nariadenie mesta Spišské Vlachy č. 2/2023 o zrušení centra voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišské Vlachy 20.07.2023 08.08.2023 1689804000
Uznesenia z MsZ - 10. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 19.07.2023 20.07.2023 07.08.2023 1689804000
VZN 3/2023 - Všeobecne záväzné nariadenie mesta Spišské Vlachy č. 3/2023, ktorým sa upravuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2010 o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta Spišské Vlachy 20.07.2023 08.08.2023 1689804000
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu 19.07.2023 03.08.2023 07.08.2023 1689717600
Oznámenia Okresného úradu: OZNÁMENIE O ZVEREJNENÍ STRATEGICKÉHO DOKUMENTU „Zmeny a doplnky č. 5 Územného plánu mesta Spišské Podhradie“ 14.07.2023 29.07.2023 31.07.2023 1689285600
Verejná vyhláška: Oznámenie o mieste uloženia písomnosti 13.07.2023 28.07.2023 31.07.2023 1689199200
Pozvánka na MsZ - 10. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 19.07.2023 12.07.2023 21.07.2023 1689112800
VZN 1/2023 - Všeobecne záväzné nariadenie mesta Spišské Vlachy č. 1/2023 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a šk. zariad. v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišské Vlachy 04.07.2023 24.07.2023 1688421600
Schválené rozpočtové opatrenie č. 3/2023 04.07.2023 21.07.2023 1688421600
Záverečný účet mesta Spišské Vlachy 2022 - schválený 04.07.2023 21.07.2023 1688421600
Uznesenia z MsZ - 9. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 29.06.2023 03.07.2023 21.07.2023 1688335200
VZN 2/2010 - VZN mesta Spišské Vlachy č. /2023, ktorým sa upravuje VZN č. 2/2010 o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta Spišské Vlachy - návrh 03.07.2023 18.07.2023 20.07.2023 1688335200
VZN x/2023 - VZN mesta Spišské Vlachy č. x/2023 o zrušení centra voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišské Vlachy - návrh 03.07.2023 18.07.2023 20.07.2023 1688335200
Verejná vyhláška: Oznámenie o mieste uloženia písomnosti 30.06.2023 15.07.2023 19.07.2023 1688076000
Oznámenie o utvorení volebných okrskov v meste Spišské Vlachy pre konanie volieb do Národnej rady SR 26.06.2023 02.10.2023 1687730400
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu 26.06.2023 11.07.2023 12.07.2023 1687730400
Pozvánka na MsZ - 9. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 29.06.2023 22.06.2023 03.07.2023 1687384800
Verejná vyhláška: Oznámenie o mieste uloženia písomnosti 19.06.2023 04.07.2023 11.07.2023 1687125600
Komisia Športová - Zápisnica z 1. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 14.06.2023 29.06.2023 03.07.2023 1686693600
Komisia Stavebná - Zápisnica z 3. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 13.06.2023 28.06.2023 03.07.2023 1686607200
Voľby do Národnej rady SR 2023 - Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený 13.06.2023 02.10.2023 1686607200
Záverečný účet mesta Spišské Vlachy za rok 2022 13.06.2023 28.06.2023 04.07.2023 1686607200
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta na 2. polrok 2023 12.06.2023 27.06.2023 04.07.2023 1686520800
Vyhlásenie volieb do Národnej rady Slovenskej republiky 12.06.2023 02.10.2023 1686520800
VZN 0/2023 - o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišské Vlachy 09.06.2023 24.06.2023 04.07.2023 1686261600
Oznámenia samosprávy: Vodíková stratégia Košického kraja 06.06.2023 21.06.2023 26.06.2023 1686002400
Oznámenia samosprávy: Regionálna inovačná stratégia Košického kraja 2021-2030 06.06.2023 21.06.2023 26.06.2023 1686002400
Verejná vyhláška: Oznámenie o zrušení trvalého pobytu 05.06.2023 20.06.2023 26.06.2023 1685916000
Zápisnica z MsZ - 8. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 22.05.2023 05.06.2023 20.06.2023 26.06.2023 1685916000
Komisia Športová - Pozvánka na 1. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 31.05.2023 19.06.2023 1685484000
Komisia Finančná - Zápisnica z 1. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 31.05.2023 19.06.2023 1685484000
Uznesenia z MsZ - 8. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 22.05.2023 25.05.2023 19.06.2023 1684965600
Komisia Stavebná - Pozvánka na 3. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 24.05.2023 19.06.2023 1684879200
Verejná vyhláška: Oznámenie o mieste uloženia písomnosti 23.05.2023 07.06.2023 19.06.2023 1684792800
Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer): Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku mesta Spišské Vlachy, na ktorý sa sťahuje prípad hodný osobitného zreteľa 18.05.2023 04.07.2023 1684360800
Zápisnica z MsZ - 7. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 03.05.2023 18.05.2023 19.06.2023 1684360800
Komisia Finančná - Pozvánka na 1. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 16.05.2023 24.05.2023 1684188000
Obchodná verejná súťaž: na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie kúpno-predajnej zmluvy 15.05.2023 31.05.2023 02.06.2023 1684101600
Pozvánka na MsZ - 8. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 22.05.2023 15.05.2023 24.05.2023 1684101600
Oznámenia Okresného úradu: OZNÁMENIE O ZVEREJNENÍ STRATEGICKÉHO DOKUMENTU „Stratégia rozvoja dopravy a cykloturistiky Košického kraja 2022-2027 - 2030“ 11.05.2023 26.05.2023 30.05.2023 1683756000
Verejná vyhláška: Oznámenie o mieste uloženia písomnosti 10.05.2023 25.05.2023 26.05.2023 1683669600
Uznesenia z MsZ - 7. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 03.05.2023 10.05.2023 26.05.2023 1683669600
Zápisnica z MsZ - 6. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 12.04.2023 02.05.2023 18.05.2023 1682978400
Oznámenia Okresného úradu: OZNÁMENIE O ZVEREJNENÍ STRATEGICKÉHO DOKUMENTU „Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2021 -2025“ 26.04.2023 18.05.2023 1682460000
Pozvánka na MsZ - 7. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 03.05.2023 26.04.2023 04.05.2023 1682460000
Oznámenia Stavebného úradu: Oznámenie o začatí územného konania: „IBV Malé pole Spišské Vlachy“ 19.04.2023 04.05.2023 09.05.2023 1681855200
Verejná vyhláška: Oznámenie o mieste uloženia písomnosti 18.04.2023 03.05.2023 04.05.2023 1681768800
Komisia Stavebná - Zápisnica z 2. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 18.04.2023 04.05.2023 1681768800
Verejná vyhláška: Oznámenie o zrušení trvalého pobytu 18.04.2023 03.05.2023 04.05.2023 1681768800
Uznesenia z MsZ - 6. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 12.04.2023 17.04.2023 04.05.2023 1681682400
Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer): Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného a hnuteľného majetku mesta Spišské Vlachy z dôvodu hodného osobitného zreteľa 17.04.2023 02.05.2023 09.05.2023 1681682400
Oznámenia Okresného úradu: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania - "Zhodnocovanie neželezných kovov, prevádzka Spišské Vlachy" 14.04.2023 29.04.2023 02.05.2023 1681423200
Komisia Kultúrno-školská - Zápisnica z 1. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 11.04.2023 28.04.2023 1681164000
Zápisnica z MsZ - 5. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 15.03.2023 06.04.2023 25.04.2023 1680732000
Verejná vyhláška: Oznámenie o mieste uloženia písomnosti 05.04.2023 20.04.2023 21.04.2023 1680645600
Pozvánka na MsZ - 6. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 12.04.2023 05.04.2023 14.04.2023 1680645600
Verejná vyhláška: Oznámenie o mieste uloženia písomnosti 03.04.2023 18.04.2023 19.04.2023 1680472800
Verejná vyhláška: Oznámenie o zrušení trvalého pobytu 30.03.2023 14.04.2023 17.04.2023 1680127200
Oznámenia samosprávy: Zápisnica zo dňa 27.03.2023 z otvárania obálok k voľbe hlavného kontrolóra Mesta Spišské Vlachy 30.03.2023 17.04.2023 1680127200
Komisia Stavebná - Pozvánka na 2. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 24.03.2023 30.03.2023 1679612400
Komisia Stavebná - Zápisnica z 1. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 23.03.2023 13.04.2023 1679526000
Komisia Sociálna - Zápisnica z 1. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 23.03.2023 13.04.2023 1679526000
Oznámenia Okresného úradu: Oznámenie o zverejnení strategického dokumentu: „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja KSK na roky 2023- 2027" 22.03.2023 06.04.2023 11.04.2023 1679439600
Oznámenia Okresného úradu: Oznámenie o zverejnení strategického dokumentu: „Integrovaná územná stratégia Košického kraja 2022-2030“ 22.03.2023 06.04.2023 11.04.2023 1679439600
Komisia Kultúrno-školská - Pozvánka na 1. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 21.03.2023 30.03.2023 1679353200
Schválené rozpočtové opatrenie č. 1/2023 21.03.2023 06.04.2023 1679353200
Uznesenia z MsZ - 5. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 15.03.2023 21.03.2023 06.04.2023 1679353200
VZN 1/2022 - Prílohy č. 1 k VZN č. 1/2022 o financovaní ZUŠ, MŠ a školských zariadení, zriadených na území mesta Spišské Vlachy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišské Vlachy - schválené 17.03.2023 05.04.2023 1679007600
Pozvánka na MsZ - 5. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 15.03.2023 08.03.2023 16.03.2023 1678230000
Komisia Sociálna - Pozvánka na 1. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 06.03.2023 13.03.2023 1678057200
Oznámenia Okresného úradu: Rozhodnutie - stavebné povolenie - „II/547 Sanácia rozpadu krajníc v úseku km 50,634 - 50,560 a km 50,662 - 50,835“ 03.03.2023 18.03.2023 21.03.2023 1677798000
Verejná vyhláška: Oznámenie o mieste uloženia písomnosti 03.03.2023 18.03.2023 20.03.2023 1677798000
Verejná vyhláška: Oznámenie o mieste uloženia písomnosti 03.03.2023 18.03.2023 20.03.2023 1677798000
Zápisnica z MsZ - 4. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 15.02.2023 03.03.2023 21.03.2023 1677798000
Komisia Stavebná - Pozvánka na 1. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 03.03.2023 10.03.2023 1677798000
Verejná vyhláška: Oznámenie o mieste uloženia písomnosti 01.03.2023 16.03.2023 17.03.2023 1677625200
Verejná vyhláška: Výzva na vykonanie výrubu/orezu stromov a iných porastov pri realizácii výrubov v ochrannom pásme VVN/ZVN vedení formou verejnej vyhlášky 01.03.2023 31.03.2023 04.04.2023 1677625200
Schválený rozpočet mesta Spišské Vlachy na rok 2023 27.02.2023 16.03.2023 1677452400
Oznámenia samosprávy: Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2022 23.02.2023 10.03.2023 13.03.2023 1677106800
Oznámenia samosprávy: Prehlásenie obce pre určenie úrovne vytriedenia komunálneho a platenia poplatku za komunálne odpady za rok 2022 23.02.2023 10.03.2023 13.03.2023 1677106800
Verejná vyhláška: Oprava zrejmej chyby v písaní v rozhodnutí - stavebnom povolení pod č. 15237/2022/SŽDD/117905 zo dňa 21.11.2022 22.02.2023 09.03.2023 10.03.2023 1677020400
Verejná vyhláška: Oznámenie o mieste uloženia písomnosti 21.02.2023 08.03.2023 10.03.2023 1676934000
VZN 1/2022 - Prílohy č. 1 k VZN č. 1/2022 o financovaní základnej umeleckej školy, materskej školy a školských zariadení, zriadených na území mesta Spišské Vlachy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišské Vlachy 20.02.2023 06.03.2023 16.03.2023 1676847600
Uznesenia z MsZ - 4. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 15.02.2023 20.02.2023 13.03.2023 1676847600
Verejná vyhláška: Oznámenie o zrušení trvalého pobytu 17.02.2023 04.03.2023 06.03.2023 1676588400
Oznámenia Okresného úradu: Rozhodnutie - povolenie na uskutočnenie vodnej stavby - verejná vyhláška - "Bystrany- vodovod, kanalizácia ČOV - I. etapa" 16.02.2023 03.03.2023 06.03.2023 1676502000
Schválené rozpočtové opatrenie č. 4/2022 10.02.2023 03.03.2023 1675983600
Pozvánka na MsZ - 4. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 15.02.2023 08.02.2023 17.02.2023 1675810800
Verejná vyhláška: Oznámenie o mieste uloženia písomnosti 06.02.2023 21.02.2023 22.02.2023 1675638000
Verejná vyhláška: Oznámenie o mieste uloženia písomnosti 06.02.2023 21.02.2023 22.02.2023 1675638000
Verejná vyhláška: Oznámenie o mieste uloženia písomnosti 01.02.2023 16.02.2023 17.02.2023 1675206000
Návrh finančného rozpočtu mesta Spišské Vlachy na roky 2023 - 2025 31.01.2023 15.02.2023 22.02.2023 1675119600
Návrh programového rozpočtu mesta Spišské Vlachy na roky 2023 - 2025 31.01.2023 15.02.2023 22.02.2023 1675119600
Verejná vyhláška: Oznámenie o zrušení trvalého pobytu 30.01.2023 14.02.2023 17.02.2023 1675033200
Verejná vyhláška: Oznámenie o mieste uloženia písomnosti 26.01.2023 10.02.2023 13.02.2023 1674687600
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta na I. polrok 2023 23.01.2023 07.02.2023 17.02.2023 1674428400
Zápisnica z MsZ - 3. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 29.12.2022 20.01.2023 07.02.2023 1674169200
Verejná vyhláška: Oznámenie o mieste uloženia písomnosti 19.01.2023 03.02.2023 06.02.2023 1674082800
Zápisnica z MsZ - 2. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 22.12.2022 18.01.2023 06.02.2023 1673996400
Verejná vyhláška: Oznámenie verejnou vyhláškou o začatí stavebného konania a upustení od miestneho zisťovania ústneho pojednávania - stavba "II/547 Sanácia rozpadu krajníc v úseku km 50,634 - 50,560 a km 50,662 - 50,835" 13.01.2023 28.01.2023 30.01.2023 1673564400
Monitorovacia správa za rok 2022 11.01.2023 27.01.2023 1673391600
Uznesenia z MsZ - 3. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 29.12.2022 09.01.2023 26.01.2023 1673218800
Schválené rozpočtové opatrenie č. 2/2022 29.12.2022 18.01.2023 1672268400
Schválené rozpočtové opatrenie č. 3/2022 29.12.2022 18.01.2023 1672268400
Verejná vyhláška: Oznámenie o mieste uloženia písomnosti 29.12.2022 13.01.2023 16.01.2023 1672268400
VZN 1/2022 - Všeobecne záväzné nariadenie mesta Spišské Vlachy č. 1/2022 o financovaní základnej umeleckej školy, materskej školy a školských zariadení zriadených na území mesta Spišské Vlachy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišské Vlachy 29.12.2022 27.01.2023 1672268400
VZN 2/2022 - Všeobecne záväzné nariadenie mesta Spišské Vlachy č. 2/2022 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 27.12.2022 27.01.2023 1672095600
Verejná vyhláška: Oznámenie o mieste uloženia písomnosti 27.12.2022 11.01.2023 16.01.2023 1672095600
Uznesenia z MsZ - 2. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 22.12.2022 27.12.2022 13.01.2023 1672095600
Pozvánka na MsZ - 3. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 29.12.2022 22.12.2022 02.01.2023 1671663600
Uznesenia z MsZ - ustanovujúce. slávnostné zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 13.12.2022 21.12.2022 09.01.2023 1671577200
Zápisnica z MsZ - ustanovujúce. slávnostné zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 13.12.2022 21.12.2022 09.01.2023 1671577200
Verejná vyhláška: Oznámenie o mieste uloženia písomnosti 16.12.2022 31.12.2022 02.01.2023 1671145200
Pozvánka na MsZ - 2. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 22.12.2022 15.12.2022 27.12.2022 1671058800
Pozvánka na MsZ - ustanovujúce. slávnostné zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 13.12.2022 09.12.2022 19.12.2022 1670540400
Verejná vyhláška: Stavebné povolenie pre stavbu: „Implementácia GSM-R do siete Železníc Slovenskej republiky, úsek Varín - Košice“ 01.12.2022 16.12.2022 19.12.2022 1669849200
Verejná vyhláška: Oznámenie o mieste uloženia písomnosti 01.12.2022 16.12.2022 19.12.2022 1669849200
VZN 0/2022 - Všeobecne záväzného nariadenia mesta Spišské Vlachy č. x/2022 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - návrh 28.11.2022 13.12.2022 09.01.2023 1669590000
VZN 0/2022 - Všeobecne záväzné nariadenie mesta Spišské Vlachy č. x/2022 o miestnych daniach na území mesta Spišské Vlachy - návrh 28.11.2022 13.12.2022 27.01.2023 1669590000
Komisia Finančná - Zápisnica z 16. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 25.11.2022 19.12.2022 1669330800
Verejná vyhláška: Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov pri realizácii výrubov v ochrannom pásme VN/VVN vedení 21.11.2022 21.12.2022 27.12.2022 1668985200
OZNÁMENIE O ZVEREJNENÍ ZÁMERU NAVRHOVANEJ ČINNOSTI „Zhodnocovanie neželezných kovov, Spišské Vlachy“ 21.11.2022 12.12.2022 16.12.2022 1668985200
Komisia Finančná - Pozvánka na 16. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 21.11.2022 01.12.2022 1668985200
VZN 0/2022 - VZN č. X/2022 o financovaní základnej umeleckej školy, materskej školy a školských zariadení zriadených na území mesta Spišské Vlachy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišské Vlachy - návrh 16.11.2022 01.12.2022 02.01.2023 1668553200
Verejná vyhláška: Oznámenie o mieste uloženia písomnosti 15.11.2022 30.11.2022 01.12.2022 1668466800
Verejná vyhláška: o oznámení miesta uloženia písomnosti 14.11.2022 29.11.2022 30.11.2022 1668380400
Výsledky volieb do orgánov samosprávneho kraja konaných dňa 29.10.2022 10.11.2022 25.11.2022 30.11.2022 1668034800
Verejná vyhláška: Oznámenie o mieste uloženia písomnosti 08.11.2022 23.11.2022 25.11.2022 1667862000
Verejná vyhláška: Oznámenie o začatí vodoprávneho konania vo veci vydania stavebného povolenia na stavbu „SO 101 – Privádzacie potrubie“ realizovanú v rámci stavby „Bystrany – vodovod, kanalizácia ČOV – I. etapa“ 07.11.2022 22.11.2022 25.11.2022 1667775600
Zápisnica MVK o výsledku volieb v meste vo voľbách do orgánov samosprávy obcí 30.10.2022 14.11.2022 25.11.2022 1667080800
Oznámenia Stavebného úradu: kolaudačného rozhodnutia verejnou vyhláškou: „Spišské Vlachy-0301KO, Spišské Vlachy Žehra- výstavba V225 pre distribúciu, úprava VN vedenia V 202“ 14.10.2022 29.10.2022 02.11.2022 1665698400
Oznámenia Stavebného úradu: Verejná vyhláška - oznámenie rozhodnutia o prerušení stavebného konania: „Cyklistický chodník Krompachy – Kolinovce - Spišské Vlachy“ 14.10.2022 29.10.2022 02.11.2022 1665698400
Informácia pre voličov k špeciálnemu spôsobu hlasovania 12.10.2022 02.11.2022 1665525600
Verejná vyhláška: Oznámenie o mieste uloženia písomnosti 10.10.2022 25.10.2022 26.10.2022 1665352800
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti 29.09.2022 14.10.2022 17.10.2022 1664402400
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja 29.09.2022 02.11.2022 1664402400
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu Košického samosprávneho kraja 29.09.2022 02.11.2022 1664402400
Oznámenie pre žiadateľov o dotáciu na rok 2023 29.09.2022 04.11.2022 1664402400
Komisia Stavebná - Zápisnica z 21. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 26.09.2022 14.10.2022 1664143200
Verejná vyhláška: Oznámenie o mieste uloženia písomnosti 22.09.2022 07.10.2022 11.10.2022 1663797600
Monitorovacia správa za rok 2022 21.09.2022 11.10.2022 1663711200
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby primátora mesta Spišské Vlachy 13.09.2022 02.11.2022 1663020000
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Mestského zastupiteľstva Spišské Vlachy 13.09.2022 02.11.2022 1663020000
Zápisnica z MsZ - 34. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 31.08.2022 13.09.2022 05.10.2022 1663020000
Komisia Stavebná - Pozvánka na 21. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 09.09.2022 16.09.2022 1662674400
Zápisnica z MsZ - 33. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 24.08.2022 30.08.2022 16.09.2022 1661810400
Pozvánka na MsZ - 34. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 31.08.2022 24.08.2022 09.09.2022 1661292000
Komisia Finančná - Zápisnica z 15. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 23.08.2022 09.09.2022 1661205600
Pozvánka na MsZ - 33. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 24.08.2022 17.08.2022 30.08.2022 1660687200
Zápisnica z MsZ - 32. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 10.08.2022 12.08.2022 27.08.2022 30.08.2022 1660255200
Oznámenia Stavebného úradu: o začatí kolaudačného rozhodnutia na stavbu: „Spišské Vlachy-0301KO, Spišské Vlachy Žehra- výstavba V225 pre distribúciu, úprava VN vedenia V 202“ 10.08.2022 25.08.2022 30.08.2022 1660082400
Zápisnica z MsZ - 31. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 18.07.2022 05.08.2022 30.08.2022 1659650400
Komisia Finančná - Pozvánka na 15. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 03.08.2022 10.08.2022 1659477600
Oznámenie o nastúpení náhradníka za poslanca MsZ v Spišských Vlachoch 03.08.2022 22.09.2022 1659477600
Pozvánka na MsZ - 32. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 10.08.2022 03.08.2022 12.08.2022 1659477600
Zverejnenie elektronickej adresy na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do Miestnej a Okrskovej VK 03.08.2022 18.08.2022 02.11.2022 1659477600
Zverejnenie počtu obyvateľov mesta Spišské Vlachy 02.08.2022 17.08.2022 02.11.2022 1659391200
VZN 0/2022 - Štatút rekreačnej oblasti Za horou 27.07.2022 11.08.2022 22.09.2022 1658872800
Zápisnica z MsZ - 30. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 29.06.2022 26.07.2022 12.08.2022 1658786400
Uznesenia z MsZ - 31. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 18.07.2022 20.07.2022 04.08.2022 09.08.2022 1658268000
Zmena rozpočtu č. 1 20.07.2022 04.08.2022 09.08.2022 1658268000
Oznámenie o menovaní zapisovateľa miestnej volebnej komisie 20.07.2022 02.11.2022 1658268000
Oznámenie o rozsahu výkonu primátora mesta 20.07.2022 02.11.2022 1658268000
Oznámenie o rozsahu výkonu primátora mesta 20.07.2022 02.11.2022 1658268000
Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu 20.07.2022 02.11.2022 1658268000
Komisia Stavebná - Zápisnica z 20. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 18.07.2022 02.08.2022 09.08.2022 1658095200
Verejná vyhláška: Oznámenie o mieste uloženia písomnosti 13.07.2022 28.07.2022 29.07.2022 1657663200
Komisia Finančná - Zápisnica z 14. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 13.07.2022 29.07.2022 1657663200
Pozvánka na MsZ - 31. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 18.07.2022 12.07.2022 21.07.2022 1657576800
Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer): Zverejnenie zámeru zámeny nehnuteľného majetku mesta Spišské Vlachy, na ktorý sa sťahuje prípad hodný osobitného zreteľa 11.07.2022 20.02.2023 1657490400
Uznesenia z MsZ - 30. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 29.06.2022 07.07.2022 29.07.2022 1657144800
Záverečný účet mesta Spišské Vlachy za rok 2021 - schválený 06.07.2022 01.08.2022 1657058400
Komisia Stavebná - Pozvánka na 20. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 29.06.2022 07.07.2022 1656453600
Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer): Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku mesta Spišské Vlachy, na ktorý sa sťahuje prípad hodný osobitného zreteľa 29.06.2022 20.07.2022 1656453600
Výberové konania: na obsadenie funkcie riaditeľ/ka Materskej školy Spišský Hrušov, Spišský Hrušov č. 217, 053 63 Spišský Hrušov 28.06.2022 19.07.2022 20.07.2022 1656367200
Zápisnica z MsZ - 29. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 30.05.2022 28.06.2022 18.07.2022 1656367200
Oznámenia Okresného úradu: O ZVEREJNENÍ STRATEGICKÉHO DOKUMENTU „Územný plán mesta Spišské Vlachy, Zmeny a doplnky č. 4/2021“ 27.06.2022 12.07.2022 18.07.2022 1656280800
Komisia Finančná - Pozvánka na 14. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 24.06.2022 29.06.2022 1656021600
Pozvánka na MsZ - 30. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 29.06.2022 22.06.2022 06.07.2022 1655848800
Oznámenia Okresného úradu: Rozhodnutie - povolenie na uskutočnenie vodnej stavby a osobitné užívanie vôd: "Kanalizácia a ČOV pre 5000 EO v obci Žehra" 22.06.2022 07.07.2022 11.07.2022 1655848800
Verejná vyhláška: Oznámenie o mieste uloženia písomnosti 20.06.2022 05.07.2022 06.07.2022 1655676000
Rozhodnutie predsedu NRSR z 8.júna 2022 o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí a o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov 16.06.2022 02.11.2022 1655330400
Návrh záverečného účtu mesta Spišské Vlachy za rok 2021 13.06.2022 28.06.2022 06.07.2022 1655071200
Oznámenia Stavebného úradu: Verejná vyhláška - oznámenie rozhodnutia o prerušenie stavebného konania: „Cyklistický chodník Krompachy – Kolinovce - Spišské Vlachy“ 13.06.2022 28.06.2022 29.06.2022 1655071200
Verejná vyhláška: Oznámenie o mieste uloženia písomnosti 13.06.2022 28.06.2022 29.06.2022 1655071200
Verejná vyhláška: Oznámenie o mieste uloženia písomnosti 13.06.2022 28.06.2022 29.06.2022 1655071200
Zápisnica z MsZ - 28. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 09.05.2022 13.06.2022 29.06.2022 1655071200
Komisia Kultúrno-školská - Zápisnica z 7. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 06.06.2022 24.06.2022 1654466400
Uznesenia z MsZ - 29. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 30.05.2022 02.06.2022 20.06.2022 1654120800
Verejná vyhláška: Oznámenie o mieste uloženia písomnosti 01.06.2022 16.06.2022 20.06.2022 1654034400
Oznámenia Okresného úradu: Oznámenie a verejná vyhláška o verejnom prerokovaní návrhu Programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie Volovské vrchy na roky 2022 - 2051 01.06.2022 16.06.2022 20.06.2022 1654034400
Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer): Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku mesta Spišské Vlachy, na ktorý sa sťahuje prípad hodný osobitného zreteľa 01.06.2022 06.07.2022 1654034400
Komisia Stavebná - Zápisnica z 19. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 31.05.2022 16.06.2022 1653948000
Komisia Športová - Zápisnica z 7. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 31.05.2022 16.06.2022 1653948000
Komisia Finančná - Zápisnica z 13. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 27.05.2022 11.06.2022 16.06.2022 1653602400
Pozvánka na MsZ - 29. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 30.05.2022 24.05.2022 31.05.2022 1653343200
Oznámenia Stavebného úradu: kolaudačného rozhodnutia verejnou vyhláškou: „Obnova bytového domu 9. mája 20 Spišské Vlachy“ 24.05.2022 08.06.2022 13.06.2022 1653343200
Oznámenia Okresného úradu: o začatí spojeného vodoprávneho konania vo veci vydania stavebného povolenia na stavbu: "Kanalizácia a ČOV 5000 EO v obci Žehra" 24.05.2022 08.06.2022 13.06.2022 1653343200
Komisia Finančná - Pozvánka na 13. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 23.05.2022 27.05.2022 1653256800
Komisia Kultúrno-školská - Pozvánka na 7. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 17.05.2022 24.05.2022 1652738400
Obchodná verejná súťaž: na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom priestorov v Kultúrnom dome na Hviezdoslavovej ul. č. 286/36 v Spišských Vlachoch 16.05.2022 31.05.2022 01.06.2022 1652652000
Uznesenia z MsZ - 28. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 09.05.2022 13.05.2022 31.05.2022 1652392800
Komisia Športová - Pozvánka na 7. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 12.05.2022 24.05.2022 1652306400
Komisia Stavebná - Pozvánka na 19. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 12.05.2022 24.05.2022 1652306400
Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku mesta Spišské Vlachy, na ktorý sa sťahuje prípad hodný osobitného zreteľa 11.05.2022 01.06.2022 1652220000
Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku mesta Spišské Vlachy, na ktorý sa sťahuje prípad hodný osobitného zreteľa 10.05.2022 01.06.2022 1652133600
Pozvánka na MsZ - 28. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 09.05.2022 05.05.2022 11.05.2022 1651701600
VZN 0/2022 - Štatút rekreačnej oblasti Za horou 04.05.2022 19.05.2022 01.06.2022 1651615200
Oznámenia Stavebného úradu: Verejná vyhláška rozhodnutia o umiestnení stavby s názvom „Spišské Vlachy – úprava vedenia VVN a NN“ – líniová stavba 03.05.2022 18.05.2022 23.05.2022 1651528800
Oznámenia Okresného úradu: Program odpadového hospodárstva KSK na roky 2021 - 2025 - rozsah hodnotenia 02.05.2022 12.05.2022 13.05.2022 1651442400
Oznámenia Okresného úradu: OZNÁMENIE O ZVEREJNENÍ ZÁMERU NAVRHOVANEJ ČINNOSTI „Zhodnocovanie neželezných kovov, Spišské Vlachy“ 20.04.2022 12.05.2022 1650405600
Oznámenia Stavebného úradu: návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu: Obnova bytového domu 9. mája 20 Spišské Vlachy 13.04.2022 28.04.2022 29.04.2022 1649800800
Zápisnica z MsZ - 27. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 14.03.2022 05.04.2022 21.04.2022 1649109600
Verejná vyhláška: Oznámenie kolaudačným rozhodnutím: "Obnova bytového domu 9. mája č. 21 Spišské Vlachy" 04.04.2022 19.04.2022 21.04.2022 1649023200
Verejná vyhláška: Oznámenie o mieste uloženia písomnosti 01.04.2022 16.04.2022 19.04.2022 1648764000
Verejná vyhláška: Oznámenie o mieste uloženia písomnosti 01.04.2022 16.04.2022 19.04.2022 1648764000
Oznámenia samosprávy: Zverejnenie údajov o komunálnom odpade mesta Spišské Vlachy za rok 2021 29.03.2022 31.05.2022 01.06.2022 1648504800
Uznesenia z MsZ - 27. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 14.03.2022 22.03.2022 19.04.2022 1647903600
Výberové konania: na pracovné miesto koordinátora a členov miestnej občianskej poriadkovej služby 16.03.2022 30.03.2022 1647385200
Oznámenia Stavebného úradu: o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou: "Cyklistický chodník Krompachy-Kolinovce-Spišské Vlachy" 15.03.2022 30.03.2022 31.03.2022 1647298800
Komisia Stavebná - Zápisnica z 18. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 11.03.2022 30.03.2022 1646953200
Verejná vyhláška: Oznámenie o mieste uloženia písomnosti 08.03.2022 23.03.2022 24.03.2022 1646694000
Komisia Športová - Zápisnica z 6. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 07.03.2022 23.03.2022 1646607600
Pozvánka na MsZ - 27. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 14.03.2022 07.03.2022 17.03.2022 1646607600
Oznámenia KSK: o zverejnení oznámenia o strategickom dokumente: "Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2021-2026" 03.03.2022 18.03.2022 21.03.2022 1646262000
Oznámenia samosprávy: Prehlásenie obce na rok 2022 a výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2021 28.02.2022 31.03.2022 1646002800
Oznámenia samosprávy: Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2021 28.02.2022 31.03.2022 1646002800
Verejná vyhláška: Oznámenie o začatí stavebného konania: „Implementácia GSM-R do siete Železníc Slovenskej republiky, úsek Varín - Košice“ 28.02.2022 15.03.2022 17.03.2022 1646002800
Oznámenia Stavebného úradu: Oznámenie o začatí územného konania: Spišské Vlachy - úprava vedenia VVN a NN - líniová stavba 25.02.2022 12.03.2022 15.03.2022 1645743600
Verejná vyhláška: Zvolanie zhromaždenia vlastníkov poľovných pozemkov poľovného revíru Granč-Petrovce 24.02.2022 03.03.2022 04.03.2022 1645657200
Komisia Športová - Pozvánka na 6. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 23.02.2022 07.03.2022 1645570800
Verejná vyhláška: Oznámenie o mieste uloženia písomnosti 23.02.2022 10.03.2022 14.03.2022 1645570800
Komisia Stavebná - Pozvánka na 18. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 23.02.2022 07.03.2022 1645570800
Výrub drevín / krovia: Oznámenie o začatí konania vo veci vydania rozhodnutia na výrub drevín 23.02.2022 03.03.2022 04.03.2022 1645570800
Výrub drevín / krovia: Oznámenie o začatí konania vo veci vydania rozhodnutia na výrub drevín 23.02.2022 03.03.2022 04.03.2022 1645570800
Oznámenia Stavebného úradu: o začatí kolaudačného konania verejnou vyhláškou: "Obnova bytového domu 9. mája 21 Spišské Vlachy" 16.02.2022 03.03.2022 04.03.2022 1644966000
Schválené rozpočtové opatrenie č. 4/2021 16.02.2022 07.03.2022 1644966000
Rozhodnutie o odvolaní: "Cyklistický chodník Krompachy-Kolinovce-Spišské Vlachy" 11.02.2022 26.02.2022 01.03.2022 1644534000
Oznámenia KSK: Zverejnenie záverečného stanoviska k navrhovanému strategickému dokumentu: „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Košického kraja na roky 2021 -2027“ 09.02.2022 25.02.2022 1644361200
Verejná vyhláška: Oznámenie o mieste uloženia písomnosti 09.02.2022 24.02.2022 25.02.2022 1644361200
Verejná vyhláška: Oznámenie o mieste uloženia písomnosti 09.02.2022 24.02.2022 25.02.2022 1644361200
Oznámenia KSK: Záverečné stanovisko k navrhovanému strategickému dokumentu: "Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK" 08.02.2022 25.02.2022 1644274800
Komisia Sociálna - Zápisnica z 5. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 07.02.2022 25.02.2022 1644188400
Oznámenia Stavebného úradu: Verejná vyhláška - kolaudačné rozhodnutie: Obnova bytového domu 9. mája 19 Spišské Vlachy" 07.02.2022 22.02.2022 25.02.2022 1644188400
Komisia Finančná - Zápisnica z 17. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 02.02.2022 18.02.2022 1643756400
Verejná vyhláška: Oznámenie o mieste uloženia písomnosti 01.02.2022 16.02.2022 17.02.2022 1643670000
Oznámenia samosprávy: Zverejnenie zámeru prenájmu hnuteľného majetku mesta Spišské Vlachy, na ktorý sa vzťahuje prípad hodný osobitného zreteľa 01.02.2022 16.02.2022 23.03.2022 1643670000
Komisia Sociálna - Pozvánka na 4. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 28.01.2022 07.02.2022 1643324400
Verejná vyhláška: Oznámenie o mieste uloženia písomnosti 27.01.2022 11.02.2022 14.02.2022 1643238000
Verejná vyhláška: zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov poľovného revíru "Krompachy" 24.01.2022 31.01.2022 01.02.2022 1642978800
Komisia Stavebná - Zápisnica z 17. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 20.01.2022 07.02.2022 1642633200
Oznámenia Stavebného úradu: Verejná vyhláška - rozhodnutie o umiestnení stavby: „Telekomunikačná sieť Spišské Vlachy“ 20.01.2022 04.02.2022 07.02.2022 1642633200
Zápisnica z MsZ - 26. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 29.12.2021 19.01.2022 07.02.2022 1642546800
Schválený rozpočet mesta Spišské Vlachy na rok 2022 13.01.2022 31.01.2022 1642028400
Oznámenia samosprávy: Výzva na voľby členov Rady školy pri MŠ, SNP 1, 053 61 Spišské Vlachy 12.01.2022 28.01.2022 31.01.2022 1641942000
Oznámenia samosprávy: Výzva na voľby členov Rady školy pri CVČ, Komenského 6, 053 61 Spišské Vlachy 12.01.2022 28.01.2022 31.01.2022 1641942000
Verejná vyhláška: Oznámenie o mieste uloženia písomnosti 11.01.2022 26.01.2022 26.01.2022 1641855600
VZN 1/2013 - Prílohy č. 1, 2, 3 k VZN č. 1/2013 o financovaní ZUŠ, MŠ a školských zariadení - schválené 10.01.2022 26.01.2022 1641769200
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta na I. polrok 2022 10.01.2022 31.01.2022 1641769200
Uznesenia z MsZ - 26. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 29.12.2021 07.01.2022 26.01.2022 1641510000
Komisia Stavebná - Pozvánka na 17. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 05.01.2022 12.01.2022 13.01.2022 1641337200
Pozvánka na MsZ - 26. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 29.12.2021 22.12.2021 03.01.2022 1640127600
Verejná vyhláška: Oznámenie o mieste uloženia písomnosti 21.12.2021 05.01.2022 07.01.2022 1640041200
Zápisnica z MsZ - 25. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 23.11.2021 20.12.2021 07.01.2022 1639954800
Komisia Finančná - Pozvánka na 17. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 17.12.2021 29.12.2021 1639695600
Oznámenia Okresného úradu: Rozhodnutie: Obec Olcnava - nízkouhlíková stratégia - 2030 15.12.2021 30.12.2021 03.01.2022 1639522800
Programový rozpočet mesta Spišské Vlachy na roky 2022-2024 - Návrh 14.12.2021 29.12.2021 14.01.2022 1639436400
Finančný rozpočet mesta Spišské Vlachy na roky 2022-2024 - Návrh 14.12.2021 29.12.2021 14.01.2022 1639436400
Verejná vyhláška: Oznámenie o mieste uloženia písomnosti 13.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 1639350000
Komisia Kultúrno-školská - Zápisnica z 6. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 09.12.2021 29.12.2021 1639004400
VZN 1/2013 - Prílohy č. 1, 2, 3 k VZN č. 1/2013 o financovaní ZUŠ, MŠ a školských zariadení - návrh 03.12.2021 18.12.2021 13.01.2022 1638486000
Vyhláška RÚVZ SNV pre obmedzenie prezenčnej výučby zariadení pre deti a mládež v územnom obvode okresov SNV a Gelnica 02.12.2021 29.12.2021 1638399600
Oznámenia Stavebného úradu: o začatí kolaudačného konania verejnou vyhláškou: „Obnova bytového domu 9. mája č. 19 Spišské Vlachy“ 01.12.2021 16.12.2021 20.12.2021 1638313200
Uznesenia z MsZ - 25. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 23.11.2021 26.11.2021 20.12.2021 1637881200
VSD - Oznámenie o vstupe na pozemok 22.11.2021 22.12.2021 27.12.2021 1637535600
Komisia Kultúrno-školská - Pozvánka na 6. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 18.11.2021 25.11.2021 1637190000
Verejná vyhláška: o oznámení miesta uloženia písomnosti: Výzva na zaplatenie nedoplatku 18.11.2021 07.12.2021 1637190000
Pozvánka na MsZ - 25. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 23.11.2021 18.11.2021 25.11.2021 1637190000
Oznámenia samosprávy: rozhodnutia o predĺžení platnosti stavebného povolenia verejnou vyhláškou 18.11.2021 03.12.2021 07.12.2021 1637190000
Oznámenia samosprávy: o začatí konania vo veci vydania rozhodnutia na výrub drevín 09.11.2021 15.11.2021 15.11.2021 1636412400
Oznámenia KSK: o zverejnení správy o hodnotení strategického dokumentu: Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK do roku 2030 s výhľadom do roku 2050 04.11.2021 25.11.2021 30.11.2021 1635980400
Oznámenie pre žiadateľov o dotáciu na rok 2022 20.10.2021 31.10.2021 03.11.2021 1634680800
Zápisnica z MsZ - 24. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 29.09.2021 19.10.2021 04.11.2021 1634594400
Monitorovacia správa mesta Spišské Vlachy za rok 2021 15.10.2021 30.10.2021 03.11.2021 1634248800
Schválené rozpočtové opatrenie č. 3/2021 15.10.2021 30.10.2021 03.11.2021 1634248800
Rozhodnutie voči odvolaniu, stavba: Cyklistický chodník Krompachy-Kolinovce-Spišské Vlachy 14.10.2021 29.10.2021 03.11.2021 1634162400
Obchodná verejná súťaž: uzatvorenie kúpno-predajnej zmluvy na novovytvorený pozemok - Zahura 1 11.10.2021 25.10.2021 26.10.2021 1633903200
Obchodná verejná súťaž: uzatvorenie kúpno-predajnej zmluvy na novovytvorený pozemok - Zahura 2 11.10.2021 25.10.2021 26.10.2021 1633903200
Komisia Finančná - Zápisnica z 11. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 05.10.2021 25.10.2021 1633384800
Uznesenia z MsZ - 24. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 29.09.2021 05.10.2021 25.10.2021 1633384800
Oznámenia Stavebného úradu: o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia na stavbu: Rekonštrukcia a dobudovanie základnej technickej infraštruktúry 04.10.2021 19.10.2021 25.10.2021 1633298400
Obchodná verejná súťaž: uzatvorenie kúpno-predajnej zmluvy na novovytvorený pozemok - Zahura 1 04.10.2021 25.10.2021 11.10.2021 1633298400
Obchodná verejná súťaž: uzatvorenie kúpno-predajnej zmluvy na novovytvorený pozemok - Zahura 2 04.10.2021 25.10.2021 11.10.2021 1633298400
Obchodná verejná súťaž: uzatvorenie kúpno-predajnej zmluvy na novovytvorený pozemok - Zahura 3 04.10.2021 25.10.2021 11.10.2021 1633298400
Komisia Kultúrno-školská - Zápisnica z 5. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 28.09.2021 15.10.2021 1632780000
Oznámenia Stavebného úradu: Verejná vyhláška: Rozhodnutie o umiestnení stavby: Spišské Vlachy - úprava NN vedenia (AF4-OPT) 24.09.2021 09.10.2021 11.10.2021 1632434400
Komisia Finančná - Pozvánka na 11. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 22.09.2021 04.10.2021 1632261600
Verejná vyhláška: Okresného úradu Spišská Nová Ves - prerušenie vkladu vlastníckeho práva 22.09.2021 07.10.2021 12.10.2021 1632261600
Pozvánka na MsZ - 24 . riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 29.09.2021 22.09.2021 04.10.2021 1632261600
Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer): Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku mesta Spišské Vlachy - Ludrovský 22.09.2021 30.11.2021 1632261600
Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer): Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku mesta Spišské Vlachy - 1.ŠK Tatran 22.09.2021 30.11.2021 1632261600
Verejná vyhláška: Oznámenie verejnou vyhláškou, názov stavby: "Sp. Vlachy - úprava VNN vedenia" 20.09.2021 20.10.2021 25.10.2021 1632088800
Komisia Kultúrno-školská - Pozvánka na 5. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 14.09.2021 27.09.2021 1631570400
Oznámenia Stavebného úradu: Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou - navrhovateľ: V-LAN, s.r.o. 13.09.2021 28.09.2021 11.10.2021 1631484000
Komisia Stavebná - Zápisnica z 16. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 30.08.2021 14.09.2021 20.09.2021 1630274400
Schválené rozpočtové opatrenie č. 2/2021 18.08.2021 20.09.2021 1629237600
Schválené rozpočtové opatrenie č. 1/2021 11.08.2021 20.09.2021 1628632800
Komisia Stavebná - Pozvánka na 16. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 11.08.2021 20.08.2021 1628632800
Oznámenia samosprávy: Oznámenie verejnou vyhláškou o začatí územného konania stavby: "Spišské Vlachy - úprava NN vedenia (AF4-OPT) 05.08.2021 20.08.2021 23.08.2021 1628114400
Zápisnica z MsZ - 23. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 12.07.2021 04.08.2021 20.08.2021 1628028000
Oznámenie o aplikácii hnojovice 27.07.2021 26.08.2021 1627336800
Uznesenia z MsZ - 23. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 12.07.2021 21.07.2021 18.08.2021 1626818400
Obchodná verejná súťaž: Vyhlásenie obchodno-verejnej súťaže na uzatvorenie kúpno-predajnej zmluvy - Dobrá Voľa 19.07.2021 05.08.2021 06.08.2021 1626645600
VZN 2/2020 - Doplnok č. 1 k VZN č. 2/2020 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení 16.07.2021 18.08.2021 1626386400
Záverečný účet mesta Spišské Vlachy za rok 2020 - schválený 15.07.2021 18.08.2021 1626300000
VZN 1/2021 - VZN č. 1/2021 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby 13.07.2021 09.08.2021 1626127200
Komunitný plán sociálnych služieb mesta Spišské Vlachy na obdobie rokov 2021-2031 13.07.2021 09.08.2021 1626127200
Oznámenie VSD o vstupe na pozemok 09.07.2021 03.01.2022 1625781600
Uznesenia z MsZ - 22. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 30.06.2021 09.07.2021 27.07.2021 1625781600
Pozvánka na MsZ - 23. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 12.07.2021 09.07.2021 15.07.2021 1625781600
Oznámenia Okresného úradu: Oznámenie o navrhovanej činnosti: "Obytný súbor Svätý Martin Sp. Podhradie - Etapa III - Obytný súbor II a Občianska vybavenosť 09.07.2021 30.7.2021 03.08.2021 1625781600
Zápisnica z MsZ - 22 . riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 30.06.2021 09.07.2021 27.07.2021 1625781600
Komisia Finančná - Zápisnica z 10. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 08.07.2021 26.07.2021 1625695200
Územný plán: Verejná vyhláška o prerokovaní návrhu Zmeny a doplnku č. 4 Územnoplánovacej dokumentácie mesta Spišské Vlachy 08.07.2021 07.08.2021 19.04.2022 1625695200
Výberové konania: Vyhlásenie o výberovom konaní na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky ZŠ Komenského 6, Spišské Vlachy 30.06.2021 19.07.2021 26.07.2021 1625004000
Komisia Finančná - Pozvánka na 10. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 23.06.2021 29.06.2021 08.07.2021 1624399200
Pozvánka na MsZ - 22. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 30.06.2021 22.06.2021 01.07.2021 1624312800
Komisia Stavebná - Zápisnica z 15. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 15.06.2021 01.07.2021 1623708000
VZN 2/2020 - Doplnok č. 1 k VZN o určení výšky mesač. príspevku na čiast. úhradu N spojených s činnosťou škôl a školských zariadení 14.06.2021 24.06.2021 16.07.2021 1623621600
Plán kontrolnej činnosti HKM Spišské Vlachy na 2. polrok 2021 14.06.2021 01.07.2021 1623621600
Návrh záverečného účtu mesta Spišské Vlachy za rok 2020 14.06.2021 25.06.2021 15.07.2021 1623621600
VZN 0/2021 - VZN o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby x/2021 - návrh 11.06.2021 22.06.2021 01.07.2021 1623362400
Komisia Sociálna - Zápisnica z 4. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 11.06.2021 21.06.2021 1623362400
Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Spišské Vlachy na obdobie rokov 2021-2031 11.06.2021 22.06.2021 01.07.2021 1623362400
Verejná vyhláška: Oznámenie o umiestnení stavby: „INS_FTTH_SN_KRMP_01_Spišské Vlachy“ – líniová stavba 10.06.2021 25.06.2021 01.07.2021 1623276000
CERTIFIKÁT o množstve triedeného komunálneho odpadu za rok 2020 03.06.2021 26.01.2022 1622671200
Komisia Športová - Zápisnica z 5. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 02.06.2021 21.06.2021 1622584800
Komisia Sociálna - Pozvánka na 4. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 27.05.2021 08.06.2021 1622066400
Komisia Stavebná - Pozvánka na 15. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 26.05.2021 08.06.2021 1621980000
Výberové konania: Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky CVČ, Komenského 6, Spišské Vlachy 24.05.2021 10.06.2021 11.06.2021 1621807200
Zápisnica z MsZ - 21. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 28.04.2021 20.05.2021 14.06.2021 1621461600
Komisia Športová - Pozvánka na 5. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 19.05.2021 27.05.2021 1621375200
Verejná vyhláška: Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov 18.05.2021 13.06.2021 21.06.2021 1621288800
Oznámenie o ukončení aplikácie hnojovice 07.05.2021 19.05.2021 1620338400
Komisia Stavebná - Zápisnica z 14. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 05.05.2021 21.05.2021 1620165600
Komisia Kultúrno-školská - Zápisnica z 4. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 05.05.2021 21.05.2021 1620165600
Oznámenie o aplikácii hnojovice 04.05.2021 19.05.2021 1620079200
Uznesenia z MsZ - 21. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 28.04.2021 04.05.2021 21.05.2021 1620079200
Pozvánka na MsZ - 21. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 28.04.2021 21.04.2021 30.04.2021 1618956000
Komisia Stavebná - Pozvánka na 14. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 20.04.2021 28.04.2021 1618869600
Komisia Kultúrno-školská - Pozvánka na 26.04.2021. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 19.04.2021 28.04.2021 1618783200
Zverejnenie oznámenia o zámere navrhovanej činnosti: "Kanalizácia a ČOV pre 5000 EO v obci Žehra" 19.04.2021 10.05.2021 12.05.2021 1618783200
Oznámenia Stavebného úradu: Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou - navrhovateľ Slovak Telecom, a.s. 19.03.2021 06.04.2021 12.04.2021 1616108400
Výrub drevín / krovia: Oznámenie o začatí konania vo veci vydania rozhodnutia na výrub drevín 15.03.2021 22.03.2021 1615762800
Verejná vyhláška: Správa o hodnotení strategického dokumentu a návrhu strategického dokumentu „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Košického kraja na roky 2021-2027“ 11.03.2021 12.04.2021 1615417200
Výberové konania: Výzva na doplňujúce voľby do Rady školy pri ZŠ Komenského 6, Spišské Vlachy 11.03.2021 20.04.2021 1615417200
Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí nepožiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkov 05.03.2021 10.05.2021 1614898800
Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí do 30.6.2019 nepožiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkov 05.03.2021 10.05.2021 1614898800
Územné rozhodnutie o umiestnení stavby: "Cyklistický chodník Krompachy-Kolinovce-Spišské Vlachy" 05.03.2021 24.03.2021 1614898800
OZNAM - na ochranu seniorov pred podvodným konaním v súvislosti so sčítaním obyvateľstva a ochorením COVID 19 05.03.2021 21.06.2021 1614898800
Programový rozpočet mesta Spišské Vlachy na rok 2021 - schválený 04.03.2021 04.03.2021 1614812400
Oznam k sčítaniu obyvateľov 04.03.2021 06.04.2021 1614812400
Územné rozhodnutie o umiestnení stavby: "Cyklistický chodník Krompachy-Kolinovce-Spišské Vlachy" 01.03.2021 16.03.2021 05.03.2021 1614553200
Verejná vyhláška: o zverejnení oznámenia o začatí obstarávania Zmeny a doplnky č. 4 Územnoplánovacej dokumentácie mesta Spišské Vlachy 26.02.2021 02.06.2021 1614294000
Oznámenia samosprávy: Prehlásenie obce na rok 2021 a výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020 25.02.2021 26.04.2021 1614207600
Oznámenia samosprávy: Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2020 25.02.2021 26.04.2021 1614207600
Komisia Stavebná - Zápisnica z 13. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 24.02.2021 11.03.2021 17.03.2021 1614121200
Komisia Sociálna - Zápisnica z 3. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 24.02.2021 17.03.2021 1614121200
Zápisnica z MsZ - 20. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 03.02.2021 18.02.2021 08.03.2021 1613602800
OZNAM - informácia k uplatneniu zníženia, resp. odpustenia poplatku za komunálny odpad na rok 2021 15.02.2021 28.02.2021 01.03.2021 1613343600
Verejná vyhláška: Vyhlásenie obchodno-verejnej súťaže na uzatvorenie kúpno-predajnej zmluvy - Zahura 08.02.2021 08.03.2021 1612738800
Uznesenia z MsZ - 20. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 03.02.2021 08.02.2021 01.03.2021 1612738800
Rozhodnutie: Zmeny a doplnky č. 4 Územného plánu mesta Spišské Podhradie 05.02.2021 20.02.2021 25.02.2021 1612479600
Správa Hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly č. 1/2021 05.02.2021 20.02.2021 05.02.2021 1612479600
Komisia Sociálna - Pozvánka na 3. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 04.02.2021 16.02.2021 1612393200
Komisia Stavebná - Pozvánka na 13. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 04.02.2021 16.02.2021 1612393200
Verejná vyhláška: Oznámenie o začatí územného konania na zmenu územného rozhodnutia - Cyklistický chodník Krompachy-Kolinovce-Spišské Vlachy 03.02.2021 18.02.2021 25.02.2021 1612306800
Komisia Športová - Zápisnica z 4. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 02.02.2021 20.02.2021 1612220400
Verejná vyhláška: Výzva pre vlastníkov a užívateľov pozemkov 01.02.2021 18.02.2021 1612134000
Pozvánka na MsZ - 20. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 03.02.2021 29.01.2021 16.02.2021 1611874800
Stanovisko mesta k otvorenému listu primátorovi mesta 27.01.2021 08.03.2021 1611702000
ZVEREJNENIE OZNÁMENIA O ROZSAHU HODNOTENIA STRATEGICKÉHO DOKUMENTU „Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK do roku 2030, s výhľadom do roku 2050“ 25.01.2021 16.02.2021 1611529200
Štatistické zisťovanie o domácom a výjazdovom cestovnom ruchu 23.01.2021 06.04.2021 1611356400
Komisia Športová - Pozvánka na 4. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 20.01.2021 01.02.2021 1611097200
VZN 1/2013 - Schválené - VZN 1/2013 - Prílohy č. 1, 2, 3 k VZN č. 1/2013 o financovaní ZUŠ, MŠ a školských zariadení - na rok 2021 19.01.2021 16.02.2021 1611010800
Zápisnica z MsZ - 19.. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 30.12.2020 18.01.2021 04.02.2021 1610924400
Komisia Finančná - Zápisnica z 9. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 15.01.2021 03.02.2021 1610665200
Schválené rozpočtové opatrenie č. 3/2020 08.01.2021 03.02.2021 1610060400
Schválený rozpočet mesta Spišské Vlachy na rok 2021 08.01.2021 08.03.2021 1610060400
Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer): Zverejnenie zámeru vzájomnej zámeny nehnuteľného majetku Mesta Spišské Vlachy, na ktorý sa vzťahuje prípad hodný osobitného zreteľa 05.01.2021 25.02.2021 1609801200
Uznesenia z MsZ - 19. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 30.12.2020 05.01.2021 03.02.2021 1609801200
Zápisnica z MsZ - 18. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 02.12.2020 23.12.2020 13.01.2021 1608678000
Pozvánka na MsZ - 19. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 30.12.2020 22.12.2020 05.01.2021 1608591600
Komisia Finančná - Pozvánka na 9. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 21.12.2020 05.01.2021 1608505200
VZN 5/2019 - Dodatok č. 1 VZN č. 5/2019 o miestnych daniach na území mesta Spišské Vlachy 15.12.2020 03.02.2021 1607986800
Návrh finančného rozpočtu mesta Spišské Vlachy na roky 2021 - 2023 14.12.2020 29.12.2020 04.01.2021 1607900400
Návrh programového rozpočtu mesta Spišské Vlachy na roky 2021 - 2023 14.12.2020 29.12.2020 04.01.2021 1607900400
Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer): Zverejnenie zámeru vzájomnej zámeny nehnuteľného majetku mesta Spišské Vlachy, na ktorý sa vzťahuje prípad hodný osobitného zreteľa 09.12.2020 13.01.2021 1607468400
Uznesenia z MsZ - 18. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 02.12.2020 09.12.2020 05.01.2021 1607468400
Verejná vyhláška: Verejná vyhláška- upovedomenie o odvolaní a lehota na vyjadrenie 07.12.2020 22.12.2020 23.12.2020 1607295600
Komisia Stavebná - Zápisnica z 12. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 03.12.2020 23.12.2020 1606950000
Verejná vyhláška: Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti 01.12.2020 16.12.2020 23.12.2020 1606777200
Návrh plánu kontrolnej činnosti HKM na 1. polrok 2021 27.11.2020 11.01.2021 1606431600
VZN 1/2013 - Prílohy č. 1, 2, 3 k VZN č. 1/2013 o financovaní ZUŠ, MŠ a školských zariadení - návrh na rok 2021 25.11.2020 09.12.2020 04.01.2021 1606258800
Pozvánka na MsZ - 18. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 02.12.2020 25.11.2020 10.12.2020 1606258800
Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer): Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku mesta Spišské Vlachy 24.11.2020 04.01.2021 1606172400
VZN 1/2013 - Prílohy č. 1, 2, 3 k VZN č. 1/2013 o financovaní ZUŠ, MŠ a školských zariadení - návrh 20.11.2020 04.12.2020 05.01.2021 1605826800
Výberové konania: Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky ZUŠ, Komenského 6, Spišské Vlachy 18.11.2020 02.12.2020 03.12.2020 1605654000
Komisia Stavebná - Pozvánka na 12. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 18.11.2020 01.12.2020 1605654000
Zápisnica z MsZ - 17. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 28.10.2020 09.11.2020 25.11.2020 1604876400
Zverejnenie žiadosti o vydanie zmeny povolenia prevádzky Farma ošípaných 05.11.2020 20.11.2020 25.11.2020 1604530800
Výberové konania: na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Základnej školy, Komenského 6, Spišské Vlachy 03.11.2020 18.11.2020 21.11.2020 1604358000
Uznesenia z MsZ - 17. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 28.10.2020 30.10.2020 18.11.2020 1604012400
Obchodná verejná súťaž: na prenájom priestorov v Požiarnej zbrojnici 30.10.2020 16.11.2020 18.11.2020 1604012400
Obchodná verejná súťaž: na uzatvorenie kúpno-predajnej zmluvy - kotolňa 30.10.2020 16.11.2020 18.11.2020 1604012400
Komisia Stavebná - Zápisnica z 11. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 27.10.2020 18.11.2020 1603753200
Pozvánka na MsZ - 17. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 28.10.2020 22.10.2020 30.10.2020 1603317600
VZN 5/2019 - Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 5/2019 o miestnych daniach na území mesta Spišské Vlachy 21.10.2020 02.11.2020 23.12.2020 1603231200
Komisia Stavebná - Pozvánka na 11. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 20.10.2020 27.10.2020 1603144800
Monitorovacia správa 2020 mesta Spišské Vlachy 14.10.2020 09.11.2020 1602626400
Zápisnica z MsZ - 16. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 30.09.2020 14.10.2020 30.10.2020 1602626400
Verejná vyhláška: OZNAM - podanie žiadosti o dotáciu na rok 2021 pre FO a PO - termín do 30.10.2020 13.10.2020 30.10.2020 05.11.2020 1602540000
Schválené rozpočtové opatrenie č. 2/2020 12.10.2020 09.11.2020 1602453600
Verejná vyhláška: Oznámenie o strategickom dokumente „Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK do roku 2030, s výhľadom do roku 2050“ 08.10.2020 27.10.2020 1602108000
Verejná vyhláška: Rozhodnutie o umiestnení stavby: "Bystrany - vodovod, kanalizácia a ČOV" 07.10.2020 22.10.2020 27.10.2020 1602021600
Komisia Finančná - Zápisnica z 8. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 06.10.2020 27.10.2020 1601935200
Verejné obstarávanie - výzvy: Minibus (Tatran) 02.10.2020 17.10.2020 13.10.2020 1601589600
Uznesenia z MsZ - 16. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 30.09.2020 30.09.2020 27.10.2020 1601416800
Komisia Finančná - Pozvánka na 8. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 28.09.2020 02.10.2020 1601244000
Pozvánka na MsZ - 16. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 30.09.2020 23.09.2020 02.10.2020 1600812000
Zápisnica z MsZ - 15. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 07.09.2020 22.09.2020 14.10.2020 1600725600
Komisia Stavebná - Zápisnica z 10. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 17.09.2020 06.10.2020 1600293600
Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer): Zverejnenie zámeru prenájmu motorového vozidla vo vlastníctve mesta Spišské Vlachy, na ktorý sa vzťahuje prípad hodný osobitného zreteľa 16.09.2020 04.01.2021 1600207200
Obchodná verejná súťaž: Vyhlásenie obchodno-verejnej súťaže na uzatvorenie kúpno-predajnej zmluvy - Zahura 11.09.2020 28.09.2020 30.09.2020 1599775200
Uznesenia z MsZ - 15. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 07.09.2020 10.09.2020 02.10.2020 1599688800
Oznámenia Okresného úradu: Oznámenie - Zmeny a doplnky č. 2/2020 Územného plánu mesta Krompachy 09.09.2020 24.09.2020 28.09.2020 1599602400
Pozvánka na MsZ - 15. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 07.09.2020 03.09.2020 09.09.2020 1599084000
Oznámenie o aplikácii hnojovice 02.09.2020 27.10.2020 1598997600
Komisia Stavebná - Pozvánka na 10. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 02.09.2020 22.09.2020 1598997600
Zápisnica z MsZ - 14. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 12.08.2020 26.08.2020 22.09.2020 1598392800
VZN 1/2013 - Prílohy č. 1,2,3 k VZN 1/2013 o financovaní ZUŠ, MŠ a školských zariadení - schválené 26.08.2020 28.09.2020 1598392800
VZN 1/2013 - Doplnok č. 1 k VZN č. 1/2013 o financovaní ZUŠ, MŠ a školských zariadení zriadených na území mesta Spišské Vlachy 26.08.2020 28.09.2020 1598392800
Informácie o triedení a recyklácii papiera 26.08.2020 27.10.2020 1598392800
ÚVZ - Odporúčame dodržiavajte zásadu ROR (rúško-odstup-ruky) 26.08.2020 18.11.2020 1598392800
Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer): Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku mesta Spišské Vlachy na ktorý sa vzťahuje prípad hodný osobitného zreteľa 24.08.2020 20.10.2020 1598220000
Komisia Finančná - Zápisnica z 7. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 19.08.2020 09.09.2020 1597788000
Uznesenia z MsZ - 14. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 12.08.2020 19.08.2020 09.09.2020 1597788000
Tlačová správa - sčítanie obyvateľov, domov a bytov - Košický samosprávny kraj 18.08.2020 04.01.2021 1597701600
Komisia Stavebná - Zápisnica z 9. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 18.08.2020 09.09.2020 1597701600
VZN 2/2020 - VZN č. 2/2020 o určení výšky mesač. príspevku na čiastoč. úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišské Vlachy 18.08.2020 28.09.2020 1597701600
Verejné obstarávanie - výzvy: OVS - Pozemok par. č. 5694/28, par. r. „C“ – trvalý trávnatý porast o výmere 162 m² 17.08.2020 07.09.2020 09.09.2020 1597615200
Pozvánka na MsZ - 14. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 12.08.2020 04.08.2020 13.08.2020 1596492000
Komisia Stavebná - Pozvánka na 9. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 31.07.2020 06.08.2020 1596146400
Komisia Finančná - Pozvánka na 7. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 30.07.2020 06.08.2020 1596060000
VZN 1/2013 - Návrh Doplnku k VZN č. 1/2013 o financovaní ZUŠ, MŠ a školských zariadení zriadených na území mesta Spišské Vlachy 28.07.2020 06.08.2020 13.08.2020 1595887200
VZN 1/2013 - Návrh príloh č. 1, 2, 3 k VZN č. 1/2013 o financovaní ZUŠ, MŠ a školských zar. zriadených na území mesta Spišské Vlachy 28.07.2020 06.08.2020 13.08.2020 1595887200
Podanie požiadaviek, návrhov a podnetov na tvorbu CP na rok 2020/2021 - do 15.08.2020 27.07.2020 15.08.2020 26.08.2020 1595800800
Zápisnica z MsZ - 13. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 20.07.2020 27.07.2020 18.08.2020 1595800800
Uznesenia z MsZ - 13. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 20.07.2020 21.07.2020 18.08.2020 1595282400
VZN 0/2020 - Návrh VZN o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišské Vlachy 17.07.2020 02.08.2020 13.08.2020 1594936800
Pozvánka na MsZ - 13. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 20.07.2020 17.07.2020 21.07.2020 1594936800
Zápisnica z MsZ - 12. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 30.06.2020 14.07.2020 27.07.2020 1594677600
Schválené rozpočtové opatrenie č. 1/2020 09.07.2020 27.07.2020 1594245600
Záverečný účet mesta Spišské Vlachy za rok 2019 - schválené 09.07.2020 27.07.2020 1594245600
Uznesenia z MsZ - 12. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 30.06.2020 08.07.2020 27.07.2020 1594159200
Komisia Finančná - Zápisnica z 6. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 03.07.2020 13.08.2020 1593727200
Zápisnica z MsZ - 11. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 17.06.2020 01.07.2020 17.07.2020 1593554400
VZN 1/2020 - VZN č. 1/2020 Zmeny a doplnky č. 3/2019 Územného plánu mesta Spišské Vlachy - schválené 30.06.2020 30.07.2020 04.08.2020 1593468000
Likvidácia majetku priamym predajom - ponukové konanie 29.06.2020 30.9.2020 01.10.2020 1593381600
Oznámenia KSK: Zverejnenie záverečného stanoviska: "Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja" 25.06.2020 10.07.2020 13.07.2020 1593036000
Obchodná verejná súťaž: Vyhlásenie obchodno-verejnej súťaže na uzatvorenie kúpno-predajnej zmluvy - Zahura 0 24.06.2020 27.07.2020 1592949600
Obchodná verejná súťaž: Vyhlásenie obchodno-verejnej súťaže na uzatvorenie kúpno-predajnej zmluvy - Zahura 1 24.06.2020 27.07.2020 1592949600
Obchodná verejná súťaž: Vyhlásenie obchodno-verejnej súťaže na uzatvorenie kúpno-predajnej zmluvy - Zahura 2 24.06.2020 27.07.2020 1592949600
Obchodná verejná súťaž: Vyhlásenie obchodno-verejnej súťaže na uzatvorenie kúpno-predajnej zmluvy - Zahura 3 24.06.2020 27.07.2020 1592949600
Obchodná verejná súťaž: Vyhlásenie obchodno-verejnej súťaže na uzatvorenie kúpno-predajnej zmluvy - Zahura 4 24.06.2020 27.07.2020 1592949600
Obchodná verejná súťaž: Vyhlásenie obchodno-verejnej súťaže na uzatvorenie kúpno-predajnej zmluvy - Zahura 5 24.06.2020 27.07.2020 1592949600
Komisia Športová - Zápisnica z 3. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 23.06.2020 08.07.2020 09.07.2020 1592863200
Uznesenia z MsZ - 11. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 17.06.2020 23.06.2020 09.07.2020 1592863200
Pozvánka na MsZ - 12. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 30.06.2020 22.06.2020 02.07.2020 1592776800
Komisia Finančná - Pozvánka na 6. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 17.06.2020 26.06.2020 1592344800
Komisia Stavebná - Zápisnica z 8. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 12.06.2020 26.06.2020 1591912800
Návrh záverečného účtu mesta Spišské Vlachy za rok 2019 12.06.2020 09.07.2020 1591912800
Komisia Športová - Pozvánka na 3. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 11.06.2020 19.06.2020 1591826400
Pozvánka na MsZ - 11. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 17.06.2020 10.06.2020 22.06.2020 1591740000
Návrh plánu kontrolnej činnosti HKM Spišské Vlachy na 2. polrok 2020 08.06.2020 02.07.2020 1591567200
Verejná vyhláška: Oznámenie o začatí územného konania: "Bystrany-vodovod, kanalizácia a ČOV", líniová stavba 01.06.2020 25.06.2020 26.06.2020 1590962400
CERTIFIKÁT o množstve triedeného komunálneho odpadu za rok 2019 27.05.2020 26.06.2020 1590530400
Komisia Stavebná - Pozvánka na 8. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 26.05.2020 04.06.2020 1590444000
Oznámenia Okresného úradu: Strategický dokument: " Plán rozvoja verej. vodovodov a verej. kanalizácií pre územie Košického kraja na roky 2021 - 2027" 20.05.2020 12.06.2020 1589925600
Územný plán: Návrh VZN - Zmeny a doplnku č. 3/2019 Územného plánu mesta 14.05.2020 29.05.2020 26.06.2020 1589407200
Štafetový beh THE RUN - sa presúva na budúci rok 06.05.2020 26.06.2020 1588716000
Správna recyklácia a triedenie PLASTOV - článok 06.05.2020 26.08.2020 1588716000
Verejná vyhláška: Rozhodnutie o povolení na uskutočnení vodnej stavby: "Rozšírenie vodovodnej siete na ulici Slobody" 05.05.2020 20.5.2020 28.05.2020 1588629600
Výzva na predloženie cenovej ponuky: "Modernizácia odborných učební ZŠ Spišské Vlachy" 09.04.2020 24.04.2020 28.04.2020 1586383200
Zápisnica z MsZ - 10. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 18.03.2020 08.04.2020 28.04.2020 1586296800
VZN 4/2013 - Doplnok č. 4 o poskytovaní sociálnych služieb - schválené 02.04.2020 28.04.2020 1585778400
VZN 1/2013 - Prílohy č. 1,2,3 k VZN 1/2013 o financovaní ZUŠ, MŠ a školských zariadení - schválené 01.04.2020 28.04.2020 1585692000
Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer): Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku mesta Spišské Vlachy na ktorý sa vzťahuje prípad hodný osobitného zreteľa 30.03.2020 26.06.2020 1585519200
Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer): Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku mesta Spišské Vlachy na ktorý sa vzťahuje prípad hodný osobitného zreteľa 30.03.2020 26.06.2020 1585519200
Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer): Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku mesta Spišské Vlachy na ktorý sa vzťahuje prípad hodný osobitného zreteľa 30.03.2020 26.06.2020 1585519200
Obchodná verejná súťaž: Vyhlásenie obchodno-verejnej súťaže na uzatvorenie kúpno-predajnej zmluvy 30.03.2020 06.05.2020 1585519200
Oznámenie o vykonávaní kontroly a orezávania konárov 25.03.2020 30.04.2020 06.05.2020 1585090800
Verejná vyhláška: Zverejnenie územného rozhodnutia stavby: „Implementácia GSM-R do siete ŽSR, úsek Varín – Košice“ 25.03.2020 14.04.2020 1585090800
Uznesenia z MsZ - 10. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 18.03.2020 25.03.2020 09.04.2020 1585090800
Komisia Stavebná - Zápisnica z 7. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 19.03.2020 06.04.2020 1584572400
OZNAM - zber konárov z jarného upratovania - odložené na neurčito 18.03.2020 25.03.2020 1584486000
Mimoriadna zmena cestovných poriadkov od 16.03.2020 - 27.03.2020 17.03.2020 06.04.2020 1584399600
Komisia Sociálna - Zápisnica z 2. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 13.03.2020 06.04.2020 1584054000
OZNAM Eurobus - Zavedenie prázdninového režimu v prímestskej autobusovej doprave 13.03.2020 06.04.2020 1584054000
Pozvánka na MsZ - 10. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 18.03.2020 12.03.2020 25.03.2020 1583967600
Dôležitý oznam ÚPSVaR Krompachy - Zmena termínu kontaktu klientov 11.03.2020 06.05.2020 1583881200
Verejná vyhláška: rozšírenie vodovodnej siete na ulici Slobody 11.03.2020 25.03.2020 30.03.2020 1583881200
Usmernenie hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením COVID-19 04.03.2020 25.05.2020 1583276400
Odpovede na najčastejšie otázky súvisiace s ochorením COVID-19 04.03.2020 25.05.2020 1583276400
Odporúčania pre ľudí prichádzajúcich z oblastí výskytu ochorenia COVID-19 04.03.2020 25.05.2020 1583276400
VZN 4/2013 - Návrh Doplnku č. 4 k VZN č. 4/2013 o poskytovaní soc. služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby 03.03.2020 16.03.2020 09.04.2020 1583190000
Výsledky volieb do NR SR podľa jednotlivých okrskov v Spišských Vlachoch 02.03.2020 17.03.2020 17.03.2020 1583103600
Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2019 26.02.2020 06.04.2020 1582671600
VZN 1/2013 - Návrh príloh č. 1, 2, 3 k VZN č. 1/2013 o financovaní ZUŠ, MŠ a školských zar. zriadených na území mesta Spišské Vlachy 26.02.2020 12.03.2020 09.04.2020 1582671600
Komisia Stavebná - Pozvánka na 7. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 19.02.2020 02.03.2020 1582066800
Schválené rozpočtové opatrenie č. 3/2019 19.02.2020 16.03.2020 1582066800
Oznámenie o návrhu strategického dokumentu: „Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja“ 10.02.2020 16.03.2020 1581289200
Informácie k projektu: Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v meste Spišské Vlachy 07.02.2020 08.10.2020 1581030000
Komisia Stavebná - Zápisnica z 6. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 07.02.2020 26.02.2020 1581030000
Komisia Sociálna - Pozvánka na 2. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 06.02.2020 17.02.2020 1580943600
Komisia Stavebná - Pozvánka na 6. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 22.01.2020 30.01.2020 1579647600
Zápisnica z MsZ - 9. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 30.12.2019 15.01.2020 03.02.2020 1579042800
Obchodná verejná súťaž: Vyhlásenie obchodno-verejnej súťaže na predaj pozemku - Fabiniho č. 1 13.01.2020 03.02.2020 1578870000
Obchodná verejná súťaž: Vyhlásenie obchodno-verejnej súťaže na predaj pozemku - Fabiniho č. 2 13.01.2020 03.02.2020 1578870000
Obchodná verejná súťaž: Vyhlásenie obchodno-verejnej súťaže na predaj pozemku - Fabiniho č. 3 13.01.2020 03.02.2020 1578870000
Rozpočet mesta Spišské Vlachy na roky 2020 - 2022 - schválený 08.01.2020 03.02.2020 1578438000
Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer): Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku mesta Spišské Vlachy na ktorý sa vzťahuje prípad hodný osobitného zreteľa 07.01.2020 26.03.2020 1578351600
Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer): Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku mesta Spišské Vlachy na ktorý sa vzťahuje prípad hodný osobitného zreteľa 07.01.2020 26.03.2020 1578351600
Uznesenia z MsZ - 9. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 30.12.2019 07.01.2020 27.01.2020 1578351600
Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer): Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku mesta Spišské Vlachy na ktorý sa vzťahuje prípad hodný osobitného zreteľa 07.01.2020 26.03.2020 1578351600
Verejná vyhláška: Pozvánka na zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov 02.01.2020 17.01.2020 1577919600
Výberové konania: Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Materskej školy na ul. SNP 1 02.01.2020 27.01.2020 1577919600
Fond na podporu umenia - nákup nových kníh do knižnice 30.12.2019 24.02.2020 1577660400
Pozvánka na MsZ - 9. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 30.12.2019 23.12.2019 02.01.2020 1577055600
Verejná vyhláška: Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania: "Implementácia GSM-R do siete ŽSR, úsek Varín - Košice" 20.12.2019 17.01.2020 1576796400
Verejná vyhláška: o priamom predaji nehnuteľných vecí k. ú. Krompachy 20.12.2019 03.02.2020 1576796400
Verejná vyhláška: Stavebné povolenie: "Rekonštrukcia a dobudovanie základnej technickej infraštruktúry" 20.12.2019 17.01.2020 1576796400
Povinnosť registrácie pre všetkých chovateľov ošípaných - upozornenie 20.12.2019 13.02.2020 1576796400
Zápisnica z MsZ - 8. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 27.11.2019 19.12.2019 07.01.2020 1576710000
Komisia Športová - Zápisnica z 2. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 17.12.2019 02.01.2020 1576537200
VZN 7/2019 - VZN mesta Spišské Vlachy o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi na území mesta Spišské Vlachy 17.12.2019 07.01.2020 1576537200
Cestovný poriadok pre autobusové linky platný od 15.12.2019 17.12.2019 13.02.2020 1576537200
Oznámenie - elektronická adresa na doručenie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do okrskových volebných komisií pre voľby do NR SR 10.12.2019 02.03.2020 1575932400
VZN 5/2019 - VZN mesta Spišské Vlachy o miestnych daniach na území mesta Spišské Vlachy - schválené 10.12.2019 07.01.2020 1575932400
VZN 6/2019 - VZN mesta Spišské Vlachy o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 10.12.2019 07.01.2020 1575932400
Obchodná verejná súťaž: Obchodná verejná súťaž - nájom poľnohospodárskych pozemkov č. 1 09.12.2019 30.12.2019 1575846000
Obchodná verejná súťaž: Obchodná verejná súťaž - nájom poľnohospodárskych pozemkov č. 2 09.12.2019 30.12.2019 1575846000
Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer): Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku mesta Spišské Vlachy na ktorý sa vzťahuje prípad hodný osobitného zreteľa 09.12.2019 07.01.2020 1575846000
Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer): Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku mesta Spišské Vlachy na ktorý sa vzťahuje prípad hodný osobitného zreteľa 09.12.2019 07.01.2020 1575846000
Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer): Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku mesta Spišské Vlachy na ktorý sa vzťahuje prípad hodný osobitného zreteľa 09.12.2019 07.01.2020 1575846000
Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer): Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku mesta Spišské Vlachy na ktorý sa vzťahuje prípad hodný osobitného zreteľa 09.12.2019 07.01.2020 1575846000
Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer): Zverejnenie zámeru vzájomnej zámeny nehnuteľného majetku mesta Spišské Vlachy, na ktorý sa vzťahuje prípad hodný osobitného zreteľa 09.12.2019 07.01.2020 1575846000
Uznesenia z MsZ - 8. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 27.11.2019 06.12.2019 23.12.2019 1575586800
Komisia Stavebná - Zápisnica z 5. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 04.12.2019 23.12.2019 1575414000
Komisia Športová - Pozvánka na 2. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 04.12.2019 22.12.2019 1575414000
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Spišské Vlachy na 1. polrok 2020 02.12.2019 30.12.2019 1575241200
Oznámenie o utvorení volebných okrskov a určenie volebných miestností pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 29.11.2019 02.03.2020 1574982000
Komisia Finančná - Zápisnica z 5. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 28.11.2019 23.12.2019 1574895600
Pozvánka na MsZ - 8. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 27.11.2019 20.11.2019 28.11.2019 1574204400
Verejná vyhláška: Pozvánka na zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov 18.11.2019 02.12.2019 1574031600
Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb do NR SR 13.11.2019 02.03.2020 1573599600
Informácia pre voliča k voľbám do NR SR 2020 13.11.2019 02.03.2020 1573599600
Komisia Finančná - Pozvánka na 5. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 12.11.2019 22.12.2019 1573513200
Finančný rozpočet mesta Spišské Vlachy na roky 2020 - 2022 11.11.2019 22.11.2019 23.12.2019 1573426800
VZN 0/2019 - Návrh VZN mesta Spišské Vlachy o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 11.11.2019 26.11.2019 10.12.2019 1573426800
Programový rozpočet mesta Spišské Vlachy na roky 2020 - 2022 11.11.2019 22.11.2019 23.12.2019 1573426800
VZN 0/2019 - Návrh VZN mesta Spišské Vlachy o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi na území mesta Spišské Vlachy 11.11.2019 26.11.2019 10.12.2019 1573426800
Oznámenie o začatí konania vo veci vydania rozhodnutia na výrub drevín 11.11.2019 19.11.2019 22.11.2019 1573426800
VZN 0/2019 - VZN mesta Spišské Vlachy o miestnych daniach na území mesta Spišské Vlachy 11.11.2019 26.11.2019 10.12.2019 1573426800
Oznámenia samosprávy: Projekt - Novostavba materskej školy v meste Spišské Vlachy 04.11.2019 19.11.2019 22.12.2019 1572822000
Výberové konania: Obsadenie pracovného miesta, alebo na dohodu o pracovnej činnosti „Vodiča traktora“ 29.10.2019 13.11.2019 19.11.2019 1572303600
Územné rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby „Cyklisticky chodník Krompachy-Kolinovce-Spišské Vlachy 25.10.2019 09.11.2019 12.11.2019 1571954400
Oznámenie o poskytnutí dotácie na rok 2020 21.10.2019 14.11.2019 1571608800
Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku mesta Spišské Vlachy 14.10.2019 02.12.2019 1571004000
Zápisnica z MsZ - 7. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 03.10.2019 11.10.2019 18.11.2019 1570744800
Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania - verejná vyhláška 10.10.2019 25.10.2019 08.11.2019 1570658400
Oznámenie verejnou vyhláškou: stavba - rekonštrukcia a úprava VN vedenia, k. ú. Spišské Vlachy, Žehra 09.10.2019 08.11.2019 10.12.2019 1570572000
Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou: "Rekonštrukcia a dobudovanie základnej technickej infraštruktúry" 09.10.2019 25.10.2019 30.10.2019 1570572000
Uznesenia z MsZ - 7. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 03.10.2019 09.10.2019 18.11.2019 1570572000
Komisia Stavebná - Zápisnica z 4. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 08.10.2019 30.10.2019 1570485600
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk: "Výstavba detského ihriska v meste Spišské Vlachy" 30.09.2019 22.12.2019 1569794400
Pozvánka na MsZ - 7. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 03.10.2019 30.09.2019 04.10.2019 1569794400
Monitorovacia správa 2019 mesta Spišské Vlachy 25.09.2019 14.10.2019 1569362400
Schválené rozpočtové opatrenie č. 2/2019 25.09.2019 14.10.2019 1569362400
Komisia Finančná - Zápisnica z 4. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 25.09.2019 14.10.2019 1569362400
Oznámenie o prejazde cez mesto Spišské Vlachy externou firmou 25.09.2019 30.09.2019 02.10.2019 1569362400
Výrub drevín / krovia: Oznámenie o začatí konania vo veci vydania rozhodnutia na výrub drevín 20.09.2019 30.09.2019 01.10.2019 1568930400
Uznesenia z MsZ - 6. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 11.09.2019 20.09.2019 09.10.2019 1568930400
Zápisnica z MsZ - 6. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 11.09.2019 20.09.2019 09.10.2019 1568930400
VZN 4/2019 - o určení školského obvodu ZŠ mesta Spišské Vlachy - schválené 18.09.2019 09.10.2019 1568757600
Komisia Stavebná - Pozvánka na 4. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 18.09.2019 27.09.2019 1568757600
Oznam pre daňovníkov 16.09.2019 01.10.2019 30.10.2019 1568584800
Výzva na predloženie ponuky: "Výstavba detského ihriska v meste Spišské Vlachy" 16.09.2019 22.12.2019 1568584800
Oznámenie o aplikácii hnojovice 13.09.2019 27.09.2019 1568325600
Komisia Kultúrno-školská - Zápisnica z 3. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 10.09.2019 27.09.2019 1568066400
Komisia Finančná - Pozvánka na 4. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 06.09.2019 12.09.2019 1567720800
Verejná vyhláška: o prerokovaní návrhu Zmeny a doplnku č. 3/2019 Územnoplánovacej dokumentácie mesta Spišské Vlachy 05.09.2019 19.09.2019 23.09.2019 1567634400
Pozvánka na MsZ - 6. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 11.09.2019 04.09.2019 12.09.2019 1567548000
Územný plán: Zmeny a doplnky č. 3/2019 03.09.2019 30.10.2019 1567461600
Fond na podporu umenia podporil projekt mestskej knižnice: "Knihy sú nemí učitelia" 26.08.2019 30.10.2019 1566770400
Verejná vyhláška: Pozvánka na zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov dňa 06.08.2019 26.08.2019 06.09.2019 09.09.2019 1566770400
Komisia Kultúrno-školská - Pozvánka na 3. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 26.08.2019 02.09.2019 1566770400
Verejná vyhláška: Oznámenie o začatí konania vo veci vydania rozhodnutia na výrub drevín 14.08.2019 02.09.2019 1565733600
Oznámenie k rozsahu hodnotenia strategického dokumentu: "Plán udržateľnej mobility KSK" 29.07.2019 08.08.2019 14.08.2019 1564351200
VZN 3/2019 - VZN o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spoj. s činnosťou škôl a škol.zariadení - schválené 17.07.2019 01.08.2019 07.08.2019 1563314400
Územný plán: Územný plán: Zmeny a doplnky č. 3/2019 17.07.2019 03.09.2019 1563314400
Komisia Finančná - Zápisnica z 3. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 16.07.2019 01.08.2019 1563228000
Záverečný účet mesta Spišské Vlachy za rok 2018 - schválený 15.07.2019 01.08.2019 1563141600
Schválené rozpočtové opatrenie č. 1/2019 15.07.2019 01.08.2019 1563141600
Zápisnica z MsZ - 5. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 26.06.2019 12.07.2019 01.08.2019 1562882400
Výberové konania: Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Základnej školy SNP 13 Spišské Vlachy 10.07.2019 20.08.2019 21.08.2019 1562709600
Uznesenia z MsZ - 5. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 26.06.2019 08.07.2019 01.08.2019 1562536800
Európske zisťovanie o zdraví - EHIS Štatistickým úradom v meste Spišské Vlachy 02.07.2019 30.10.2019 1562018400
Komisia Stavebná - Zápisnica z 3. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 01.07.2019 16.07.2019 1561932000
Komisia Finančná - Pozvánka na 3. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 24.06.2019 03.07.2019 1561327200
Pozvánka na MsZ - 5. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 26.06.2019 19.06.2019 01.07.2019 1560895200
Výsledky volieb do EP 2019 13.06.2019 28.06.2019 10.07.2019 1560376800
Oznámenia Okresného úradu: Oznámenie o strategickom dokumente: Plán udržateľnej mobility KSK 13.06.2019 01.07.2019 1560376800
Komisia Stavebná - Pozvánka na 3. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 12.06.2019 20.06.2019 1560290400
Návrh plánu kontrolnej činnosti HKM na 2. polrok 2019 07.06.2019 15.07.2019 1559858400
Zápisnica z MsZ - 4. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 22.05.2019 07.06.2019 12.07.2019 1559858400
VZN 2/2019 - VZN č. 2/2019 Zmeny a doplnky č. 2/2017 Územného plánu mesta Spišské Vlachy 06.06.2019 08.07.2019 16.07.2019 1559772000
Návrh Záverečného účtu mesta Spišské Vlachy za rok 2018 06.06.2019 15.07.2019 1559772000
Výzva k podávaniu návrhov na verejné ocenenia Košického samosprávneho kraja 05.06.2019 31.07.2019 05.08.2019 1559685600
Komisia Kultúrno-školská - Zápisnica z 2. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 03.06.2019 20.06.2019 1559512800
VZN 0/2019 - Návrh VZN o určení výšky mesačného príspevku na čiast. úhradu N spojených s činnosťou škôl, šk. zariadení 30.05.2019 09.06.2019 14.06.2019 1559167200
VZN 0/2019 - Návrh VZN o určení školského obvodu ZŠ mesta Spišské Vlachy 30.05.2019 09.06.2019 14.06.2019 1559167200
Africký mor ošípaných - upozornenie 29.05.2019 30.10.2019 1559080800
Obchodná verejná súťaž: Vyhlásenie obchodno-verejnej súťaže na predaj pozemku Zahura č. 1 27.05.2019 15.06.2019 26.06.2019 1558908000
Obchodná verejná súťaž: Vyhlásenie obchodno-verejnej súťaže na predaj pozemku Zahura č. 2 27.05.2019 15.06.2019 26.06.2019 1558908000
Obchodná verejná súťaž: Vyhlásenie obchodno-verejnej súťaže na predaj pozemku Zahura č. 3 27.05.2019 15.06.2019 26.06.2019 1558908000
Verejná vyhláška: Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku mesta Spišské Vlachy 27.05.2019 11.06.2019 14.06.2019 1558908000
Uznesenia z MsZ - 4. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 22.05.2019 27.05.2019 20.06.2019 1558908000
VZN 1/2019 - VZN o podmienkach poskytovania dotácií PO a FO - podnikateľom na území mesta Spišské Vlachy - schválené 24.05.2019 13.06.2019 1558648800
VZN 1/2013 - Prílohy č. 1, 2, 3 k VZN č. 1/2013 k financovaní ZUŠ, MŠ a školských zariadení - schválené 24.05.2019 13.06.2019 1558648800
Rozpočet mesta Spišské Vlachy na roky 2019 - 2021 - schválené 24.05.2019 20.06.2019 1558648800
Komisia Finančná - Zápisnica z 2. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 23.05.2019 10.06.2019 1558562400
Výberové konania: Výberové konanie na pracovné miesto koordinátora a člena miestnej občianskej poriadkovej služby 22.05.2019 03.06.2019 1558476000
Územný plán: o zverejnení oznámenia o začatí obstarávania Zmeny a doplnku č. 3/2019 Územnoplánovacej dokumentácie mesta Spišské Vlachy 17.05.2019 17.06.2019 19.09.2019 1558044000
Komisia Kultúrno-školská - Pozvánka na 2. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 15.05.2019 24.05.2019 1557871200
Pozvánka na MsZ - 4. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 22.05.2019 15.05.2019 24.05.2019 1557871200
Komisia Finančná - Pozvánka na 2. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 13.05.2019 24.05.2019 1557698400
Návrh programového rozpočtu mesta Spišské Vlachy na roky 2019 - 2021 07.05.2019 16.05.2019 27.05.2019 1557180000
Návrh finančného rozpočtu mesta Spišské Vlachy na roky 2019 - 2021 07.05.2019 16.05.2019 27.05.2019 1557180000
VZN 1/2019 - Návrh VZN - Zmeny a doplnky č. 2/2017 Územného plánu mesta Spišské Vlachy 06.05.2019 15.05.2019 06.06.2019 1557093600
Územný plán: Schválené zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu mesta Spišské Vlachy 06.05.2019 09.09.2019 1557093600
Zápisnica z MsZ - 3. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 10.04.2019. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 10.04.2019 26.04.2019 15.05.2019 1556229600
Verejná vyhláška: Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov formou verejnej vyhlášky, upozornenie 24.04.2019 15.05.2019 27.05.2019 1556056800
Verejná vyhláška: Oznámenie o strategickom dokumente: Zmeny a doplnky č. 3 UP mesta Spišské Podhradie 24.04.2019 09.05.2019 10.05.2019 1556056800
Verejná vyhláška: Oznámenie o strategickom dokumente: Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja 24.04.2019 09.05.2019 10.05.2019 1556056800
VZN 1/2018 - Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2018 - schválený 18.04.2019 03.05.2019 09.05.2019 1555538400
Informácia o začatí konania 17.04.2019 29.04.2019 14.05.2019 1555452000
Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer): Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku mesta Spišské Vlachy na ktorý sa vzťahuje prípad hodný osobitného zreteľa 15.04.2019 30.04.2019 27.05.2019 1555279200
Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer): Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku mesta Spišské Vlachy na ktorý sa vzťahuje prípad hodný osobitného zreteľa 15.04.2019 30.04.2019 27.05.2019 1555279200
Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer): Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku mesta Spišské Vlachy na ktorý sa vzťahuje prípad hodný osobitného zreteľa 15.04.2019 30.04.2019 27.05.2019 1555279200
Komisia Stavebná - Zápisnica z 2. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 15.04.2019 09.05.2019 1555279200
Uznesenia z MsZ - 3. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 10.04.2019 15.04.2019 09.05.2019 1555279200
Komisia Finančná - Zápisnica z 1. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 05.04.2019 29.04.2019 1554415200
Oznámenie - Elektronická adresa na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu - voľby do Európskeho parlamentu 05.04.2019 27.05.2019 1554415200
Jarné upratovanie v meste Spišské Vlachy 05.04.2019 29.04.2019 1554415200
Výsledky 2. kola volieb prezidenta SR zo dňa 30.03.2019 v meste Spišské Vlachy 04.04.2019 17.04.2019 1554328800
Pozvánka na MsZ - 3. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 10.04.2019 03.04.2019 17.04.2019 1554242400
Verejná vyhláška: Oznámenie - Názov stavby: Rekonštrukcia V110 kV č. 6714, 6785 Danišovce-ES Rudňany - Kaľava 02.04.2019 02.05.2019 09.05.2019 1554156000
Komisia Stavebná - Pozvánka na 2. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 28.03.2019 17.04.2019 1553727600
Ochrana lesov pred požiarmi 28.03.2019 27.05.2019 1553727600
Oznámenie - elektronická adresa na doručenie oznámení o delegovaní člena a náhradníka pre voľby do Európskeho parlamentu 2019 26.03.2019 27.05.2019 1553554800
Verejná vyhláška: Oznámenie Územného rozhodnutia o umiestnení stavby - Rozšírenie optickej siete SWAN KE, s.r.o. 26.03.2019 10.04.2019 17.04.2019 1553554800
VZN 1/2019 - Návrh VZN č. 1/2019 o podmienkach poskytovania dotácií PO a FO - pdonikateľom na území mesta Spišské Vlachy 26.03.2019 05.04.2019 18.04.2019 1553554800
Výsledky 1. kola volieb prezidenta SR zo dňa 16.03.2019 v meste Spišské Vlachy 25.03.2019 17.04.2019 1553468400
VZN 1/2013 - Návrh príloh č. 1, 2, 3 k VZN č. 1/2013 20.03.2019 04.04.2019 18.04.2019 1553036400
Oznámenie - prevoz hnojovice externou firmou 19.03.2019 25.03.2019 1552950000
Verejná vyhláška: Výzva pre vlastníkov a užívateľov pozemkov - športové podujatie: Finále SP v 3D lukostreľbe SLA3D 15.03.2019 01.04.2019 02.04.2019 1552604400
Verejná vyhláška: Výzva pre vlastníkov a užívateľov pozemkov - športové podujatie: MSR v terénnej a 3D lukostreľbe SLZ 15.03.2019 01.04.2019 02.04.2019 1552604400
Verejná vyhláška: Výzva pre vlastníkov a užívateľov pozemkov - športové podujatie I. kolo Pohára KSK v 3D lukostreľbe 15.03.2019 01.04.2019 02.04.2019 1552604400
Zabezpečenie priebehu volieb a ochrana osobných údajov voličov, volebné komisie a kandidátov 15.03.2019 27.05.2019 1552604400
Zber konárov v meste Spišské Vlachy 14.03.2019 01.04.2019 1552518000
Verejná vyhláška: Oznámenie -Rozhodnutie o predĺžení platnosti územného rozhodnutia pre navrhovateľa: NASES, Trnava 14.03.2019 29.03.2019 01.04.2019 1552518000
Verejná vyhláška: Oznámenie o stavebnom povolení pre navrhovateľa: EL PRO KAN, s.r.o., Vranov n/Topľou 14.03.2019 29.03.2019 01.04.2019 1552518000
Verejná vyhláška: Oznámenie o začatí konania vo veci vydania rozhodnutia na výrub drevín 13.03.2019 21.03.2019 25.03.2019 1552431600
Schválené rozpočtové opatrenie č. 6/2018 13.03.2019 17.04.2019 1552431600
22. marec - Svetový deň vody - bezplatná analýza pitnej vody 13.03.2019 25.03.2019 1552431600
Oznam Daňového úradu SNV o možnosti podať DP na MsÚ Krompachy 11.03.2019 25.03.2019 1552258800
Oznámenie o aplikácii hnojovice firma Agro Spišské Vlachy 11.03.2019 25.03.2019 1552258800
Verejná vyhláška: Oznámenie o začatí konania vo veci vydania rozhodnutia na výrub drevín 07.03.2019 15.03.2019 18.03.2019 1551913200
Zápisnica z MsZ - 2. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 27.02.2019 07.03.2019 25.03.2019 1551913200
Uznesenia z MsZ - 2. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 27.02.2019 06.03.2019 25.03.2019 1551826800
Schválený Program odpadového hospodárstva mesta Spišské Vlachy na roky 2016 - 2020 05.03.2019 20.03.2019 25.03.2019 1551740400
VZN 1/2018 - Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2018 ktorým sa vyhradzujú miesta a ustanovujú podmienky na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane 04.03.2019 14.03.2019 17.04.2019 1551654000
Komisia Kultúrno-školská - Zápisnica z 1. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 01.03.2019 15.03.2019 1551394800
Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním 28.02.2019 25.03.2019 1551308400
Komisia Športová - Zápisnica z 1. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 25.02.2019 10.03.2019 1551049200
Oznámenie o utvorení volebných okrskov a určenie volebných miestností pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019 25.02.2019 27.05.2019 1551049200
Komisia Kultúrno-školská - Pozvánka na 1. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 22.02.2019 26.02.2019 05.03.2019 1550790000
Kandidáti na prezidenta SR - 16.03.2019 20.02.2019 01.04.2019 1550617200
Pozvánka na MsZ - 2. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 27.02.2019 19.02.2019 06.03.2019 05.03.2019 1550530800
Komisia Športová - Pozvánka na 1. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 13.02.2019 28.02.2019 21.02.2019 1550012400
Komisia Finančná - Pozvánka na 1. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 13.02.2019 28.02.2019 21.02.2019 1550012400
Verejná vyhláška: Verejná vyhláška: Spišské Vlachy-0301 KO, optické pripojenie Spišské Vlachy - Žehra-výstavba V225 pre distribúciu, úprava VN vedenia V 202 11.02.2019 26.02.2019 01.03.2019 1549839600
Informácia pre občana iného členského štátu Európskej únie 07.02.2019 27.05.2019 1549494000
Komisia Sociálna - Zápisnica z 1. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 05.02.2019 21.02.2019 1549321200
Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu 04.02.2019 27.05.2019 1549234800
Informácia pre voliča - Voľby do Európskeho parlamentu 04.02.2019 27.05.2019 1549234800
Usmernenie RVPS SNV o postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu v centrálnom registri hospodárskych zvierat 04.02.2019 21.03.2019 1549234800
Verejná vyhláška: Verejná vyhláška - stavba: Realizácia optických sietí, Klaster SpV-1 Spišské Vlachy 30.01.2019 08.02.2019 21.02.2019 1548802800
Oznámenie o utvorení volebných okrskov a určenie volebných miestností pre voľby prezidenta SR 2019 30.01.2019 01.04.2019 1548802800
Oznámenie - elektronická adresa na doručenie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do okrskových komisií pre voľby prezidenta SR 30.01.2019 01.04.2019 1548802800
Oznámenie - elektronická adresa na doručovaní žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu 30.01.2019 01.04.2019 1548802800
Komisia Sociálna - Pozvánka na 1. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 25.01.2019 09.02.2019 04.02.2019 1548370800
Oznámenie o začatí konania vo veci vydania rozhodnutia na výrub drevín 21.01.2019 29.01.2019 07.02.2019 1548025200
Schválené rozpočtové opatrenie č. 4/2018 18.01.2019 13.02.2019 1547766000
Schválené rozpočtové opatrenie č. 5/2018 18.01.2019 13.02.2019 1547766000
Výzva na predloženie ponuky : "Novostavba materskej školy v meste Spišské Vlachy" 17.01.2019 13.02.2019 1547679600
Voľby prezidenta SR - informácia pre voliča 16.01.2019 31.01.2019 01.04.2019 1547593200
Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb prezidenta SR 16.01.2019 01.04.2019 1547593200
Komisia Stavebná - Zápisnica z 1. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 15.01.2019 30.01.2019 04.02.2019 1547506800
Zápisnica z MsZ - 1. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 27.12.2018 10.01.2019 25.01.2019 04.02.2019 1547074800
Uznesenia z MsZ - 1. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 27.12.2018 07.01.2019 22.01.2019 04.02.2019 1546815600
Komisia Stavebná - Pozvánka na 1. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 03.01.2019 09.01.2019 10.01.2019 1546470000
Pozvánka na MsZ - 1. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 27.12.2018 20.12.2018 04.01.2019 03.01.2019 1545260400
Zápisnica z MsZ - Ustanovujúce MsZ. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 05.12.2018 17.12.2018 10.01.2019 1545001200
Návrh plánu kontrolnej činnosti HKM na 1. polrok 2019 14.12.2018 31.12.2018 04.02.2019 1544742000
Pozvánka na verejné prerokovanie Správy o hodnotení činnosti "Chov ošípaných – zefektívnenie prevádzky, farma ošípaných Spišské Vlachy“ 13.12.2018 09.01.2019 1544655600
Verejná vyhláška: ZVEREJNENIE SPRÁVY O HODNOTENÍ NAVRHOVANEJ ČINNOSTI: „Chov ošípaných – zefektívnenie prevádzky, farma ošípaných Spišské Vlachy“ 10.12.2018 10.01.2019 1544396400
SAD Prešov informuje cestujúcich o zmene cestovných poriadkov platných od 09.12.2018 10.12.2018 03.01.2019 1544396400
Cestovný poriadok 2018/2019 - Eurobus SNV - požiadavky 10.12.2018 03.01.2019 1544396400
Pozvánka na MsZ - Ustanovujúce zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 05.12.2018 28.11.2018 05.12.2018 07.12.2018 1543359600
Oznam RVPS SNV o povinnosti registrácie chovu ošípaných v centrálnom registri hospodárskych zvierat 20.11.2018 10.03.2019 1542668400
Stanovisko mestskej volebnej komisie k článku: Neuveriteľné konanie vo voľbách 19.11.2018 09.01.2019 1542582000
Zápisnica z MsZ - 49. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 31.10.2018 19.11.2018 17.12.2018 1542582000
VZN 1/2013 - Schválené prílohy č. 1, 2, 3 k VZN č. 1/2013 k financovaní ZUŠ, MŠ a školských zariadení 13.11.2018 28.11.2018 03.01.2019 1542063600
Výsledky volieb do orgánov samosprávy mesta Spišské Vlachy 12.11.2018 03.01.2019 1541977200
Uznesenia z MsZ - 49. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 31.10.2018 09.11.2018 17.12.2018 1541718000
Zabezpečenie priebehu volieb a ochrana osobných údajov voličov, volebné komisie a kandidátov 09.11.2018 12.11.2018 1541718000
Stanovisko k právnym službám 31.10.2018 03.01.2019 1540940400
Jesenné upratovanie v meste Spišské Vlachy od 29.10.2018 - 09.11.2018 26.10.2018 10.11.2018 13.11.2018 1540504800
Zápisnica z MsZ - 48. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 10.10.2018 26.10.2018 27.11.2018 1540504800
Pozvánka na MsZ - 49. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 31.10.2018 23.10.2018 02.11.2018 1540245600
Dochádzka poslancov MsZ vo volebnom období 2014-2018 za rok 2017, 2018 do 30.09.2018 18.10.2018 27.11.2018 1539813600
VZN 1/2018 - VZN č. 1/2018 ktorým sa vyhradzujú miesta a ustanovujú podmienky na umiestňovanie volebných plagátov 16.10.2018 31.10.2018 02.11.2018 1539640800
Oznámenie o poskytnutí dotácie na rok 2019 15.10.2018 30.10.2018 02.11.2018 1539554400
Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer): Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku mesta Spišské Vlachy, na ktorý sa vzťahuje prípad hodný osobitného zreteľa 15.10.2018 06.11.2018 1539554400
Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer): Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku mesta Spišské Vlachy, na ktorý sa vzťahuje prípad hodný osobitného zreteľa 15.10.2018 06.11.2018 1539554400
Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer): Vyhlásenie obchodno-verejnej súťaže na priestory kotolne 15.10.2018 06.11.2018 1539554400
Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer): Vyhlásenie obchodno-verejnej súťaže na priestory požiarnej zbrojnice 15.10.2018 06.11.2018 1539554400
Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer): Oznámenie mesta Spišské Vlachy o priamom predaji 15.10.2018 06.11.2018 1539554400
Uznesenia z MsZ - 48. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 10.10.2018 15.10.2018 02.11.2018 1539554400
VZN 1/2013 - Návrh príloh č. 1, 2, 3 k VZN č. 1/2013 o financovaní ZUŠ, MŠ a školsk. zariadení 12.10.2018 27.10.2018 02.11.2018 1539295200
Komisia Finančno-hospodárska - Zápisnica z 24. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 11.10.2018 26.10.2018 02.11.2018 1539208800
Komisia Finančno-hospodárska - Pozvánka na 24. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 05.10.2018 09.10.2018 11.10.2018 1538690400
Monitorovacia správa 2018 mesta Spišské Vlachy 03.10.2018 06.11.2018 1538517600
Pozvánka na MsZ - 48. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 10.10.2018 03.10.2018 11.10.2018 1538517600
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Mestského zastupiteľstva v Spišských Vlachoch 26.09.2018 12.11.2018 1537912800
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby primátora mesta Spišské Vlachy 26.09.2018 12.11.2018 1537912800
Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru 24.09.2018 11.10.2018 1537740000
Volebná kampaň kandidátov v obci do 5 000 obyvateľov 20.09.2018 12.11.2018 1537394400
Verejná vyhláška: Územné rozhodnutie "Rozšírenie vodovodných rozvodov na ul. Slobody" 20.09.2018 05.10.2018 08.10.2018 1537394400
VZN 1/2018 - Návrh VZN č. 1/2018 ktorým sa vyhradzujú miesta a ustanovujú podmienky na umiestňovanie volebných plagátov 13.09.2018 24.09.2018 17.10.2018 1536789600
Verejná vyhláška: Oznámenie o začatí konania vo veci vydania rozhodnutia na výrub drevín - František Uhrín 11.09.2018 19.09.2018 24.09.2018 1536616800
Oznámenie o utvorení volebných okrskov, volebných miestností a zapisovateľov okrskových volebných komisií - Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018 06.09.2018 12.11.2018 1536184800
Zverejnenie elektronickej adresy na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka - voľby 2018 28.08.2018 12.11.2018 1535407200
Verejná vyhláška: Zverejnenie zámeru navrhovanej činnosti: Areál Agroštít Farma Spišské Vlachy, s.r.o. - Pivovar 28.08.2018 18.09.2018 24.09.2018 1535407200
Komisia Stavebno-plánovacia - Zápisnica z 24. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 28.08.2018 12.09.2018 24.09.2018 1535407200
Verejná vyhláška: začatie územného konania - Rozšírenie optickej siete SWAN KE,s.r.o.,Sp. Hrušov, Vítkovce, Bystrany, Spišské Vlachy 21.08.2018 21.09.2018 24.09.2018 1534802400
Zverejnenie počtu obyvateľov mesta Spišské Vlachy - Voľby do orgánov samosprávy obcí 16.08.2018 12.11.2018 1534370400
Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu - voľby do orgánov samosprávy obcí 16.08.2018 12.11.2018 1534370400
Oznámenie o rozsahu výkonu primátora mesta - voľby do orgánov samosprávy obcí 16.08.2018 12.11.2018 1534370400
Oznámenie o menovaní zapisovateľa miestnej volebnej komisie - voľby do orgánov samosprávy obcí 16.08.2018 12.11.2018 1534370400
Komisia Stavebno-plánovacia - Pozvánka na 25. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 14.08.2018 29.08.2018 03.09.2018 1534197600
Verejná vyhláška: Priamy predaj nehnuteľného majetku v k. ú. Spišské Vlachy 13.08.2018 07.09.2018 11.09.2018 1534111200
Okresné riaditeľstvo HaZZ SNV vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru 02.08.2018 17.08.2018 27.08.2018 1533160800
Zápisnica z MsZ - 46. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 28.06.2018 - nekonalo sa 01.08.2018 15.08.2018 16.08.2018 1533074400
Zápisnica z MsZ - 45. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 05.06.2018 - nekonalo sa 01.08.2018 15.08.2018 16.08.2018 1533074400
Ambulantná pohotovostná služba od 01.07.2018 24.07.2018 08.08.2018 11.09.2018 1532383200
Rozpočtové opatrenie č. 1/2018 24.07.2018 27.08.2018 1532383200
Záverečný účet mesta za rok 2017 - schválený 24.07.2018 27.08.2018 1532383200
Zápisnica z MsZ - 47. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 10.07.2018 24.07.2018 15.08.2018 1532383200
Uznesenia z MsZ - 47. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 10.07.2018 20.07.2018 04.08.2018 15.08.2018 1532037600
Aktualizácia komunitného plánu sociálnych služieb na roky 2011 - 2018 (2020) 18.07.2018 02.08.2018 15.08.2018 1531864800
Verejná vyhláška: Zverejnenie záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu: Územný plán obce Žehra - koncept 18.07.2018 02.08.2018 03.08.2018 1531864800
Komisia Finančno-hospodárska - Zápisnica z 23. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 16.07.2018 31.07.2018 01.08.2018 1531692000
Oznámenie o nastúpení náhradníka za poslanca Mestského zastupiteľstva v Spišských Vlachoch 11.07.2018 26.07.2018 27.07.2018 1531260000
Komisia Stavebno-plánovacia - Zápisnica z 24. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 11.07.2018 11.08.2018 12.08.2018 1531260000
Komisia Stavebno-plánovacia - Pozvánka na 24. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 09.07.2018 09.08.2018 10.08.2018 1531087200
Verejná vyhláška: Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania: "Rozšírenie vodovodných rozvodov na ul. Slobody" 04.07.2018 19.07.2018 24.07.2018 1530655200
Oznámenia o nastúpení náhradníkov za poslancov MsZ v Spišských Vlachoch 04.07.2018 19.07.2018 27.07.2018 1530655200
Verejná vyhláška: Verejná vyhláška - územné rozhodnutie o umiestnení stavby pre navrhovateľa: VSD, a.s., Košice 04.07.2018 19.07.2018 24.07.2018 1530655200
Pozvánka na MsZ - 47. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 10.07.2018 03.07.2018 10.07.2018 26.07.2018 1530568800
Pozvánka na MsZ - 46. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 28.06.2018 21.06.2018 02.07.2018 1529532000
Komisia Finančno-hospodárska - Pozvánka na 4. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 20.06.2018 30.06.2018 27.06.2018 1529445600
Návrh záverečného účtu mesta Spišské Vlachy za rok 2017 13.06.2018 02.08.2018 1528840800
Verejná vyhláška: Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe 08.06.2018 28.06.2018 09.07.2018 1528408800
,,NÁVRH“ AKTUALIZÁCIE KOMUNITNÉHO PLÁNU SOCIÁLNYCH SLUŽIEB na roky 2011 – 2018 (2020) 01.06.2018 16.06.2018 18.07.2018 1527804000
Návrh plánu kontrolnej činnosti HKM Spišské Vlachy na 2. polrok 2018 01.06.2018 18.06.2018 01.08.2018 1527804000
Verejná vyhláška: Zverejnenie rozsahu pre hodnotenie vplyvov navrhovanej činnosti: Chov ošípaných - zefektívnenie prevádzky, farma ošípaných Spišské Vlachy 31.05.2018 14.06.2018 19.06.2018 1527717600
Verejná vyhláška: stavba: Spišské Vlachy 0301KO, optické pripojenie Spišské Vlachy - Žehra 29.05.2018 13.06.2018 19.06.2018 1527544800
Pozvánka na MsZ - 45. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 05.06.2018 29.05.2018 08.06.2018 1527544800
Komisia Sociálna - Pozvánka na 7. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 28.05.2018 12.06.2018 1527458400
Zápisnica z MsZ - 44_. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 10.05.2018 24.05.2018 19.06.2018 1527112800
Verejná vyhláška: Zverejnenie záverečného stanoviska k navrhovanému strategickému dokumentu: Program odpadového hospodárstva KSK 2016 - 2020 21.05.2018 05.06.2018 19.06.2018 1526853600
Uznesenia z MsZ - 44_1. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 10.05.2018 21.05.2018 08.06.2018 1526853600
Uznesenia z MsZ - 44. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 10.05.2018 21.05.2018 08.06.2018 1526853600
Verejná vyhláška: Zverejnenie rozhodnutia k oznámeniu o strategickom dokumente: "Regionálna integrovaná územná stratégia KSK - zmena" 03.05.2018 18.05.2018 22.05.2018 1525298400
Pozvánka na MsZ - 44. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 10.05.2018 03.05.2018 10.05.2018 14.05.2018 1525298400
Verejná vyhláška: Zverejnenie strategického dokumentu a konceptu: Územný plán obce Žehra 02.05.2018 23.05.2018 24.05.2018 1525212000
Komisia Stavebno-plánovacia - Zápisnica z 24. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 24.04.2018 04.05.2018 14.05.2018 1524520800
Petícia proti zámeru rozšírenia chovu ošípaných na farme Spišské Vlachy 16.04.2018 02.05.2018 11.09.2018 1523829600
Komisia Stavebno-plánovacia - Pozvánka na 24. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 13.04.2018 23.04.2018 14.05.2018 1523570400
Komisia Sociálna - Pozvánka na 6. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 10.04.2018 20.04.2018 14.05.2018 1523311200
Komisia Stavebno-plánovacia - Pozvánka na 23. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 05.04.2018 11.04.2018 13.04.2018 1522879200
Zápisnica z MsZ - 43. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 07.03.2018 22.03.2018 01.04.2018 14.05.2018 1521673200
Komisia Kultúrno-športovo-vzdelávacia - Zápisnica z 19. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 21.03.2018 31.03.2018 05.04.2018 1521586800
Harmonogram procesu aktualizácie KPSS Mesta Spišské Vlachy na roky 2011-2018 (2020) 19.03.2018 03.04.2018 19.06.2018 1521414000
Obchodná verejná súťaž: Vyhlásenie VOS na priestory v požiarnej zbrojnici 15.03.2018 03.04.2018 03.04.2018 1521068400
Chov ošípaných - zefektívnenie prevádzky, farma ošípaných Spišské Vlachy 15.03.2018 05.04.2018 11.04.2018 1521068400
VZN 4/2013 - Doplnok č. 3 k VZN č. 4/2013 o poskytovaní sociálnych služieb 14.03.2018 24.03.2018 06.06.2018 1520982000
Uznesenia z MsZ - 43. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 07.03.2018 14.03.2018 25.03.2018 14.05.2018 1520982000
Komisia Kultúrno-športovo-vzdelávacia - Pozvánka na 19. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 13.03.2018 15.03.2018 26.03.2018 1520895600
Povinnosť registrácie včelárov 13.03.2018 28.03.2018 14.05.2018 1520895600
VZN 1/2013 - Prílohy č. 1,2,3 k VZN 1/2013 13.03.2018 29.03.2018 27.08.2018 1520895600
Rozpočet mesta Spišské Vlachy na roky 2018 - 2020 13.03.2018 27.08.2018 1520895600
Komisia Finančno-hospodárska - Zápisnica z 22. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 07.03.2018 17.03.2018 26.03.2018 1520377200
Distribúcia elektriny - prerušenie: Oznam - prerušenie dodávky elektrickej energie dňa 12.03.2018 02.03.2018 12.03.2018 26.03.2018 1519945200
Pozvánka na MsZ - 43. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 07.03.2018 28.02.2018 07.03.2018 12.03.2018 1519772400
Komisia Finančno-hospodárska - Pozvánka na 22. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 22.02.2018 04.03.2018 12.03.2018 1519254000
Verejná vyhláška: Modernizácia železničnej trate: Žilina-Košice, úsek trate Poprad-Tatry - predĺženie platnosti rozhodnutia 21.02.2018 08.03.2018 12.03.2018 1519167600
Verejná vyhláška: Zverejnenie oznámenia o strategickom dokumente: Územný plán mesta Spišské Vlachy, zmeny a doplnky 1/2017 21.02.2018 07.03.2018 12.03.2018 1519167600
Návrh rozpočtu mesta Spišské Vlachy na roky 2018 - 2020 20.02.2018 07.03.2018 26.03.2018 1519081200
Návrh programového rozpočtu mesta Spišské Vlachy na roky 2018 - 2020 20.02.2018 07.03.2018 26.03.2018 1519081200
Komisia Stavebno-plánovacia - Zápisnica z 22. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 19.02.2018 01.03.2018 26.03.2018 1518994800
VZN 1/2013 - Návrh príloh č. 1, 2 , 3 k VZN č. 1/2013 19.02.2018 06.03.2018 26.03.2018 1518994800
VZN 4/2013 - Návrh doplnku č. 3 k VZN č. 4/2013 16.02.2018 05.03.2018 26.03.2018 1518735600
Verejná vyhláška: Zverejnenie oznámenia o zmene strategického dokumentu 07.02.2018 21.02.2018 12.03.2018 1517958000
Komisia Sociálna - Pozvánka na 5. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 06.02.2018 13.02.2018 12.03.2018 1517871600
Komisia Stavebno-plánovacia - Pozvánka na 22. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 05.02.2018 15.02.2018 12.03.2018 1517785200
Verejná vyhláška: O prerokovaní návrhu Zmeny a doplnku č. 2 Územnoplánovacej dokumentácie Mesta Spišské Vlachy 22.01.2018 21.02.2018 26.03.2018 1516575600
Zápisnica z MsZ - 42. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 28.12.2017 15.01.2018 26.01.2018 26.03.2018 1515970800
Schválené rozpočtové opatrenie č. 3/2017 11.01.2018 21.01.2018 26.03.2018 1515625200
Schválené rozpočtové opatrenie č. 4/2017 11.01.2018 21.01.2018 26.03.2018 1515625200
Zápisnica z MsZ - 41. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 20.12.2017 03.01.2018 13.01.2018 29.01.2018 1514934000
Uznesenia z MsZ - 41. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 20.12.2017 29.12.2017 08.01.2018 29.01.2018 1514502000
Uznesenia z MsZ - 42. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 28.12.2017 29.12.2017 08.01.2018 26.03.2018 1514502000
Komisia Finančno-hospodárska - Zápisnica z 21. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 28.12.2017 07.01.2018 09.01.2018 1514415600
Oznámenie o strategickom dokumente: Program odpadového hospodárstva KSK na roky 2016-2020 28.12.2017 18.01.2018 29.01.2018 1514415600
Komisia Finančno-hospodárska - Pozvánka na 21. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 22.12.2017 27.12.2017 28.12.2017 1513897200
Komisia Kultúrno-športovo-vzdelávacia - Pozvánka na 18. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 22.12.2017 27.12.2017 28.12.2017 1513897200
Komisia Stavebno-plánovacia - Pozvánka na 15. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 22.12.2017 27.12.2017 28.12.2017 1513897200
Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2017 22.12.2017 28.12.2017 28.12.2017 1513897200
Rozpočet mesta Spišské Vlachy na roky 2018 - 2020 22.12.2017 28.12.2017 28.12.2017 1513897200
Pozvánka na MsZ - 42. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 28.12.2017 21.12.2017 28.12.2017 28.12.2017 1513810800
Oznam pre užívateľov poľnohospodárskych pozemkov 19.12.2017 31.12.2017 26.03.2018 1513638000
Verejná vyhláška: Modernizácia železničnej trate Žilina - Košice, úsek trate Poprad-Tatry-Krompachy 14.12.2017 31.12.2017 26.01.2018 1513206000
Návrh programového rozpočtu mesta Spišské Vlachy na roky 2018 - 2020 12.12.2017 31.12.2017 14.02.2018 1513033200
Návrh finančného rozpočtu mesta Spišské Vlachy na roky 2018 - 2020 12.12.2017 31.12.2017 14.02.2018 1513033200
Pozvánka na MsZ - 41. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 20.12.2017 12.12.2017 20.12.2017 21.12.2017 1513033200
Zápisnica z MsZ - 40. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 06.12.2017 12.12.2017 22.12.2017 29.01.2018 1513033200
Návrh plánu kontrolnej činnosti HKM Spišské Vlachy na 1. polrok 2018 11.12.2017 31.12.2017 06.06.2018 1512946800
Zápisnica z MsZ - 39. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 24.11.2017 06.12.2017 16.12.2017 26.12.2017 1512514800
Zápisnica z MsZ - 38. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 27.10.2017 01.12.2017 11.12.2017 21.12.2017 1512082800
Pozvánka na MsZ - 40. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 06.12.2017 29.11.2017 06.12.2017 16.12.2017 1511910000
Komisia Finančno-hospodárska - Zápisnica z 20. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 24.11.2017 04.12.2017 21.12.2017 1511478000
Schválené rozpočtové opatrenie č. 2/2017 21.11.2017 01.12.2017 20.12.2017 1511218800
Pozvánka na MsZ - 39. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 24.11.2017 16.11.2017 24.11.2017 04.12.2017 1510786800
Komisia Finančno-hospodárska - Pozvánka na 20. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 15.11.2017 22.11.2017 02.12.2017 1510700400
Komisia Kultúrno-športovo-vzdelávacia - Pozvánka na 17. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 13.11.2017 23.11.2017 03.12.2017 1510527600
Komisia Finančno-hospodárska - Zápisnica z 19. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 08.11.2017 18.11.2017 24.11.2017 1510095600
Doplnenie odpovede na podané interpelácie 08.11.2017 31.12.2017 28.12.2017 1510095600
Odpovede na podané interpelácie vznesených na zasadnutí MsZ dňa 27.10.2017 06.11.2017 31.12.2017 28.12.2017 1509922800
Odpovede HKM na podané interpelácie vznesených na zasadnutí MsZ dňa 27.10.2017 06.11.2017 31.12.2017 28.12.2017 1509922800
Uznesenia z MsZ - 38. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 27.10.2017 06.11.2017 16.11.2017 26.11.2017 1509922800
Zápisnica z MsZ - 37. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 29.09.2017 30.10.2017 10.11.2017 20.11.2017 1509318000
Komisia Finančno-hospodárska - Pozvánka na 19. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 20.10.2017 25.10.2017 05.11.2017 1508450400
Komisia Stavebno-plánovacia - Zápisnica z 14. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 18.10.2017 28.10.2017 24.11.2017 1508277600
Komisia Sociálna - Pozvánka na 4. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 18.10.2017 25.10.2017 05.11.2017 1508277600
Pozvánka na MsZ - 38. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 27.10.2017 18.10.2017 27.10.2017 07.11.2017 1508277600
Uznesenia z MsZ - 37. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 29.09.2017 12.10.2017 22.10.2017 02.11.2017 1507759200
Zápisnica z MsZ - 36. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 29.09.2017 07.10.2017 17.10.2017 27.10.2017 1507327200
Zvukový záznam z MsZ - 36. a 37. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 29.09.2017 06.10.2017 16.10.2017 21.12.2017 1507240800
Komisia Stavebno-plánovacia - Pozvánka na 14. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 05.10.2017 11.10.2017 21.10.2017 1507154400
Zápisnica z MsZ - 35. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 27.09.2017 05.10.2017 15.10.2017 25.10.2017 1507154400
Uznesenia z MsZ - 36. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 29.09.2017 05.10.2017 15.10.2017 25.10.2017 1507154400
Zvukový záznam z MsZ - 35. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 27.09.2017 28.09.2017 08.10.2017 21.12.2017 1506549600
Pozvánka na MsZ - 36. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 29.09.2017 28.09.2017 29.09.2017 09.10.2017 1506549600
Komisia Finančno-hospodárska - Zápisnica z 18. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 27.09.2017 07.10.2017 24.11.2017 1506463200
Komisia Finančno-hospodárska - Zápisnica z 17. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 22.09.2017 02.10.2017 24.11.2017 1506031200
Pozvánka na MsZ - 35. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 27.09.2017 22.09.2017 27.09.2017 07.10.2017 1506031200
Pozvánka na MsZ - 37. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 29.09.2017 22.09.2017 29.09.2017 09.10.2017 1506031200
Komisia Finančno-hospodárska - Pozvánka na 18. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 20.09.2017 25.09.2017 05.10.2017 1505858400
Komisia Kultúrno-športovo-vzdelávacia - Pozvánka na 16. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 18.09.2017 28.09.2017 08.10.2017 1505685600
Zápisnica z MsZ - 34. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 25.08.2017 13.09.2017 23.09.2017 03.10.2017 1505253600
Zvukový záznam z MsZ - 34. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 25.08.2017 08.09.2017 18.09.2017 28.09.2017 1504821600
Uznesenia z MsZ - 34. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 25.08.2017 06.09.2017 16.09.2017 26.09.2017 1504648800
Pozvánka na MsZ - 34. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 25.08.2017 17.08.2017 25.08.2017 05.09.2017 1502920800
Uznesenia z MsZ - 33. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 21.07.2017 31.07.2017 10.08.2017 20.08.2017 1501452000
Zápisnica z MsZ - 33. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 21.07.2017 31.07.2017 10.08.2017 20.08.2017 1501452000
Zvukový záznam z MsZ - 33. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 21.07.2017 31.07.2017 11.08.2017 26.12.2017 1501452000
Zápisnica z MsZ - 32. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 09.07.2017 24.07.2017 04.08.2017 14.08.2017 1500847200
Pozvánka na MsZ - 33. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 21.07.2017 14.07.2017 21.07.2017 11.08.2017 1499983200
Informácie pre voliča o podmienkach práva voliť a práva byť volený - voľby do orgánov samosprávnych krajov 04.07.2017 17.07.2017 21.12.2017 1499119200
Zápisnica z MsZ - 31. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 28.06.2017 04.07.2017 14.07.2017 24.07.2017 1499119200
Pozvánka na MsZ - 32. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 09.07.2017 30.06.2017 08.07.2017 21.12.2017 1498773600
Komisia Stavebno-plánovacia - Zápisnica z 13. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 29.06.2017 09.07.2017 24.11.2017 1498687200
Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer): Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku mesta Spišské Vlachy - Daniela Farkašová 29.06.2017 29.07.2017 21.12.2017 1498687200
Zápisnica z MsZ - 30. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 13.06.2017 28.06.2017 28.07.2017 21.12.2017 1498600800
Zvukový záznam z MsZ - 30. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 13.06.2017 24.06.2017 04.07.2017 26.12.2017 1498255200
Uznesenia z MsZ - 30. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 13.06.2017 22.06.2017 22.07.2017 21.12.2017 1498082400
Komisia Finančno-hospodárska - Zápisnica z 16. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 22.06.2017 22.07.2017 24.11.2017 1498082400
Pozvánka na MsZ - 31. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 28.06.2017 21.06.2017 28.06.2017 18.07.2017 1497996000
Komisia Stavebno-plánovacia - Pozvánka na 13. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 19.06.2017 23.06.2017 30.06.2017 1497823200
Komisia Finančno-hospodárska - Pozvánka na 16. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 15.06.2017 21.06.2017 01.07.2017 1497477600
Návrh Záverečného účtu mesta Spišské Vlachy za rok 2016 12.06.2017 12.07.2017 29.01.2018 1497218400
Zápisnica z MsZ - 28. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 17.05.2017 09.06.2017 17.05.2017 07.06.2017 1496959200
Zápisnica z MsZ - 29. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 30.05.2017 09.06.2017 29.06.2017 30.06.2017 1496959200
Pozvánka na MsZ - 30. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 13.06.2017 06.06.2017 13.06.2017 23.06.2017 1496700000
Návrh plánu kontrolnej činnosti HKM Spišské Vlachy na 2. polrok 2017 25.05.2017 17.07.2017 29.01.2018 1495663200
Pozvánka na MsZ - 29. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 30.05.2017 23.05.2017 30.05.2017 20.06.2017 1495490400
Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer): Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku mesta Spišské Vlachy - Dalibor Horváth 18.05.2017 18.06.2017 21.12.2017 1495058400
Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer): Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku mesta Spišské Vlachy - Ľudovít Pikla a manželka 18.05.2017 18.06.2017 21.12.2017 1495058400
Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer): Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku mesta Spišské Vlachy - Peter Pobiecký a manželka 18.05.2017 18.06.2017 21.12.2017 1495058400
Schválené rozpočtové opatrenie č. 1/2017 17.05.2017 27.05.2017 17.06.2017 1494972000
Zápisnica z MsZ - 27. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 05.05.2017 15.05.2017 25.05.2017 25.05.2017 1494799200
Uznesenia z MsZ - 26. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 03.05.2017 13.05.2017 23.05.2017 23.05.2017 1494626400
Zápisnica z MsZ - 26. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 03.05.2017 13.05.2017 23.05.2017 23.05.2017 1494626400
Zvukový záznam z MsZ - 26. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 03.05.2017 13.05.2017 23.05.2017 23.05.2017 1494626400
Pozvánka na MsZ - 28. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 17.05.2017 07.05.2017 17.05.2017 17.05.2017 1494108000
Komisia Finančno-hospodárska - Zápisnica z 15. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 02.05.2017 02.06.2017 24.11.2017 1493676000
Pozvánka na MsZ - 27. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 05.05.2017 28.04.2017 05.05.2017 25.05.2017 1493330400
Komisia Finančno-hospodárska - Pozvánka na 15. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 26.04.2017 02.05.2017 12.05.2017 1493157600
Pozvánka na MsZ - 26. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 03.05.2017 23.04.2017 03.05.2017 03.05.2017 1492898400
Komisia Stavebno-plánovacia - Zápisnica z 12. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 22.04.2017 02.05.2017 12.05.2017 1492812000
Komisia Kultúrno-športovo-vzdelávacia - Pozvánka na 15. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 03.04.2017 13.04.2017 23.04.2017 1491170400
Komisia Stavebno-plánovacia - Pozvánka na 12. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 02.04.2017 12.04.2017 22.04.2017 1491084000
VZN 1/2013 - prílohy 1, 2, 3 07.03.2017 22.03.2017 03.05.2017 1488841200
VZN 1/2013 - prílohy 1, 2, 3 07.03.2017 22.03.2017 25.03.2017 1488841200
Komisia Kultúrno-športovo-vzdelávacia - Pozvánka na 14. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 01.03.2017 10.03.2017 20.03.2017 1488322800
Komisia Sociálna - Zápisnica z 3. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 28.02.2017 10.03.2017 12.05.2017 1488236400
Uznesenia z MsZ - 25. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 08.02.2017 28.02.2017 18.02.2017 18.02.2017 1488236400
VZN 1/2013 - prílohy 1, 2, 3 22.02.2017 22.03.2017 22.04.2017 1487718000
Zvukový záznam z MsZ - 25. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 08.02.2017 18.02.2017 28.02.2017 28.02.2017 1487372400
Zápisnica z MsZ - 25. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 08.02.2017 18.02.2017 28.02.2017 28.02.2017 1487372400
Komisia Sociálna - Pozvánka na 3. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 11.02.2017 21.02.2017 12.05.2017 1486767600
Komisia Finančno-hospodárska - Zápisnica z 14. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 03.02.2017 03.03.2017 13.03.2017 1486076400
Komisia Stavebno-plánovacia - Zápisnica z 11. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 28.01.2017 07.02.2017 17.02.2017 1485558000
Pozvánka na MsZ - 25. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 08.02.2017 28.01.2017 08.02.2017 08.02.2017 1485558000
VZN 1/2013 - prílohy 1, 2, 3 24.01.2017 24.02.2017 24.03.2017 1485212400
Komisia Finančno-hospodárska - Pozvánka na 14. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 21.01.2017 01.02.2017 10.02.2017 1484953200
Uznesenia z MsZ - 24. opakované zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 28.12.2016 08.01.2017 18.01.2017 18.01.2017 1483830000
Zápisnica z MsZ - 24. opakované zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 28.12.2016 08.01.2017 18.01.2017 18.01.2017 1483830000
Zvukový záznam z MsZ - 24. opakované zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 28.12.2016 08.01.2017 18.01.2017 18.01.2017 1483830000
Schválené rozpočtové opatrenie č. 3/2016 04.01.2017 14.01.2017 04.02.2017 1483484400
Schválené rozpočtové opatrenie č. 4/2016 04.01.2017 14.01.2017 04.02.2017 1483484400
Komisia Finančno-hospodárska - Zápisnica z 13. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 27.12.2016 27.01.2017 07.02.2017 1482793200
Zápisnica z MsZ - 24. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 14.12.2016 23.12.2016 04.01.2017 04.01.2017 1482447600
Komisia Finančno-hospodárska - Pozvánka na 13. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 20.12.2016 27.12.2016 10.01.2017 1482188400
Pozvánka na MsZ - 24. opakované zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 28.12.2016 18.12.2016 28.12.2016 28.12.2016 1482015600
Návrh zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2016 15.12.2016 25.12.2016 15.01.2017 1481756400
Komisia Finančno-hospodárska - Zápisnica z 12. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 07.12.2016 07.01.2017 17.01.2017 1481065200
Pozvánka na MsZ - 24. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 14.12.2016 04.12.2016 14.12.2016 14.12.2016 1480806000
Komisia Kultúrno-športovo-vzdelávacia - Pozvánka na 13. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 29.11.2016 08.12.2016 18.12.2016 1480374000
Návrh programového rozpočtu mesta na roky 2017 - 2019 29.11.2016 09.12.2016 29.12.2016 1480374000
Návrh finančného rozpočtu mesta na roky 2017 - 2019 29.11.2016 09.12.2016 29.12.2016 1480374000
Komisia Stavebno-plánovacia - Zápisnica z 10. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 26.11.2016 05.12.2016 15.12.2016 1480114800
Zvukový záznam z MsZ - 23. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 11.11.2016 21.11.2016 30.11.2016 30.11.2016 1479682800
Pozvánka na MsZ - 23. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 11.11.2016 21.11.2016 11.11.2016 11.11.2016 1479682800
Uznesenia z MsZ - 23. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 11.11.2016 21.11.2016 30.11.2016 30.11.2016 1479682800
Zápisnica z MsZ - 23. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 11.11.2016 21.11.2016 30.11.2016 30.11.2016 1479682800
Pozvánka na MsZ - 22. opakované zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 28.10.2016 08.11.2016 28.10.2016 28.10.2016 1478559600
Uznesenia z MsZ - 22. opakované zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 28.10.2016 08.11.2016 18.11.2016 18.11.2016 1478559600
Zápisnica z MsZ - 22. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 28.10.2016 08.11.2016 18.11.2016 18.11.2016 1478559600
Zvukový záznam z MsZ - 22. opakované zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 28.10.2016 08.11.2016 18.11.2016 18.11.2016 1478559600
Komisia Stavebno-plánovacia - Pozvánka na 10. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 06.11.2016 16.11.2016 26.11.2016 1478386800
Komisia Kultúrno-športovo-vzdelávacia - Pozvánka na 12. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 30.10.2016 10.11.2016 20.11.2016 1477778400
Pozvánka na MsZ - 22. opakované zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 19.10.2016 29.10.2016 19.10.2016 19.10.2016 1477692000
Zápisnica z MsZ - 22. opakované zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 19.10.2016 29.10.2016 09.11.2016 09.11.2016 1477692000
Zápisnica z MsZ - 22. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 12.10.2016 22.10.2016 31.10.2016 31.10.2016 1477087200
Komisia Finančno-hospodárska - Zápisnica z 11. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 20.10.2016 30.10.2016 09.11.2016 1476914400
Komisia Kultúrno-športovo-vzdelávacia - Pozvánka na 11. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 11.10.2016 21.10.2016 01.11.2016 1476136800
Schválené rozpočtové opatrenie č. 2/2016 03.10.2016 13.10.2016 03.11.2016 1475445600
Pozvánka na MsZ - 22. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 12.10.2016 02.10.2016 12.10.2016 12.10.2016 1475359200
Komisia Finančno-hospodárska - Pozvánka na 11. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 30.09.2016 10.10.2016 20.10.2016 1475186400
VZN 1/2013 - prílohy 1, 2, 3 27.09.2016 27.10.2016 27.11.2016 1474927200
VZN 1/2013 - prílohy 1, 2, 3 27.09.2016 27.10.2016 27.11.2016 1474927200
Výberové konania: Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra mesta 27.09.2016 27.10.2016 28.10.2016 1474927200
Komisia Stavebno-plánovacia - Pozvánka na 9. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 20.09.2016 30.09.2016 10.10.2016 1474322400
Uznesenia z MsZ - 21. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 09.09.2016 19.09.2016 29.09.2016 29.09.2016 1474236000
Zápisnica z MsZ - 21. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 09.09.2016 19.09.2016 29.09.2016 29.09.2016 1474236000
Zvukový záznam z MsZ - 21. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 09.09.2016 19.09.2016 29.09.2016 29.09.2016 1474236000
Komisia Finančno-hospodárska - Zápisnica z 10. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 10.09.2016 20.09.2016 30.09.2016 1473458400
Komisia Kultúrno-športovo-vzdelávacia - Pozvánka na 10. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 30.08.2016 08.09.2016 18.09.2016 1472508000
Pozvánka na MsZ - 21. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 09.09.2016 29.08.2016 09.09.2016 09.09.2016 1472421600
Komisia Finančno-hospodárska - Pozvánka na 10. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 21.08.2016 31.08.2016 10.09.2016 1471730400
Komisia Stavebno-plánovacia - Zápisnica z 8. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 20.08.2016 30.08.2016 09.09.2016 1471644000
Komisia Finančno-hospodárska - Zápisnica z 9. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 13.08.2016 23.08.2016 02.09.2016 1471039200
Komisia Stavebno-plánovacia - Pozvánka na 8. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 31.07.2016 10.08.2016 20.08.2016 1469916000
Záverečný účet mesta za rok 2015 27.07.2016 07.08.2016 27.08.2016 1469570400
Zvukový záznam z MsZ - 20. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 15.07.2016 25.07.2016 05.08.2016 05.08.2016 1469397600
Uznesenia z MsZ - 20. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 15.07.2016 25.07.2016 05.08.2016 05.08.2016 1469397600
Zápisnica z MsZ - 20. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 15.07.2016 25.07.2016 05.08.2016 05.08.2016 1469397600
Obchodná verejná súťaž: prenájom priestorov v Kultúrnom dome v Spišských Vlachoch 21.07.2016 21.08.2016 20.08.2016 1469052000
Obchodná verejná súťaž: predaj pozemku 19.07.2016 19.08.2016 18.08.2016 1468879200
Komisia Stavebno-plánovacia - Zápisnica z 7. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 16.07.2016 26.07.2016 05.08.2016 1468620000
Schválené rozpočtové opatrenie č. 1/2016 06.07.2016 16.07.2016 06.08.2016 1467756000
Pozvánka na MsZ - 20. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 15.07.2016 05.07.2016 15.07.2016 15.07.2016 1467669600
Zápisnica z MsZ - 19. slávnostné zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 24.06.2016 04.07.2016 14.07.2016 14.07.2016 1467583200
Zvukový záznam z MsZ - 19. slávnostné zasadnuti MsZ v Spišských Vlachoch dňa 24.06.2016 04.07.2016 14.07.2016 14.07.2016 1467583200
Komisia Finančno-hospodárska - Zápisnica z 8. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 30.06.2016 10.07.2016 20.07.2016 1467237600
Komisia Kultúrno-športovo-vzdelávacia - Pozvánka na 9. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 27.06.2016 07.07.2016 17.07.2016 1466978400
Zvukový záznam z MsZ - 18. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 10.06.2016 20.06.2016 30.06.2016 30.06.2016 1466373600
Uznesenia z MsZ - 18. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 10.06.2016 20.06.2016 30.06.2016 30.06.2016 1466373600
Zápisnica z MsZ - 18. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 10.06.2016 20.06.2016 30.06.2016 30.06.2016 1466373600
VZN 4/2016 - o nakladaní s KO a s DSO na území mesta Spišské Vlachy 16.06.2016 16.07.2016 16.08.2016 1466028000
Pozvánka na MsZ - 19. slávnostné zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 24.06.2016 14.06.2016 24.06.2016 24.06.2016 1465855200
Návrh záverečného účtu mesta za rok 2015 08.06.2016 18.06.2016 08.07.2016 1465336800
Výberové konania: Výzva na voľby členov Rady školy pri ZŠ Komenského 6 Spišské Vlachy 08.06.2016 23.06.2016 24.06.2016 1465336800
Komisia Stavebno-plánovacia - Zápisnica z 6. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 04.06.2016 14.06.2016 24.06.2016 1464991200
Výberové konania: Oznámenie o vyhlásení výberového konania na miesto riaditeľ/ka CVČ v Spišských Vlachoch 02.06.2016 23.06.2016 24.06.2016 1464818400
Pozvánka na MsZ - 18. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 10.06.2016 01.06.2016 10.06.2016 10.06.2016 1464732000
Komisia Kultúrno-športovo-vzdelávacia - Pozvánka na 8. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 31.05.2016 09.06.2016 19.06.2016 1464645600
Rozpočet mesta na roky 20167–2018 25.05.2016 05.06.2016 25.06.2016 1464127200
Uznesenia z MsZ - 17. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 11.05.2016 21.05.2016 31.05.2016 31.05.2016 1463781600
Zápisnica z MsZ - 17. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 11.05.2016 21.05.2016 31.05.2016 31.05.2016 1463781600
Zvukový záznam z MsZ - 17. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 11.05.2016 21.05.2016 31.05.2016 31.05.2016 1463781600
Obchodná verejná súťaž: uzatvorenie kúpno - predajnej zmluvy na novovytvorený pozemok 16.05.2016 16.06.2016 15.06.2016 1463349600
Komisia Finančno-hospodárska - Zápisnica z 7. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 15.05.2016 25.05.2016 04.06.2016 1463263200
Pozvánka na MsZ - 17. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 11.05.2016 01.05.2016 11.05.2016 11.05.2016 1462053600
Návrh programového rozpočtu mesta na roky 2016 - 2018 26.04.2016 06.05.2016 26.05.2016 1461621600
Návrh finančného rozpočtu mesta na roky 2016-2018 26.04.2016 06.05.2016 26.05.2016 1461621600
Komisia Stavebno-plánovacia - Zápisnica z 5. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 26.03.2016 05.04.2016 15.04.2016 1458946800
Obchodná verejná súťaž: prenájom priestorov v Požiarnej zbrojnici 14.03.2016 14.04.2016 13.04.2016 1457910000
Zvukový záznam z MsZ - 16. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 02.03.2016 12.03.2016 22.03.2016 22.03.2016 1457737200
Uznesenia z MsZ - 16. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 02.03.2016 12.03.2016 22.03.2016 22.03.2016 1457737200
Zápisnica z MsZ - 16. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 02.03.2016 12.03.2016 22.03.2016 22.03.2016 1457737200
Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5/2015 10.03.2016 20.03.2016 10.04.2016 1457564400
Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2015 10.03.2016 20.03.2016 10.04.2016 1457564400
Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2015 10.03.2016 20.03.2016 10.04.2016 1457564400
VZN 3/2016 - o podmienkach poskytovania dotácií 09.03.2016 29.03.2016 09.04.2016 1457478000
VZN 2/2016 - o mieste a čase zápisu detí do ZŠ 09.03.2016 09.04.2016 09.05.2016 1457478000
Pozvánka na MsZ - 16. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 02.03.2016 22.02.2016 02.03.2016 02.03.2016 1456095600
VZN 2/2016 - o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ 12.02.2016 12.03.2016 12.04.2016 1455231600
Komisia Stavebno-plánovacia - Zápisnica z 4. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 09.02.2016 19.02.2016 29.02.2016 1454972400
Uznesenia z MsZ - 15. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 29.01.2016 09.02.2016 19.02.2016 19.02.2016 1454972400
Zápisnica z MsZ - 15. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 29.01.2016 09.02.2016 19.02.2016 19.02.2016 1454972400
Zvukový záznam z MsZ - 15. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 29.01.2016 09.02.2016 19.02.2016 19.02.2016 1454972400
VZN 1/2016 - o umiestňovaní volebných plagátov počas volebnej kampane 08.02.2016 28.02.2016 08.03.2016 1454886000
VZN 1/2013 - prílohy 1, 2, 3 08.02.2016 08.03.2016 08.04.2016 1454886000
Komisia Finančno-hospodárska - Zápisnica z 6. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 28.01.2016 07.02.2016 17.02.2016 1453935600
Petícia proti investičnému zámeru firmy Slesalko, s. r.o., 22.01.2016 16.09.2017 29.01.2016 1453417200
Pozvánka na MsZ - 15. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 29.01.2016 19.01.2016 29.01.2016 29.01.2016 1453158000
Návrh finančného rozpočtu mesta na roky 2016-2018 14.01.2016 24.01.2016 14.02.2016 1452726000
Návrh programového rozpočtu mesta na roky 2016 - 2018 14.01.2016 24.01.2016 14.02.2016 1452726000
VZN 1/2013 - prílohy 1, 2, 3 13.01.2016 13.02.2016 13.03.2016 1452639600
Zvukový záznam z MsZ - 14. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 11.12.2015 21.12.2015 31.12.2015 31.12.2015 1450652400
Zápisnica z MsZ - 14. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 11.12.2015 21.12.2015 31.12.2015 31.12.2015 1450652400
Uznesenia z MsZ - 14. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 11.12.2015 21.12.2015 31.12.2015 31.12.2015 1450652400
Obchodná verejná súťaž: prenájom časti nehnuteľnosti: priestory v KD na prízemí, teraz predajňa Elektro 14.12.2015 14.01.2016 13.01.2016 1450047600
Výberové konania: Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky ZŠ Komenského 6 Spišské Vlachy 08.12.2015 30.12.2015 31.12.2015 1449529200
Zápisnica z MsZ - 13. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 27.11.2015 07.12.2015 17.12.2015 17.12.2015 1449442800
Pozvánka na MsZ - 14. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 11.12.2015 01.12.2015 11.12.2015 11.12.2015 1448924400
Zvukový záznam z MsZ - 12. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 13.11.2015 23.11.2015 03.12.2015 03.12.2015 1448233200
Zápisnica z MsZ - 12. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 13.11.2015 23.11.2015 03.12.2015 03.12.2015 1448233200
Uznesenia z MsZ - 12. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 13.11.2015 23.11.2015 03.12.2015 03.12.2015 1448233200
Komisia Kultúrno-športovo-vzdelávacia - Zápisnica z 7. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 22.11.2015 02.12.2015 12.12.2015 1448146800
Pozvánka na MsZ - 13. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 27.11.2015 17.11.2015 27.11.2015 27.11.2015 1447714800
Zvukový záznam z MsZ - 11. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 23.10.2015 03.11.2015 13.11.2015 13.11.2015 1446505200
Pozvánka na MsZ - 12. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 13.11.2015 03.11.2015 13.11.2015 13.11.2015 1446505200
Zápisnica z MsZ - 11. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 23.10.2015 03.11.2015 13.11.2015 13.11.2015 1446505200
Uznesenia z MsZ - 11. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 23.10.2015 03.11.2015 13.11.2015 13.11.2015 1446505200
Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2015 03.11.2015 13.11.2015 03.12.2015 1446505200
Komisia Finančno-hospodárska - Zápisnica z 5. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 02.11.2015 12.11.2015 22.11.2015 1446418800
Komisia Kultúrno-športovo-vzdelávacia - Zápisnica z 6. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 31.10.2015 10.11.2015 20.11.2015 1446246000
Výberové konania: Oznámenie o vyhlásení výberového konania na miesto riaditeľa/riaditeľky Centra voľného času Spišské Vlachy 21.10.2015 11.11.2015 12.11.2015 1445378400
Zvukový záznam z MsZ - 10. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 09.10.2015 19.10.2015 29.10.2015 29.10.2015 1445205600
Zápisnica z MsZ - 10. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 09.10.2015 19.10.2015 29.10.2015 29.10.2015 1445205600
Uznesenia z MsZ - 10. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 09.10.2015 19.10.2015 29.10.2015 29.10.2015 1445205600
Pozvánka na MsZ - 11. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 23.10.2015 13.10.2015 23.10.2015 23.10.2015 1444687200
Zvukový záznam z MsZ - 9. opakované zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 26.09.2015 06.10.2015 16.10.2015 16.10.2015 1444082400
Zápisnica z MsZ - 9. opakované zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 26.09.2015 06.10.2015 16.10.2015 16.10.2015 1444082400
Uznesenia z MsZ - 9. opakované zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 26.09.2015 06.10.2015 16.10.2015 16.10.2015 1444082400
Pozvánka na MsZ - 10. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 09.10.2015 29.09.2015 09.10.2015 09.10.2015 1443477600
Zvukový záznam z MsZ - 9. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 18.09.2015 28.09.2015 08.10.2015 08.10.2015 1443391200
Zápisnica z MsZ - 9. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 18.09.2015 28.09.2015 08.10.2015 08.10.2015 1443391200
VZN 4/2013 - doplnok č. 2 o poskytovaní soc. služieb 28.09.2015 18.10.2015 28.10.2015 1443391200
Komisia Kultúrno-športovo-vzdelávacia - Zápisnica z 5. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 26.09.2015 06.10.2015 16.10.2015 1443218400
Pozvánka na MsZ - 9. opakované zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 26.09.2015 19.09.2015 26.09.2015 26.09.2015 1442613600
Komisia Finančno-hospodárska - Zápisnica z 4. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 10.09.2015 20.09.2015 30.09.2015 1441836000
Pozvánka na MsZ - 9. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 18.09.2015 08.09.2015 18.09.2015 18.09.2015 1441663200
Komisia Stavebno-plánovacia - Zápisnica z 3. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 07.09.2015 17.09.2015 27.09.2015 1441576800
VZN 4/2013 - doplnok č. 2 28.08.2015 28.09.2015 28.10.2015 1440712800
Zvukový záznam z MsZ - 8. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 10.07.2015 20.07.2015 30.07.2015 30.07.2015 1437343200
Zápisnica z MsZ - 8. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 10.07.2015 20.07.2015 30.07.2015 30.07.2015 1437343200
Uznesenia z MsZ - 8. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 10.07.2015 20.07.2015 30.07.2015 30.07.2015 1437343200
Komisia Kultúrno-športovo-vzdelávacia - Zápisnica z 4. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 19.07.2015 29.07.2015 08.08.2015 1437256800
Komisia Finančno-hospodárska - Zápisnica z 3. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 19.07.2015 29.07.2015 08.08.2015 1437256800
Pozvánka na MsZ - 8. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 10.07.2015 01.07.2015 10.07.2015 10.07.2015 1435701600
Záverečný účet mesta za rok 2014 29.06.2015 09.07.2015 29.07.2015 1435528800
Zvukový záznam z MsZ - 6. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 12.06.2015 22.06.2015 02.07.2015 02.07.2015 1434924000
Zápisnica z MsZ - 6. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 12.06.2015 22.06.2015 02.07.2015 02.07.2015 1434924000
Uznesenia z MsZ - 6. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 12.06.2015 22.06.2015 02.07.2015 02.07.2015 1434924000
Komisia Finančno-hospodárska - Zápisnica z 2. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 18.06.2015 28.06.2015 08.07.2015 1434578400
Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2015 18.06.2015 28.06.2015 18.07.2015 1434578400
Výberové konania: Oznámenie o vyhlásení výberového konania na miesto riaditeľa/riaditeľky Základnej školy 18.06.2015 09.07.2015 14.02.2018 1434578400
Pozvánka na MsZ - 7. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 26.06.2015 16.06.2015 26.06.2015 26.06.2015 1434405600
Smernica č. 01/2015 o vybavovaní podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti 15.06.2015 25.06.2015 25.06.2015 1434319200
VZN 4/2015 - o určení mesač.príspevku na čiast.úhradu nákladov 15.06.2015 15.07.2015 15.08.2015 1434319200
Zvukový záznam z MsZ - 5. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 29.05.2015 09.06.2015 19.06.2015 19.06.2015 1433800800
Zápisnica z MsZ - 5. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 29.05.2015 09.06.2015 19.06.2015 19.06.2015 1433800800
Uznesenia z MsZ - 5. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 29.05.2015 09.06.2015 19.06.2015 19.06.2015 1433800800
Komisia Kultúrno-športovo-vzdelávacia - Zápisnica z 3. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 06.06.2015 16.06.2015 26.06.2015 1433541600
Programový rozpočet mesta na roky 2015-2017 03.06.2015 13.06.2015 03.07.2015 1433282400
Pozvánka na MsZ - 6. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 12.06.2015 02.06.2015 12.06.2015 12.06.2015 1433196000
Návrh záverečného účtu mesta za rok 2014 28.05.2015 08.06.2015 28.06.2015 1432764000
VZN 4/2015 - o určenie mesač.príspevku 27.05.2015 27.06.2015 27.07.2015 1432677600
Výberové konania: Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta - Stavebný úrad 27.05.2015 17.06.2015 18.06.2015 1432677600
Pozvánka na MsZ - 5. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 29.05.2015 19.05.2015 29.05.2015 29.05.2015 1432000000
Komisia Stavebno-plánovacia - Zápisnica z 2. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 04.05.2015 14.05.2015 24.05.2015 1430690400
Zvukový záznam z MsZ - 4. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 17.04.2015 27.04.2015 07.05.2015 07.05.2015 1430085600
Uznesenia z MsZ - 4. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 17.04.2015 27.04.2015 07.05.2015 07.05.2015 1430085600
Zápisnica z MsZ - 4. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 17.04.2015 27.04.2015 07.05.2015 07.05.2015 1430085600
Výberové konania: Oznámenie o vyhlásení výberového konania na miesto riaditeľa/riaditeľky Centra voľného času v Spišských Vlachoch 13.04.2015 04.05.2015 05.05.2015 1428876000
Komisia Kultúrno-športovo-vzdelávacia - Zápisnica z 2. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 10.04.2015 20.04.2015 30.04.2015 1428616800
Pozvánka na MsZ - 4. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 17.04.2015 07.04.2015 17.04.2015 17.04.2015 1428357600
Zvukový záznam z MsZ - 3. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 20.03.2015 01.04.2015 10.04.2015 10.04.2015 1427839200
Uznesenia z MsZ - 3. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 20.03.2015 01.04.2015 10.04.2015 10.04.2015 1427839200
Zápisnica z MsZ - 3. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 20.03.2015 01.04.2015 10.04.2015 10.04.2015 1427839200
Finančný rozpočet mesta na rok 2015 27.03.2015 07.04.2015 27.04.2015 1427410800
Finančný rozpočet - školy a školské zariadenia mesta na rok 2015 27.03.2015 07.04.2015 27.04.2015 1427410800
VZN 2/2015 - o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom pôsobiacim na území mesta Spišské Vlachy 27.03.2015 27.04.2015 27.05.2015 1427410800
VZN 3/2015 - o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území mesta Spišské Vlachy 27.03.2015 27.04.2015 27.05.2015 1427410800
VZN 1/2013 - prílohy č. 1, 2, 3 27.03.2015 27.04.2015 27.05.2015 1427410800
VZN 1/2015 - o výstavbe, správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebiska na území mesta Spišské Vlachy 26.03.2015 27.04.2015 27.05.2015 1427324400
Komisia Kultúrno-športovo-vzdelávacia - Zápisnica z 1. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 17.03.2015 27.03.2015 06.04.2015 1426546800
Pozvánka na MsZ - 3. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 20.03.2015 10.03.2015 20.03.2015 20.03.2015 1425942000
Komisia Finančno-hospodárska - Zápisnica z 1. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 10.03.2015 20.03.2015 30.03.2015 1425942000
Návrh rozpočtu mesta na rok 2015 04.03.2015 14.03.2015 04.04.2015 1425423600
Návrh programového rozpočtu mesta na roky 2015 04.03.2015 14.03.2015 04.04.2015 1425423600
VZN 1/2013 - prílohy 1, 2, 3 04.03.2015 04.04.2015 04.05.2015 1425423600
VZN 0/2015 - návrh VZN o podmienkach chovu a držania hospodárskych zvierat na území mesta Spišské Vlachy 04.03.2015 04.04.2015 04.05.2015 1425423600
Zápisnica z MsZ - 2. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 17.02.2015 01.03.2015 11.03.2015 11.03.2015 1425164400
Pozvánka na MsZ - 2. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 17.02.2015 07.02.2015 17.02.2015 27.02.2015 1423263600
Správa o kontrolnej činnosti za rok 2014 20.01.2015 20.02.2015 20.02.2015 1421708400
Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 6/2014 12.01.2015 22.01.2015 12.02.2015 1421017200
Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5/2014 09.01.2015 19.01.2015 09.02.2015 1420758000
Výberové konania: Oznámenie o vyhlásení výberového konania na miesto riaditeľa/riaditeľky Základnej školy 19.12.2014 19.01.2015 20.01.2015 1418943600
Výberové konania: Oznámenie o vyhlásení výberového konania na miesto riaditeľa/riaditeľky MŠ 19.12.2014 19.01.2015 20.01.2015 1418943600
Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2014 14.11.2014 24.11.2014 14.12.2014 1415919600
Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2014 14.11.2014 24.11.2014 14.12.2014 1415919600
Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2014 14.11.2014 24.11.2014 14.12.2014 1415919600
Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2014 14.11.2014 24.11.2014 14.12.2014 1415919600
Obchodná verejná súťaž: prenájom priestorov Kultúrneho domu 24.09.2014 24.10.2014 24.10.2014 1411509600
VZN 4/2013 - doplnok č.1 o poskytovaní soc.služieb a úhrad za sociálne služby 17.09.2014 17.10.2014 17.11.2014 1410904800
Výberové konania: Oznámenie o vyhlásení výberového konania na miesto riaditeľa/riaditeľky CVČ v Spišských Vlachoch 18.08.2014 10.09.2014 11.09.2014 1408312800
VZN 4/2013 - doplnok č. 1 31.07.2014 31.08.2014 17.09.2014 1406757600
Výberové konania: Oznámenie o vyhlásení výberového konania na miesto riaditeľa/riaditeľky Základnej školy 08.07.2014 15.08.2014 16.08.2014 1404770400
Záverečný účet mesta za rok 2013 04.06.2014 14.06.2014 04.07.2014 1401832800
Programový rozpočet mesta na roky 2014-2016 02.06.2014 12.06.2014 02.07.2014 1401660000
Rozpočet mesta na rok 2014 16.05.2014 26.05.2014 16.06.2014 1400191200
Verejné obstarávanie - zákazky: Zadanie zákazky typu: "Mimoriadna udalosť" 15.05.2014 15.06.2014 15.06.2014 1400104800
Návrh záverečného účtu mesta za rok 2013 15.05.2014 25.05.2014 04.06.2014 1400104800
Výberové konania: Oznámenie o vyhlásení výberového konania na miesto riaditeľa/riaditeľky Materskej školy 28.04.2014 30.05.2014 31.05.2014 1398636000
Výberové konania: Oznámenie o vyhlásení výberového konania na miesto riaditeľa/riaditeľky Základnej školy 28.04.2014 30.05.2014 31.05.2014 1398636000
Návrh programového rozpočtu mesta na roky 2014 - 2016 11.04.2014 21.04.2014 11.05.2014 1397167200
Návrh rozpočtu mesta na rok 2014-2016 10.04.2014 20.04.2014 10.05.2014 1397080800
VZN 1/2001 - o zbere, preprave a zneškodňovaní KO v meste 28.03.2014 28.04.2014 28.05.2014 1395961200
Verejné obstarávanie - výzvy: na predloženie cenovej ponuky na statický prieskum národnej kultúrnej pamiatky 07.03.2014 12.03.2014 13.03.2014 1394146800
Verejné obstarávanie - výzvy: na predloženie cenovej ponuky na zameranie a štúdiu využitia národnej kultúrnej pamiatky 05.03.2014 10.03.2014 11.03.2014 1393974000
VZN EON/2013 - výpočet ekonomicky oprávnených nákladov za rok 2013 31.01.2014 21.02.2014 28.02.2014 1391122800
Verejné obstarávanie - zákazky: Súhrnná správa za 4.kvartál 2013 (október - december 2013) 16.01.2014 16.02.2014 17.02.2014 1389826800
VZN 4/2013 - o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby 16.12.2013 26.12.2013 16.01.2014 1387148400
VZN 5/2013 - o určení názvu ulice v mestskej časti Dobrá Voľa 12.12.2013 22.12.2013 31.12.2013 1386802800
VZN 4/2013 - o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby 06.11.2013 06.12.2013 31.12.2013 1383692400
Verejné obstarávanie - zákazky: Súhrnná správa za 3. kvartál 2013 (júl - september 2013) 28.10.2013 28.11.2013 29.11.2013 1382914800
1. úprava rozpočtu na rok 2013 16.10.2013 26.10.2013 16.11.2013 1381874400
Verejné obstarávanie - výzvy: na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky: "Oprava cestnej infraštruktúry - ul. Jilemnického" 07.10.2013 11.10.2013 12.10.2013 1381096800
Obchodná verejná súťaž: odpredaj nehnuteľnosti - pozemkov 11.09.2013 11.10.2013 11.10.2013 1378850400
Verejné obstarávanie - výzvy: na predloženie cenovej ponuky na predmet zakázky „Zariadenie pre detské ihrisko" 01.08.2013 09.08.2013 10.08.2013 1375308000
VZN 3/2013 - o určení názvu námestia 01.07.2013 21.07.2013 31.07.2013 1372629600
Záverečný účet mesta za rok 2012 19.06.2013 29.06.2013 19.07.2013 1371592800
VZN 2/2013 - o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 19.06.2013 19.07.2013 19.08.2013 1371592800
Obchodná verejná súťaž: odpredaj pozemkov v oblasti Zahura 19.06.2013 19.07.2013 19.07.2013 1371592800
Obchodná verejná súťaž: odpredaj hnuteľného majetku - nefunkčnej kotolne 11.06.2013 11.07.2013 11.07.2013 1370901600
Obchodná verejná súťaž: odpredaj hnuteľného majetku - osobné vozidlo 11.06.2013 11.07.2013 11.07.2013 1370901600
Obchodná verejná súťaž: odpredaj pozemkov v oblasti Zahura 21.05.2013 21.06.2013 20.06.2013 1369087200
VZN 1/2013 - o financovaní základnej umeleckej školy, materskej školy a školských zariadení zriadených na území mesta Spišské Vlachy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišské Vlachy a zriaďovateľskej pôsobnosti cirkevného zriaďovateľa 02.05.2013 22.05.2013 31.05.2013 1367445600
VZN 4/2013 - o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení 18.04.2013 18.05.2013 18.06.2013 1366236000
VZN 3/2013 - o financovaní základnej umeleckej školy, materskej školy a školských zariadení zriadených na území mesta 12.04.2013 12.05.2013 12.06.2013 1365717600
Programový rozpočet mesta na roky 2013-2015 06.03.2013 16.03.2013 06.04.2013 1362524400
Rozpočet mesta na rok 2013 06.03.2013 16.03.2013 06.04.2013 1362524400
VZN 1/2012 - o miestnych daniach v meste Spišské Vlachy 06.12.2012 26.12.2012 31.12.2012 1354748400
VZN 2/2012 - o poplatku v meste Spišské Vlachy 06.12.2012 16.12.2012 26.12.2012 1354748400
VZN 1/2012 - o miestnych daniach v meste Spišské Vlachy 16.11.2012 16.12.2012 31.12.2012 1353020400
VZN 2/2012 - o poplatku v meste Spišské Vlachy 16.11.2012 16.12.2012 31.12.2012 1353020400
VZN 2/2013 - o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení 16.11.2012 16.12.2012 31.12.2012 1353020400
VZN 3/2009 - dodatok č. 5 26.07.2012 26.08.2012 04.09.2012 1343253600
VZN 3/2009 - návrh dodatok č. 5 26.07.2012 26.08.2012 05.09.2012 1343253600
Záverečný účet mesta za rok 2011 28.06.2012 08.07.2012 28.07.2012 1340834400
VZN 5/2011 - ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov 22.08.2011 22.09.2011 22.10.2011 1313964000
VZN 3/2009 - dodatok č. 4 14.07.2011 14.08.2011 06.09.2011 1310594400
Záverečný účet mesta za rok 2010 23.05.2011 03.06.2011 23.06.2011 1306101600
VZN 4/2011 - o poskytovaní sociálnej služby v jedálni 15.04.2011 25.04.2011 04.05.2011 1302818400
VZN 3/2011 - o postupe a podmienkach pri poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a jednorazovej dávky sociálnej pomoci 06.04.2011 26.04.2011 04.05.2011 1302040800
VZN 1/2011 - o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Spišské Vlachy 30.03.2011 10.04.2011 14.04.2011 1301436000
VZN 1/2011 - návrh príloha č. 1, 2 29.03.2011 29.04.2011 30.04.2011 1301349600
VZN 2/2011 - o opatrovateľskej službe 14.02.2011 14.03.2011 30.03.2011 1297638000
Finančný rozpočet mesta na roky 2011 – 2013 01.01.2011 11.01.2011 31.01.2011 1293836400
VZN 3/2009 - dodatok č. 3 12.07.2010 01.08.2010 11.08.2010 1278885600
VZN 2/2010 - o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta Spišské Vlachy 24.05.2010 24.06.2010 24.07.2010 1274652000
Záverečný účet mesta za rok 2009 21.05.2010 31.05.2010 21.06.2010 1274392800
Bežný rozpočet mesta na rok 2010 – zmena č. 3 01.01.2010 11.01.2010 31.01.2010 1262300400
VZN 3/2009 - dodatok č. 2 23.11.2009 01.12.2009 08.12.2009 1258930800
VZN 1/2010 - o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Spišské Vlachy 23.11.2009 30.11.2009 08.12.2009 1258930800
VZN 1/2009 - dodatok č. 1 20.11.2009 20.12.2009 31.12.2009 1258671600
VZN 3/2009 - dodatok č. 1 28.09.2009 03.10.2009 13.10.2009 1254088800
VZN 3/2009 - o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení 28.07.2009 08.08.2009 11.08.2009 1248732000
VZN 3/2008 - návrh dodatok č. 2 12.03.2009 12.04.2009 12.05.2009 1236812400
Záverečný účet mesta za rok 2008 01.01.2009 11.01.2009 31.01.2009 1230764400
Programový rozpočet mesta na roky 2009-2011 01.01.2009 11.01.2009 31.01.2009 1230764400
VZN 3/2008 - dodatok č. 1 10.12.2008 20.12.2008 29.12.2008 1228863600
VZN 2/2009 - o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole 25.11.2008 25.12.2008 31.12.2008 1227567600
VZN 1/2009 - o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 24.11.2008 24.12.2008 31.12.2008 1227481200
VZN 1/2009 - dodatok č. 2 24.11.2008 24.12.2008 31.12.2008 1227481200
VZN 1/2008 - o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Spišské Vlachy 23.11.2008 23.12.2008 31.12.2008 1227394800
VZN 3/2008 - o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení 01.08.2008 20.08.2008 26.08.2008 1217541600
VZN 2/2008 - trhový poriadok 21.04.2008 21.05.2008 21.06.2008 1208728800
Záverečný účet mesta za rok 2007 01.01.2008 11.01.2008 31.01.2008 1199142000
Rozpočet mesta na roky 2007–2009 01.01.2007 11.01.2007 31.01.2007 1167606000
VZN 3/2006 - o výstavbe, správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebiska na území mesta Spišské Vlachy 03.11.2006 03.12.2006 20.11.2006 1162508400
VZN 2/2004 - o určení školského obvodu základných škol mesta Spišské Vlachy 23.05.2004 23.06.2004 23.07.2004 1085263200
VZN 1/2004 - o poskytovaní dotácií a návratných finančných výpomoci 25.01.2004 25.02.2004 01.03.2004 1074985200